eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pniewy › Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Pniewy etap II.Ogłoszenie z dnia 2023-10-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Pniewy etap II.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PNIEWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pniewy

1.5.2.) Miejscowość: Pniewy

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-652

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pniewy@pniewy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pniewy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.pniewy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Pniewy etap II.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94e701c0-5935-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00442735

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012550/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Pniewy etap II.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409702

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: In.271.49.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Pniewy etap II. Projekt sieci wodociągowej ma objąć następujące miejscowości w Gminie Pniewy: Michrów, Kocerany, Budki Petrykowskie, Karolew, Józefów, Konie, Pniewy, Wola Pniewska, Załęże Duże, Michrów-Stefów, Kruszewek, Michrówek, Witalówka, Jurki, Kruszew, Przęsławice, Kolonia Jurki.
Ponadto zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.
Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty potencjalny Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, będącego przedmiotem prac projektowych. Termin wizji do uzgodnienia z Zamawiającym.
Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego.
Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD w formacie PDF i obejmować co najmniej:
• Projekt budowlany – 4 egz.;
• Projekt techniczny - wykonawczy – 4 egz.;
• Dokumentację geotechniczną – 4 egz.;
• Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –2 egz.;
• Kosztorysy „ślepe” – 2 egz.;
• Kosztorysy inwestorskie z podziałem na poszczególne branże – 2 egz.;
• Przedmiary robót z podziałem na poszczególne branże – 2 egz.;
• Inne opracowania niezbędne do realizacji inwestycji - 4 egz.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również uzyskanie uzgodnień i dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia (w tym: wypisy z rejestru gruntów; pozwolenia; inne), z wyłączeniem map do celów projektowych.
Pozyskanie map do celów projektowych zapewni Zamawiający.
Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający udostępni „Koncepcję rozwiązania zbiorczego systemu wodociągowego dla Gminy Pniewy z uwzględnieniem istniejących elementów tworzących ten system”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.