eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Czarna Dąbrówka w 2023 roku w oparciu o instalacjęOgłoszenie z dnia 2022-11-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Czarna Dąbrówka w 2023 roku w oparciu o instalację

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Czarna Dąbrówka w 2023 roku w oparciu o instalację

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e834dc24-2e90-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443287

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021481/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i miejsc ogolnodostępnych z terenu gminy Czarna Dabrówka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00337187/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.21.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Czarna Dąbrówka w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
2) Zagospodarowanie dotyczy takich odpadów jak:
a) Odpady komunalne zebrane z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Czarna Dąbrówka przewidziane do przekazania do instalacji przetwarzania odpadów.
b) Odpady komunalne przewidziane do zebrania w PSZOK funkcjonującym na terenie gminy Czarna Dąbrówka
c) odpady (o kodzie 20 03 01), zebrane z miejsc ogólnodostępnych zlokalizowanych na terenie gminy Czarna Dąbrówka przewidziane do przekazania do instalacji przetwarzania odpadów

3) Wskazana ilość odpadów komunalnych należy traktować jako wielkość szacunkową, uśrednioną, wyliczoną wg zebranych ilości z poprzednich 12 miesięcy (od 01.07.2021r.- 30.06.2022 powiększoną o 5%), podaną w celu skalkulowania ceny oferty.
4) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :
a) przyjęcie oraz unieszkodliwienie i zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów komunalnych wskazanych w pkt. 2, celem realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia;
b) każdorazowe ważenie odpadów dostarczanych przez podmiot dostarczający odpady;
c) wykonanie przedmiotu umowy, profesjonalnie, z należytą starannością, z wykorzystaniem specjalistycznych środków technicznych i wykwalifikowanej kadry, przy zachowaniu wymogów wynikających z decyzji administracyjnych w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi;
d) przetwarzanie odpadów komunalnych, a w szczególności ich sortowanie, kompostowanie i stabilizację biologiczną w sposób pozwalający na maksymalne odzyskanie odpadów z frakcji podlegającym ponownemu użyciu i odzyskaniu, w celu realizacji obowiązku związanego z osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu przez Zamawiającego;
e) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu zestawień przekazanych – przyjętych odpadów po każdym zakończonym miesiącu realizacji umowy - w formie protokołu, w terminie 7 dni. Zestawienie powinno zawierać: kod, rodzaj i ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Czarna Dąbrówka;
f) przekazanie raz na rok, w terminie 14 dni po dniu zakończeniu roku dokumentów (mogą być kopie dokumentów) potwierdzających recykling, karty przekazania odpadów z adnotacją w jakiej ilości zostały poddane recyklingowi, lub przekazywane do ponownego użycia, sprawozdania o gospodarowania odpadami lub inne dokumenty;
g) udokumentowanie Zmawiającemu czy i w jaki sposób odpady pochodzące z terenu Gminy Czarna Dąbrówka zostały przetworzone, poddane recyklingowi, przygotowane do ponownego użycia lub poddane odzyskowi. Zamawiający w każdym czasie, zgodnie z dyspozycją art. 9p ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może wezwać Wykonawcę do okazania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania;
h) kontrolowanie pojazdów dowożących odpady z terenu Gminy Czarna Dąbrówka, w szczególności w zakresie zgodności rodzaju odpadów dostarczanych;
i) informowanie Zamawiającego o wszystkich nieprawidłowościach bądź też problemach przy realizacji umowy;
j) współdziałanie z Zamawiającym we wszelkich postępowaniach, które mogą być prowadzone przy udziale Zamawiającego w związku z realizacją obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności jest zobowiązany do:
• udzielenia wszelkich wyjaśnień,
• przedkładania wszelkich dokumentów,
• zajmowania stanowiska,
w terminie wskazanym przez Gminę.
5) Szczegółowy opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia określają: SWZ, projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ,

4.5.3.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 540105,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 540105,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 540105,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELWOZ ECO SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891050774

7.3.3) Ulica: Słupska 2

7.3.4) Miejscowość: Sierakowice

7.3.5) Kod pocztowy: 83-340

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 540105,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.