eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Certyfikowane szkolenia kształtujące umiejętności wykorzystania w dydaktyce metodyk zarządzania projektami: PRINCE2(R) Foundation i Agile PM(R) Foundation. Znak sprawy: IA1.283.66.2022.NCOgłoszenie z dnia 2022-11-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Certyfikowane szkolenia kształtujące umiejętności wykorzystania w dydaktyce metodyk zarządzania projektami: PRINCE2® Foundation i Agile PM® Foundation. Znak sprawy: IA1.283.66.2022.NC

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akademicka 2A

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 237-13-34, 237-13-35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Certyfikowane szkolenia kształtujące umiejętności wykorzystania w dydaktyce metodyk zarządzania projektami: PRINCE2® Foundation i Agile PM® Foundation. Znak sprawy: IA1.283.66.2022.NC

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b942235d-5ffc-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442838

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007867/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.44 Certyfikowane szkolenia kształtujące umiejętności wykorzystania w dydaktyce metodyk zarządzania projektami: PRINCE2® Foundation i Agile PM® Foundation

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia jest finansowany zgodnie z umową numer POWR-03.05.00-00-Z098/17-00 w ramach projektu: Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.polsl.pl/zamowienia-publiczne/procedury/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy
Przetargowej Politechniki Śląskiej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl.Korzystanie z
Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
b) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej
ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ
oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
zakładce „Instrukcje” na Platformie Przetargowej.
d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB.
e) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na Platformę Przetargową jest to czas, w
którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę.
f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub
oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie,
dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub
oświadczenia przyjmuje się datę
otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/ załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IA1.283.66.2022.NC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń kształtujących umiejętności wykorzystania w dydaktyce najnowocześniejszych metodyk zarządzania projektami:
- PRINCE2® Foundation – Zakres tematyczny: Pryncypia, procesy oraz tematy w metodyce PRINCE2; środowisko projektu oraz produkty zarządcze; organizacja działań w pełnym cyklu życia projektu – uruchamianie, sterowanie i zamykanie projektów; zarządzanie ryzykiem, jakością i zmianami; dostosowanie metodyki PRINCE2® do różnego rodzaju
i rozmiaru projektów; dostarczanie projektów na czas, w granicach budżetu oraz zgodnie
z określonym uzasadnieniem biznesowym; kontrolowanie i monitorowanie projektu zgodne z PRINCE2; przygotowanie do zdania egzaminu PRINCE2® Foundation i zdobycia certyfikatu PRINCE2® Foundation.
- Agile PM® Foundation – Zakres tematyczny: Procesy, tematy, produkty, role, korzyści
i wyzwania w metodyce Agile PM®; stosowanie metodyki Agile PM do zróżnicowanych projektów; budowanie prawidłowej komunikacji pomiędzy organizacją zamawiającą projekt a zespołem projektowym; techniki i narzędzia Agile PM i ich stosowanie w praktyce; cykl życia projektu prowadzonego zgodnie z Agile PM; przygotowanie do zdania egzaminu Agile PM® Foundation i zdobycia certyfikatu Agile PM® Foundation.

Czas trwania każdego ze szkoleń: 24 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 min).

2. Termin i miejsce realizacji szkolenia:
Szkolenia muszą zostać przeprowadzone w okresie od dnia zawarcia umowy przez okres 5 miesięcy, w godzinach 8:00 – 21:00 w trybie zarówno poniedziałek – piątek, jak również weekendowym, tj. sobota – niedziela. Terminy pierwszych szkoleń będą ustalone po zawarciu umowy. Szkolenia odbywają się stacjonarnie, jednak w przypadku wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych uniemożliwiających przeprowadzenie szkoleń w trybie stacjonarnym zamawiający dopuszcza możliwość zdalnego przeprowadzenia szkolenia do momentu ustania w/w zagrożenia. Szczegóły dotyczące zdalnej realizacji będą ustalane na bieżąco w zależności od aktualnie obowiązujących obostrzeń i restrykcji wprowadzonych przez Władze Państwowe.

Planowana liczba uczestników poszczególnych szkoleń:
1. PRINCE2® Foundation – 27 osób
2. Agile PM® Foundation – 16 osób

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

a) Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego zwiększenia wartości umowy o maksymalnie 50% wartości umowy.
b) Łączna wartość umowy będzie obejmowała wartość umowy podstawowej powiększoną o wartość prawa opcji w zakresie
w jakim Zamawiający z niej skorzysta. Zamawiający nie określa, które konkretnie elementy usługi będą realizowane w
ramach opcji, a jedynie zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości realizowanej usługi będącej przedmiotem zamówienia.
c) Zamawiający może, ale nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji.
d) O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą e-mailową na adres wskazany w
umowie, przed wyczerpaniem ceny umowy, z podaniem warunków realizacji prawa opcji.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w przypadku gdy zajdzie w szczególności co najmniej jedna
z poniższych okoliczności:
- w przypadku dysponowania środkami finansowymi na dalszą realizację zamówienia,
- nie wystąpią okoliczności powodujące konieczność zmiany sposobu świadczenia usług i nadal będzie istniała potrzeba ich
realizacji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szkolenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA
Wykonanie przez Wykonawcę (zakończenie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 szkoleń, zgodnych z przedmiotem postępowania (w tym co najmniej po 1 z każdego ze szkoleń: PRINCE2® Foundation i Agile PM® Foundation).

1.2. ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA
Dysponowanie minimum 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne m. in. za prawidłową realizację zamówienia i kontrolę jakości jego wykonania oraz posiadają doświadczenie (każda z osób) w realizacji minimum 2 szkoleń
(w tym co najmniej po 1 z każdego ze szkoleń: PRINCE2® Foundation i Agile PM® Foundation).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Wykonawca nie jest zobowiązany do
złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność. Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o
ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ, o której mowa powyżej w pkt 5.4.),
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia WYKAZU USŁUG wykonanych w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania
ww. wykonawców, które powinno być przez nich udzielone (podpisane). Jeżeli została wybrana oferta wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy
wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z
którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi z
osobna wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie
przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.5.) niniejszego ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy:
1) zmiany strony umowy w przypadku następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,
2) zmiany terminu lub sposobu wykonania umowy w przypadku:
a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej – o czas trwania przeszkody; w rozumieniu niniejszej umowy „siła wyższa” jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne wobec stron i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności stron; strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu; obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie umowy, nienależyte wykonanie lub zwłokę w wykonaniu umowy, w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej,
b) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub niezawinionych przez Wykonawcę, uniemożliwiających rozpoczęcie, realizację w terminie lub kontynuowanie realizacji przedmiotu umowy,
3) zmiany sposobu wykonywania umowy:
a) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy,
b) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
c) w związku z wystąpieniem wirusa COVID-19 i związaną z tym zaistniałą sytuacją stanu epidemii, która została ogłoszona na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia szkoleń w formie zdalnej.
4) zmiany ceny umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/, zgodnie z treścią instrukcji pn. Udział w trybie podstawowym bez negocjacji, znajdującą się w zakładce „Instrukcje” na ww. Platformie. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.