eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa sprzętu komputerowego oraz podzespołów z podziałem na cztery części.Ogłoszenie z dnia 2022-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego oraz podzespołów z podziałem na cztery części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301591815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Franowo 26

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-302

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 616219656

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@podgik.powiat.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podgik.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/podgik_poznan

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz podzespołów z podziałem na cztery części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ea333cd-3ff0-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010617/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa komputerów, UPS oraz części komputerowych w podziale na 4 cześci.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372023/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKG.GPZ.2111.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 218830,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - komputery biurowe – AIO – 30 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SWZ.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji producenta na zaoferowany sprzęt, przy czym okres ten może zostać wydłużony maksymalnie do 60 miesięcy. Podany parament stanowi jedno z kryterium oceny ofert i uzależnione będzie od oferty złożonej przez Wykonawcę.
Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto 190 000,00 zł.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.5.5.) Wartość części: 149326,80 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - pamięć RAM do serwera – 12 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SWZ.
Zamawiający wymaga, by wykonawca udzielił 24 miesięcznej gwarancji producenta sprzętu. Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto 21 000,00 zł.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30234500-3 - Pamięci do przechowywania danych

4.5.5.) Wartość części: 16480,08 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - zasilacze UPS - 50 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SWZ.
Zamawiający wymaga, by wykonawca udzielił 24 miesięcznej gwarancji producenta sprzętu. Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto 27 000,00 zł.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237280-5 - Akcesoria zasilające

4.5.5.) Wartość części: 21138,21 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - stacje robocze – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SWZ. Zamawiający wymaga, by wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji producenta na zaoferowany sprzęt, przy czym okres ten może zostać wydłużony maksymalnie do 60 miesięcy. Podany parament stanowi jedno z kryterium oceny ofert i uzależnione będzie od oferty złożonej przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto 42 000,00 zł.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30214000-2 - Stacje robocze

4.5.5.) Wartość części: 31885,72 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 168633,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 199223,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 168633,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Virtual Technologies IT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6452536469

7.3.3) Ulica: Sokolska 30a/80

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-086

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 168633 EUR

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28044,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Virtual Technologies IT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6452536469

7.3.3) Ulica: Sokolska 30a/80

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-086

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18450 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18450 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30688,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18450 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Virtual Technologies IT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6452536469

7.3.3) Ulica: Sokolska 30a/80

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-086

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18450 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34194,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41205,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34194,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Virtual Technologies Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6452536469

7.3.3) Ulica: Sokolska 30a/80

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-086

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34194 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.