eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn. Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w WieliczceOgłoszenie z dnia 2022-11-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.
Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELICZKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstania Warszawskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 263 41 00

1.5.8.) Numer faksu: 12 278 68 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magistrat@wieliczka.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wieliczka.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.
Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-541dd948-40af-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443404

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026393/37/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Budowa części dydaktyczno- sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce – nadzór inwestorski

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372946/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.44.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 289706,72 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 88889,92 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi nad zadaniem „Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce”, na działkach ew. nr 421/1, 421/2, 422/1, 422/2, 562/1, obręb 3 w Wieliczce. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku etapu I (część z salami dydaktyczno – konferencyjnymi oraz zapleczem sanitarno-szatniowym) wraz z rozbiórką istniejących przyłączy i sieci związanych z kolizją z projektowanym zagospodarowaniem działek, wykonanie przekładek tych sieci i przyłączy oraz zagospodarowanie terenu (w tym układ drogowy ze zjazdem), wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie etapu I.
2. Dane techniczne obiektu:
Powierzchnia zabudowy: 2 141,10 m²
w tym:
- ETAP I 661, 44 m²
- ETAP II 1 479,66 m²
Powierzchnia użytkowa: 2 471,70 m²
w tym:
- ETAP I 1 084,29 m²
- ETAP II 1 387,41 m²
Powierzchnia całkowita: 2 794,28 m²
w tym:
- ETAP I 1 314,62 m²
- ETAP II 1 479,66 m²
Kubatura budynku: 19 560,22 m3
w tym:
- ETAP I 5 561,15 m3
- ETAP II 13 998,77 m3
Maksymalna wysokość budynku- 11 m
Maksymalna długość zabudowy- 90,58 m
Maksymalna szerokość zabudowy- 32,30 m.
3. W ramach inwestycji planowana jest:
budowa budynku etapu I (część z salami dydaktyczno – konferencyjnymi oraz zapleczem sanitarno-szatniowym) wraz z rozbiórką istniejących przyłączy i sieci związanych z kolizją z projektowanym zagospodarowaniem działek, wykonanie przekładek tych sieci i przyłączy oraz zagospodarowanie terenu (w tym układ drogowy ze zjazdem), wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie etapu I.
4. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
Inwestycja polega na budowie hali sportowo-wystawienniczej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz salami dydaktyczno-konferencyjnymi przeznaczonymi na prowadzenie i organizowanie konferencji, wystaw, warsztatów, zajęć dydaktycznych oraz zajęć z zakresu rekreacji ( zgodnie z zapisem § 31 ust. 2 obowiązującego mpzp ), natomiast jako przeznaczenie uzupełniające zaprojektowane pomieszczenia dydaktyczne, wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i sportowym (część hali sportowo-wystawienniczej) przeznaczone będą również na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce (zgodnie z § 31 ust. 3 mpzp jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, w tym: 1) usług kultury i oświaty). Kształt budynku to obiekt składający się z 4 połączonych ze sobą prostopadłościanów o zróżnicowanej wysokości, etap I stanowi prostopadłościan o wymiarach ok. 1590 x 4160 cm i wysokości 847 cm. Natomiast etap II to główna część z halą sportowo-wystawienniczą o wymiarach ok. 3230 x 3480 cm i wysokości 1100 cm oraz bieżnia wystająca poza obręb hali o wymiarach 765 x 3218 x wys. 457 cm i 780 x 1430 x wys. 457 cm. Cały budynek ma wymiary maksymalne 3230 x 9058 cm i wys. 1100 cm.
W etapie pierwszym (dwukondygnacyjnym) powstanie część z salami dydaktyczno - konferencyjnymi oraz zapleczem sanitarno-szatniowym (dla etapu II). Dodatkowo w tej części zaprojektowano pokoje biurowe, higienistki, pomieszczenia gospodarcze, techniczne (w tym kotłownię na 1 piętrze), portiernię oraz recepcję, która będzie mogła spełniać funkcję gastronomiczną (posiada odpowiednie zaplecze). Główne sale będą funkcjonowały jako sale szkolne lub konferencyjne. Układ komunikacyjny stanowią hall, korytarze, 2 klatki schodowe oraz winda. Wejście główne do budynku od strony południowej. Dodatkowe wejście od strony zachodniej.
Obecnie na terenie inwestycji, działka nr 422/2 znajdują się instalacje należące do Kopalni Soli Wieliczka S.A.
Przebudowę kolidujących kabli na działce 422/2 należy przeprowadzić na podstawie zatwierdzonej dokumentacji w porozumieniu z Działem Energomechanicznym Kopalni Soli Wieliczka S.A.
5. Kompletna dokumentacja na roboty budowlane będąca przedmiotem nadzoru znajduje się na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/636035

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 278964,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DKJ” Jadwiga Kasprzyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP : 6831127574

7.3.3) Ulica: Kunice 21

7.3.4) Miejscowość: Gdów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-420

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.