eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn. Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w WieliczceOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.
Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELICZKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstania Warszawskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 263 41 00

1.5.8.) Numer faksu: 12 278 68 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magistrat@wieliczka.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wieliczka.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.
Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-541dd948-40af-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372946

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026393/30/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Budowa części dydaktyczno- sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce – nadzór inwestorski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka
2. Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wymaga się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (nie dotyczy oferty), przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy na adres e-mail podany w formularzu ofertowym, oraz na adres podany przez Wykonawcę przy składaniu oferty.
5. Ofertę oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą, jak również wszelkie dokumenty i oświadczenia składane w trakcie postępowania, należy składać w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).
7. Z uwagi na techniczne ograniczenia formularza ogłoszenia (limit znaków) pełne informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarto w pkt 6 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, 32 020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce jest Pan Jace Krzyżaniak – Inspektor Ochrony Danych: iod@wieliczka.eu;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Z przyczyn technicznych (ograniczenie pola formularza ogłoszenia) cześć dalsza klauzuli informacyjnej znajduje się w pkt 31 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.44.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 289706,72 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 88889,92 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi nad zadaniem „Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce”, na działkach ew. nr 421/1, 421/2, 422/1, 422/2, 562/1, obręb 3 w Wieliczce. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku etapu I (część z salami dydaktyczno – konferencyjnymi oraz zapleczem sanitarno-szatniowym) wraz z rozbiórką istniejących przyłączy i sieci związanych z kolizją z projektowanym zagospodarowaniem działek, wykonanie przekładek tych sieci i przyłączy oraz zagospodarowanie terenu (w tym układ drogowy ze zjazdem), wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie etapu I.
2. Dane techniczne obiektu:
Powierzchnia zabudowy: 2 141,10 m²
w tym:
- ETAP I 661, 44 m²
- ETAP II 1 479,66 m²
Powierzchnia użytkowa: 2 471,70 m²
w tym:
- ETAP I 1 084,29 m²
- ETAP II 1 387,41 m²
Powierzchnia całkowita: 2 794,28 m²
w tym:
- ETAP I 1 314,62 m²
- ETAP II 1 479,66 m²
Kubatura budynku: 19 560,22 m3
w tym:
- ETAP I 5 561,15 m3
- ETAP II 13 998,77 m3
Maksymalna wysokość budynku- 11 m
Maksymalna długość zabudowy- 90,58 m
Maksymalna szerokość zabudowy- 32,30 m.
3. W ramach inwestycji planowana jest:
budowa budynku etapu I (część z salami dydaktyczno – konferencyjnymi oraz zapleczem sanitarno-szatniowym) wraz z rozbiórką istniejących przyłączy i sieci związanych z kolizją z projektowanym zagospodarowaniem działek, wykonanie przekładek tych sieci i przyłączy oraz zagospodarowanie terenu (w tym układ drogowy ze zjazdem), wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie etapu I.
4. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
Inwestycja polega na budowie hali sportowo-wystawienniczej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz salami dydaktyczno-konferencyjnymi przeznaczonymi na prowadzenie i organizowanie konferencji, wystaw, warsztatów, zajęć dydaktycznych oraz zajęć z zakresu rekreacji ( zgodnie z zapisem § 31 ust. 2 obowiązującego mpzp ), natomiast jako przeznaczenie uzupełniające zaprojektowane pomieszczenia dydaktyczne, wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i sportowym (część hali sportowo-wystawienniczej) przeznaczone będą również na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce (zgodnie z § 31 ust. 3 mpzp jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, w tym: 1) usług kultury i oświaty). Kształt budynku to obiekt składający się z 4 połączonych ze sobą prostopadłościanów o zróżnicowanej wysokości, etap I stanowi prostopadłościan o wymiarach ok. 1590 x 4160 cm i wysokości 847 cm. Natomiast etap II to główna część z halą sportowo-wystawienniczą o wymiarach ok. 3230 x 3480 cm i wysokości 1100 cm oraz bieżnia wystająca poza obręb hali o wymiarach 765 x 3218 x wys. 457 cm i 780 x 1430 x wys. 457 cm. Cały budynek ma wymiary maksymalne 3230 x 9058 cm i wys. 1100 cm.
W etapie pierwszym (dwukondygnacyjnym) powstanie część z salami dydaktyczno - konferencyjnymi oraz zapleczem sanitarno-szatniowym (dla etapu II). Dodatkowo w tej części zaprojektowano pokoje biurowe, higienistki, pomieszczenia gospodarcze, techniczne (w tym kotłownię na 1 piętrze), portiernię oraz recepcję, która będzie mogła spełniać funkcję gastronomiczną (posiada odpowiednie zaplecze). Główne sale będą funkcjonowały jako sale szkolne lub konferencyjne. Układ komunikacyjny stanowią hall, korytarze, 2 klatki schodowe oraz winda. Wejście główne do budynku od strony południowej. Dodatkowe wejście od strony zachodniej.
Obecnie na terenie inwestycji, działka nr 422/2 znajdują się instalacje należące do Kopalni Soli Wieliczka S.A.
Przebudowę kolidujących kabli na działce 422/2 należy przeprowadzić na podstawie zatwierdzonej dokumentacji w porozumieniu z Działem Energomechanicznym Kopalni Soli Wieliczka S.A.
5. Kompletna dokumentacja na roboty budowlane będąca przedmiotem nadzoru znajduje się na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/636035

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp. Polegającego na nadzorze nad realizacją robót budowlanych Etapu II inwestycji, to jest wykonaniu części z halą sportowo-wystawienniczą o wymiarach ok. 3230 x 3480 cm i wysokości 1100 cm oraz bieżnia wystająca poza obręb hali o wymiarach 765 x 3218 x wys. 457 cm i 780 x 1430 x wys. 457 cm.
Roboty budowlane wchodzące w zakres Etapu II inwestycji zostały określone w przedmiarze robót dla zamówienia przewidzianego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp, stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ do przetargu na roboty budowlane na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/636035.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na zakres opisany powyżej zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp. Przewidziane zamówienie nie stanowi przyrzeczenia udzielenia tego zamówienia Wykonawcy, a decyzja o jego nieudzieleniu nie może stanowić podstaw do żadnych roszczeń ze strony wybranego Wykonawcy.
Zamówienie to zostanie udzielone na warunkach, które zostaną wynegocjowane w ramach zamówienia z wolnej ręki przeprowadzonym zgodnie z art. 304 – 306 uPzp, t.j. po negocjacjach z jednym Wykonawcą, wybranym w przedmiotowym postępowaniu. Przedmiotem negocjacji będą w szczególności cena brutto za wykonanie zamówienia, długość gwarancji i rękojmi. Warunki umowy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wysokości kar umownych, warunków płatności, formy wynagrodzenia jak również warunki formalne w zakresie wymagań związanych z zatrudnianiem osób na podstawie stosunku pracy, spełniania wymogów dotyczących ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz przesłanek wykluczenia z postępowania będą analogiczne jak w niniejszym zamówieniu podstawowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp, jeżeli w trakcie negocjacji Wykonawca postawi Zamawiającemu warunki wykonania zamówienia, które Zamawiający uzna za niekorzystne dla Zamawiającego, w szczególności jeśli cena przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie negocjacji będzie przekraczać możliwości finansowe Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w SWZ, t.j. oferty które nie zostały odrzucone. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi dla całego zamówienia i nastąpi na podstawie wyznaczonych przez Zamawiającego kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca składający ofertę spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej jedną osobę:
a) która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu, to jest określone ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*, oraz posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych nad 1 robotą budowlaną (jednym zadaniem inwestycyjnym) polegającą na budowie, co najmniej do stanu „pod klucz”, budynku o kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3 .
b) która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, uprawniające kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, to jest określone ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*, oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych), jako kierownik robót/budowy i/lub inspektor nadzoru robót w branży sanitarnej.
c) która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne, to jest określone ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne* oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych), jako kierownik robót/budowy i/lub inspektor nadzoru robót w branży elektrycznych.
d) która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, to jest określone ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*, oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych), jako kierownik robót/budowy i/lub inspektor nadzoru robót w branży drogowej.
*Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uprawnienia równoważne wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – sporządzonym według wzoru stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, t.j oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. W/w Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej, którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się u dzielenie zamówienia publicznego.
1.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy), o których mowa w pkt 16.3.2) SWZ.
3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty – (np. odpis z KRS, CEiIoDG, odpowiednie pełnomocnictwa), o których mowa w pkt 30 SWZ.
4. Oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt 16.2.2) SWZ. Oświadczenie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Pełnomocnictwo musi przyjąć taką samą formę jak składana oferta (art. 99 § 1 KC).
5. Oświadczenie o którym mowa w art. 15 ust. 1 uPZP składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
6.1. Odnośnie warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, osób skierowanych do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać spełnianie warunku. W/w odnosi się również do podmiotu innego udostępniającego zasób. W takim wypadku tenże podmiot wykazuje spełnianie warunku.
6.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, przy czym w takim wypadku Wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są złożyć oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie o którym mowa w pkt 8.2.4) SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku (art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp):
1. zmiany ogólne:
1.1. Zmiana danych adresowych i kontaktowych lub danych osób wskazanych w Umowie
1.2. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy np. zmiana rachunku bankowego, zmiana nr telefonu, adresu poczty elektronicznej itp.
1.3. Aktualizacja harmonogramów i innych dokumentów o których mowa w umowie z zachowaniem wymogu akceptacji przez Zamawiającego jeżeli tak stanowi Umowa.
1.4. zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy – w uzasadnionych przypadkach na osoby które spełniają określone warunki w SWZ;
1.5. zmiana w kolejności i terminach robót określonych harmonogramem jeżeli zmiany te wynikają z technologii wykonywania robót lub są korzystne dla Zamawiającego;
1.6. nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w § 9 umowy;
1.7. możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:
1.7.1. przekazanie terenu budowy,
1.7.2. przekazanie dokumentów budowy,
1.8. możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót, ze względu na:
1.8.1. prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu Umowy;
1.8.2. oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.;
1.8.3. uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp.
1.8.4. konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub dróg,
1.8.5. roboty zamienne niezbędne do realizacji zamówienia a nie objęte zadaniem podstawowym,
1.8.6. zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót na lepsze względem dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiałów i technologii na rynku i nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowę,
1.8.7. zmianę warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowym,
c.d. w sekcji IX nin. ogłoszenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. c.d. zmian umowy
1.8.8. w wyniku wystąpienia konieczności wykonania eksploracji archeologicznych na terenie budowy;
1.8.9. wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej;
1.8.10. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
1.9. zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zasadność takiej zmiany powstała na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikająca z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umów z instytucjami zewnętrznymi;
1.10. zmiany terminów kwot płatności, w szczególności jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub/i terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi, lub wynikają ze znacząco szybkiego zakończenia przedmiotu zamówienia niż wskazują na to terminy umowne;
1.11. zmian w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych.
2. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy:
2.1.gdy zajdzie konieczność wykonania robót, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji wymagać będzie więcej czasu niż 2 tygodnie,
2.2.wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót montażowych jak: długotrwałe intensywne opady deszczu i/lub śniegu (powyżej 5 dni), które uniemożliwiają prowadzenie robót,
2.3.utrzymujących się długotrwale niskich temperatur poniżej -10OC które uniemożliwiają prowadzenie robót,
2.4.wstrzymania robót na okres dłuższy niż 1 tydzień spowodowanych wykryciem: przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych,
2.5.wstrzymania robót montażowych przez organy administracji publicznej,
2.6.konieczność spełnienia innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogów dla pozyskania i wydatkowania środków zewnętrznych;
2.7.zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub na świadczenia Stron;
2.8.wystąpienia nie dających się przewidzieć okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak m.in. zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie koniecznych zmian);
2.9.wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie;
2.10.inne niezależne od wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu.
Z uwagi na ograniczenie techniczne formularza ogłoszenia (limit znaków) pozostałe przewidywane zmiany umowy znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy stanowiący zał. nr 3 do SWZ.
II. Uwagi odnośnie terminu wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie odpowiadającym terminowi roboty budowlanej będącej przedmiotem nadzoru (14 miesięcy)..
Wykonawca będzie wykonywał zamówienia do ostatecznego zrealizowania zadania na roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest również ująć obowiązki nałożone na inspektora nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi wykonywanych robót. Należy przyjąć okres gwarancji i rękojmi o długości 84 miesięcy od dnia odbioru robót budowlanych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.