eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zbąszyń › Zakup samochodu 9 - osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, dla Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Zbąszyniu".Ogłoszenie z dnia 2023-10-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, dla Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszyniu”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbąszyń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Porucznika Żwirki 1

1.5.2.) Miejscowość: Zbąszyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-360

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 68 3866009

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zbaszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbaszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://zamowienia.zbaszyn.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, dla Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszyniu”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c7a7d02-5865-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00443096

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043374/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup samochodu dla Dziennego Domu Senior-Wigor w Zbąszyniu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411818

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PPRUI.271.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 173725 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup samochodu 9-osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
w tym na wózkach inwalidzkich, z terenu gminy Zbąszyń do placówki służącej rehabilitacji i aktywizacji, tj. Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszyniu”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
1) Fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 r. samochodu osobowego – przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych + 1 kierowca, samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.
2) Samochód należy wyposażyć w przenośne, aluminiowe najazdy z bieżnią antypoślizgową, służące do wjazdu wózków inwalidzkich, o długości nie krótszej niż 2 000 mm.
3) Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony
do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (świadectwa należy dostarczyć wraz z samochodem), wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U z 2016 poz. 2022 z późn. zm.) jak również warunki przewidziane
w przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej dla samochodów osobowych.
4) Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży) zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo ruchu drogowym.
5) Ponadto wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia homologacji cząstkowych na wykonane prace oraz aktualny certyfikat systemu ISO obejmujący zakres zabudowy
i modyfikacji pojazdu na zastosowane podzespoły/elementy dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty”.
3. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ oraz rozdz. III. SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

34114000-9 - Pojazdy specjalne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Z uwagi, że cena oferty: 290 000 PLN przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 220 000 PLN, podjęto decyzje o unieważnieniu postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.