eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Dostawa materiałów budowlanych.Ogłoszenie z dnia 2023-10-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiałów budowlanych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Miejskich Muniserwis Zakład Budżetowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610052074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 33

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muniserwis.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muniserwis.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/816644

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów budowlanych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-931f26d9-51fa-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00446443

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055929/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa materiałów budowlanych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00394121

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZUM/7/ZP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 111565,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanek betonowych
Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia
1. Mieszanka betonowa C12/15 w ilości do 12 m³
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 w ilości do 96 m³

4.5.3.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44113000-5 - Drogowe materiały konstrukcyjne

4.5.5.) Wartość części: 24684,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego drogowego
Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia
1. Kruszywo łamane 0-31,5 w ilości do 157 t

4.5.3.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44113000-5 - Drogowe materiały konstrukcyjne

4.5.5.) Wartość części: 17617,60 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa naturalnego drogowego
Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia
1. Pospółka w ilości do 548 t

4.5.3.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44113000-5 - Drogowe materiały konstrukcyjne

4.5.5.) Wartość części: 19742,40 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów betonowych.
Szacunkowa ilość materiałów betonowych:
1. Kostka brukowa betonowa behaton gr. 8 cm szara w ilości do 769 m²
2. Krawężnik drogowy betonowy 15x30x100cm szary w ilości do 79 szt.
3. Obrzeże 8x30x100 cm w ilości do 710 szt.
4. Obrzeże 6x20x100 cm w ilości do 525 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44113000-5 - Drogowe materiały konstrukcyjne

4.5.5.) Wartość części: 49521,35 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15641,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23173,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18152,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Transportowo Załadunkowe Handel Materiałami Budowlanymi Rozumek Sławomir

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7741798992

7.3.3) Ulica: Armii Krajowej 5b/24

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-410

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18152,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Pismem z dnia 26.09.2023r. Projektant Łukasz Jóźwiak, Biuro Projektów i Inwestycji BPI Łukasz Jóźwiak, poinformował o zmianie konstrukcji utwardzeń terenu z pospółki (kruszywo naturalne drogowe) na kruszywo betonowe przy realizacji inwestycji pod nazwą Budowa parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka. W związku z powyższym, znacząco zmniejszyło się zapotrzebowanie Zamawiającego na dostawę kruszywa naturalnego drogowego i nie byłoby uzasadnione zrealizowanie zamówienia w ilości wskazanej w Opisie przedmiotu zamówienia, nawet biorąc pod uwagę przewidziane w Projektowanych postanowieniach umowy jego zmniejszenie o 20%.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59044,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59044,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59044,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PSB Budomat Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7742792684

7.3.3) Ulica: Dobrzyńska 62D

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59044,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Okres realizacji: 20 dni od zawarcia umowy jednak nie później niż do 16.10.2023r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.