eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojnice › Sukcesywne dostawy gazu propan-butan w butlach 11 kg oraz gazu propan w butlach 10 kgOgłoszenie z dnia 2022-11-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy gazu propan-butan w butlach 11 kg oraz gazu propan w butlach 10 kg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CHOJNICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091627194

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Angowicka 53

1.5.2.) Miejscowość: Chojnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-600

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523976511

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzk@mzkchojnice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzkchojnice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - usługi transportowe

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy gazu propan-butan w butlach 11 kg oraz gazu propan w butlach 10 kg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c51c83a-6651-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443635

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035406/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywne dostawy gazu propan-butan w butlach 11 kg i propan w butlach 10 kg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_chojnice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_chojnice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247). Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu, zawiera Regulamin Platformy dostępny na stronie Platformy (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin).Wykonawca składający ofertę akceptuje Regulamin. Wykonawca zakładający konto Użytkowania musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
zgodnie Z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Miejski Zakład Komunikacji Sp.
z o. o. z siedzibą w Chojnicach przy ul. Angowickiej 53, 89-600 Chojnice.
Dane kontaktowe
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mzkchojnice.pl lub pisząc na adres MZK Sp. z o. o.
w Chojnicach.
Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych - Zawarcie i wykonanie Umowy oraz świadczenie usług zgodnie z Umową; 2. Ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Wykonawcą Umową /świadczonymi usługami; 3. W celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów.
Okres, przez który dane będą przechowywane:
1. Niezależnie od podstawy przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzamy dane osobowe, będziemy przechowywać je do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących Umowy.
2. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli Wykonawca zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-11/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 200100,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy na rzecz Zamawiającego gazu propan-butan
w butlach 11 kg oraz gazu propan w butlach 10 kg.
Ilość butli z gazem dostarczonych w okresie obowiązywania umowy wyniesie ok.
- 3 200 szt. butli 11 kg propan-butan,
- 300 szt. butli 10 kg propan.
Określona przez Zamawiającego ilość butli z gazem nie może być podstawą, w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego, do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09122000-0 - Propan i butan

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SWZ. Oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium:
Cena - 100% w skali 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwie dostawy gazu propan-butan
w butlach w ilości nie mniejszej niż ilość, stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw zaświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – przekłada Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów tj. posiada koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi;
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 100 000 zł.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 2.1. niniejszej SWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia ten warunek.
4. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust.
2 pkt 2.1. niniejszej SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Ocena spełniania warunków odbywać się będzie wg dokumentów i oświadczeń wymienionych
w niniejszym Rozdziale SWZ, z zastosowaniem kryterium spełnia/nie spełnia.
6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w Rozdziale V ust.
4 niniejszej SWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
6.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 niniejszej SWZ, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. I tej ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt. l.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu składa każdy Wykonawca wraz z ofertą

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu składa każdy Wykonawca wraz z ofertą

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium.
1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 6 000,00 złotych (słownie złotych: sześć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
w Banku Millennium S.A. nr 10 1160 2202 0000 0000 6088 1219 z dopiskiem w przelewie: Wadium
w postępowaniu na zakup i dostawę gazu w butlach - sprawa nr ZP-11/2022. Koszty operacji bankowej ponosi Wykonawca.
a) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym, o którym mowa w niniejszym rozdziale ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert),
b) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym,
c) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu. Sposób sporządzenia dokumentu wadium musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
d) z treści gwarancji/ poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
e) dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej musi zostać dołączony do oferty,
a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP),
f) gwarancje lub poręczenia powinny być nieodwołane, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego:
a. dokument gwarancji lub poręczenia musi zawierać w treści możliwość zatrzymania wadium przez Zamawiającego na zasadach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
b. dokument gwarancji lub poręczenia musi być sporządzony w języku polskim pod rygorem nieważności,
c. siedziba instytucji wystawiającej gwarancję lub poręczenie musi być zlokalizowana w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie, które jest stroną Porozumienia światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska,
d. wniesienie wadium w formie gwarancji/poręczenia można uznać za prawidłowe i wystarczające tylko wtedy, gdy stwarza dla Zamawiającego podstawę do żądania od gwaranta zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej niezależnie od tego, który z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doprowadził do ziszczenia się przesłanek określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli gwarancja/poręczenie ma zabezpieczyć ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazanie, który z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest podmiotem wnoszącym wadium,
e. oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona
f. Zamawiający zatrzyma wadium w okolicznościach, o których mowa w art.98 ust. 6 ustawy Pzp.
g. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy – Platformy zakupowej Zamawiającego przez formularz składania oferty http://platformazakupowa.pl/pn/mzk_chojnice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowe informacje na platformie i stronie:
http://platformazakupowa.pl/pn/mzk_chojnice
www.mzkchojnice.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.