eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolimów › Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie.



Ogłoszenie z dnia 2022-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOLIMÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łowicka 9

1.5.2.) Miejscowość: Bolimów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-417

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 838 03 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug.sekretariat@bolimow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bolimow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.ugbolimow.nv.pl/a,17409,dostawa-oleju-napedowego-grzewczego-dla-zespolu-szkolno-przedszkolnego-w-bolimowie.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a75db1d-3b33-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446546

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064541/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362490/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GRP.271.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie.
2. Dostarczony olej napędowy grzewczy musi spełniać następujące parametry w temperaturze referencyjnej 15°C:
1) temperatura zapłonu: nie niższa niż 61 0 C,
2) zawartość siarki: nie więcej niż 0,2% m/m,
3) wartość opałowa: nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
4) zawartość wody: nie większa niż 200 mg/kg,
5) gęstość w 150 C: nie większa niż 860 kg/m3.
3. Miejsce dostawy: Bolimów, ul. Sokołowska 24, 99-417 Bolimów.
4. Szacunkowa łączna ilość dostaw oleju napędowego grzewczego wynosi 55 m3.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości dostarczanego oleju, w stosunku do ilości określonych w punkcie 3.4., z uwagi na uwarunkowania pogodowo – atmosferyczne bądź w wyniku innych czynników mających wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw oleju. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia. Rozliczenie za dostawy będzie dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonego oleju.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju.
7. Dostawa oleju będzie odbywała się sukcesywnie, w miarę potrzeby Zamawiającego, każdorazowo na podstawie zamówienia częściowego składanego przez Zamawiającego, określającego ilość i termin dostawy. Olej musi być dostarczany do kotłowni Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
8. Dostawa musi być realizowana przy użyciu specjalistycznego sprzętu i cystern przeznaczonych do przewozu oleju opałowego, posiadających odpowiednie atestowane mierniki przepływowe paliwa i wyposażonych w niezbędne urządzenia do bezproblemowego przepompowania oleju do zbiorników. Transport paliw winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów prawa, w tym dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.
9. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę do każdej dostarczonej partii oleju certyfikatu (świadectwa) jakości.
10. Każdorazowe przepompowanie oleju do zbiornika Zamawiającego będzie się odbywało tylko i wyłącznie w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 343864,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 361115,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 343864,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „DEKOPAL” Konrad Dębski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8351148554

7.3.4) Miejscowość: Nowy Kurzeszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 96-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34386495 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6,5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.