eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Targ › Modyfikacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Długopole położonego w jednostce ewidencyjnej Nowy TargOgłoszenie z dnia 2023-10-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Modyfikacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Długopole położonego w jednostce ewidencyjnej Nowy Targ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOTARSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893138

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Wstydliwego 14

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@nowotarski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowotarski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modyfikacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Długopole położonego w jednostce ewidencyjnej Nowy Targ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38436c7c-5391-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00444806

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054971/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00397774

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZA.272.22.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi – Modyfikacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Długopole położonego w jednostce ewidencyjnej Nowy Targ. Celem prac jest cyfryzacja, modyfikacja
i poprawa jakości operatu ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do zgodności z dokumentacją geodezyjną znajdującą się
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym zgodnie z zapisami § 45 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zakres prac obejmuje również weryfikację użytku Wp
– grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, pod kątem zgodności ze stanem faktycznym, tzn. czy użytek stanowi ciek wodny czy rów melioracyjny. Po wykonaniu tych prac powstanie zintegrowana baza danych ewidencji gruntów i budynków, pozwalająca na prowadzenie i udostępnianie danych w technologii informatycznej.
Całość prac zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia operatu technicznego zawierającego analizę wykorzystanej dokumentacji oraz wykazy zmian danych ewidencyjnych pozwalające na ujawnienie powstałych zmian w bazie EGB oraz w dziale I ksiąg wieczystych.
Cena dotyczy weryfikacji operatu ewidencji gruntów dla całego obrębu Długopole.
Ilość działek w obrębie: 7 415.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71222200-2 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 65190,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 193000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 65190,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Geokart International Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 813 03 33 520

7.3.3) Ulica: Wita Stwosza 44

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-113

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 65190,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.