eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › "Przebudowa ul. Podwale" w KrośnieOgłoszenie z dnia 2022-11-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa ul. Podwale” w Krośnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Krosno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440809

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lwowska 28a

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.krosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/krosno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa ul. Podwale” w Krośnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c06ceaf-4307-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444961

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022500/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.59 Przebudowa ul. Podwale w Krośnie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374395/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.108.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
- Roboty pomiarowe - inwentaryzacja powykonawcza – 1 kpl.,
- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III – 4,8 m3,
- Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej – 295 m,
- Obrzeża trawnikowe 6x20, 8x20·cm na podsypce piaskowej - rozebranie, wywóz utylizacja - 19 m,
- Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych, mechanicznie m3 12,56
- Rozebranie nawierzchni chodników, chodniki z kostki brukowej betonowej, układanie na palety, wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 10 km m2 736
- Wywóz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3 25,835
- Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwożeniem ścinki w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Krosna z rozładunkiem, głębokość frezowania średnio 6 cm – 649 m2,
- Rozebranie nawierzchni bitumicznej, mechanicznie, średnia grubość do 5 cm, wywóz, utylizacja – 310 m2,
- Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość do 10 cm, mechanicznie, wywóz i utylizacja - 206 m2,
- Rozebranie elementów stalowych, barierki U12b - 55 mb,
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1419 m2,
- Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), klińcem, warstwa po zagęszczeniu średnia grubość 10 cm – 32 m3,
- Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30'cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa, ława obj. 0,072 m3/mb. – 343 m,
- Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV - 343 m,
- Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka grysowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara – 320 m2,
- Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara, wydzielenie miejsc postojowych kostka czerwona – 506 m2,
- Montaż elementów stalowych, barierki U12b - ponowne wbudowanie - 51 mb,
- Ściek korytkowy z dwóch rzędów kostek na podbudowie betonowej, obj. betonu 0,02 m3/mb - 110 mb,
- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki teletechniczne – 1 szt.,
- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe oraz studnie ściekowe uliczne – 3 szt.,
- Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe - przestawienie wraz z podłączeniem – 4 szt.,
- Wykonanie studni rewizyjnej średnicy 500 mm z włazem D400 - 1 szt.,
- Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu – 330 m2,
- Skropienie nawierzchni asfaltem - 330 m2,
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t – 621 m2.

W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do wykonania:
a) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami,
b) uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

Zadanie podlega rozliczeniu kosztorysowemu i rozliczenie robót nastąpi według faktycznej ilości wykonania.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 256051,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 256051,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 256051,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SK Sp. z o.o., Sp. kom.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 819 166 67 47

7.3.4) Miejscowość: Glinik Górny

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 256051,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.