eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzylesie › Budowa hali sportowej w MiędzylesiuOgłoszenie z dnia 2022-11-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa hali sportowej w Międzylesiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYLESIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000530620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Międzylesie

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-530

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miedzylesie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzylesie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa hali sportowej w Międzylesiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1f20238-672d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026670/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa hali sportowej w Międzylesiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miedzylesie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miedzylesie.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://miedzylesie.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
Pozostałe zasady zawarte są w rozdziale XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Gminy Międzylesie oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Międzylesie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://miedzylesie.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ITiG.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa Hali Sportowej w Międzylesiu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262520-2 - Roboty murowe

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45244100-0 - Instalacje morskie

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowy nadzór inwestorski w ramach projektu: „Budowa hali sportowej w Międzylesiu”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

71530000-2 - Doradcze usługi budowlane

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie koordynatora projektu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Specjalisty ds. rozliczeń

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest:
1. Część 1:
1.1. ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000,00 (*1) zł. (słownie: pięć milionów złotych).
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
(*1) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.
1.2. Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 5.000.000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100),
2. Część 2:
2.1. ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 (*1) zł. (słownie: jeden milion złotych).
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
(*1) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.
2.2. Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 100.000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),

d) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1. Część 1:
1.1. Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym terminie: wykonał co najmniej jedną zrealizowaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną robotę budowlaną polegającą na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 7.500,00 m3, obejmujące co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych o wartości tych robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto (słownie pięć milionów złotych).
Pod nazwą „budynek użyteczności publicznej” należy rozumieć budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny (definicja zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zmianami), w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Uwaga! W przypadku inwestycji na roboty budowlane, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

1.2. warunek dotyczący kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia osobami wchodzącymi w skład zespołu Wykonawcy, posiadającymi następujące kwalifikacje:
a) Dyrektor/Kierownik Kontraktu (1 osoba) posiadający łącznie:
 aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 co najmniej 5 lat doświadczenia jako Dyrektor/Kierownik kontraktu,
 co najmniej 2 realizacje jako Dyrektor/Kierownik Kontraktu wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót budowlanych co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto każda, polegającej na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 15.000,00 m3, obejmujące co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych.
b) Kierownik budowy (1 osoba) posiadający łącznie:
 aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 co najmniej 10 lat doświadczenia jako Kierownik budowy,
 co najmniej 1 realizację jako Kierownik budowy wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót budowlanych co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto, polegającej na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 15.000,00 m3, obejmujące co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych.
c) Kierownik robót w branży elektrycznej (1 osoba) posiadający łącznie:
 aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami w branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych;
 co najmniej 10-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych lub kierownika budowy w danej branży.
 co najmniej 1 realizację jako Kierownik robót w branży elektrycznej wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót budowlanych co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto, polegającej na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej, obejmujące co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
d) Kierownik robót w branży sanitarnej (1 osoba) posiadający łącznie:
 aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych;
 co najmniej 10-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych lub kierownika budowy w danej branży.
 co najmniej 1 realizację jako Kierownik robót w branży sanitarnej wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót budowlanych co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto, polegającej na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej, obejmujące co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych.
Zgodnie art. 22d ust. 2 Pzp. Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych, lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Część 2.............
UWAGA!!! Dalsze warunki udziału w postępowaniu są zawarte w rozdz. VII SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 3 odpowiednim do SWZ część 1 lub część 2. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 125 ust 1 ustawy Pzp). 9) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie niższą niż:
Części 1: 5.000.000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych).
Cześć 2: 1.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).
10) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku
Część 1: Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 5.000.000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100),
Część 2: Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 100.000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
11) Część 1: Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, przygotowany wg wzoru - załącznika nr 4 do SWZ część 1.
12) Część 2: Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, przygotowany wg wzoru - załącznika nr 4 do SWZ część 2.
13) Dowody określające czy odpowiednio roboty budowlane/usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
14) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, przygotowany wg wzoru - załącznika nr 5 do SWZ odpowiednio część 1 i 2.
15) W zakresie nie uregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 3 odpowiednim do SWZ część 1 lub część 2. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 125 ust 1 ustawy Pzp). 6) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 odpowiednim do SWZ część 1 lub część 2;
7) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych: czyli w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
8) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt. 1) SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 5-10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości:
Cześć 1: 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).
Część 2: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019., poz.310, 836, 1572),
5. Wadium zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy Pzp wnosi się przed upływem terminu składania ofert, określonym w ROZDZIALE XIV SWZ i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą, określonym w ROZDZIALE XVI SWZ z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: Bank Spółdzielczy Kłodzko o/Bystrzyca Kłodzka Nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004.z dopiskiem: Część 1: „Wadium: -„Budowa hali sportowej w Międzylesiu”
Cześć 2:„Wadium: Kompleksowy nadzór inwestorki – Hala sportowa Międzylesie”
Do oferty należy załączyć dokument wykonanego przelewu.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, uwzględniać upływ terminu związania ofertą i winno zawierać następujące elementy:
1) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej lub innego podmiotu udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, w szczególności nazwę postępowania nadaną przez Zamawiającego;
3) kwotę gwarancji lub poręczenia;
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia, uwzgledniający upływ terminu związania ofertą;
5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające informacje dotyczące zatrzymania wadium zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy Pzp.
10. Wniesienie wadium w formie gwarancji lub poręczenia będzie skuteczne, jeżeli zostanie złożone w oryginale gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej podpisanym przez osobę upoważnioną do wystawienia gwarancji lub poręczenia wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy zakupowej przed upływem terminu składania ofert.
11. Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
12. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt. 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w ofercie (formularzu ofertowym), które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ogólne warunki umowy zawiera Załącznik nr 8 do SWZ odpowiednio części 1 i części 2 - Projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma pod adresem https://miedzylesie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.