eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kozłowo › Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kozłowo w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2024Ogłoszenie z dnia 2022-11-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kozłowo w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOZŁOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742994

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazurska 3

1.5.2.) Miejscowość: Kozłowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-124

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 896250833

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kozlowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozlowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kozłowo w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae4c3669-65a6-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442235

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014606/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kozłowo w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kozlowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kozlowo i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy składania ofert).
4.2. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4.3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.4. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 26.1. W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Kozłowo, ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo.
2) Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@odoonline.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
4) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP” , związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia zamówienie publicznego. W szczególności niepodanie stosownych danych osobowych może skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP.
6) Administrator może udostępnić Państwa dane innym podmiotom na podstawie umów powierzenia danych zawartych z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora (np. podmioty świadczące usługi informatyczne, czy usługi w zakresie archiwizacji lub niszczenia dokumentacji).
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8) Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
• dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii o którym mowa w art.. 15 RODO *,
• żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych na podstawie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,
• w związku z art. 18 RODO żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, przetwarzania danych w celu zapewnienia korzystania z środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego**.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: kontakt@odoonline.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGT.ZP.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 172592,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych w zakresie:

Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC/KR, ASS).

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 19.1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów
(obok podano wagę procentową danego kryterium):


1) cena za wykonanie zamówienia 60%
2) zaakceptowane klauzule dodatkowe 30%
3) oferowane franszyzy 10%


Kryteria oceny ofert:

1) cena za wykonanie zamówienia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania opisane w części nr I.

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:

ocena ceny za wykonanie zamówienia badanej oferty = cena najniższa x 100 x 60%
cena oferty badanej

2) zaakceptowane klauzule dodatkowe – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg, następujących zasad:
- za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 21 zostanie przyznane 15 punktów,
- za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 22 - 26 zostanie przyznane 6 punktów za każdą klauzulę,
- za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 27 - 37 zostanie przyznane po 5 punktów za każdą klauzulę.

Brak akceptacji którejkolwiek lub wszystkich klauzul oznaczonych numerami 1 – 20 spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku dopisków lub zmian w treści klauzul fakultatywnych (oznaczonych numerami 21 - 37), odbiegających na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do treści zawartej w SWZ, za zmienioną klauzule przyznanych zostanie 0 pkt. W przypadku dopisków lub zmian na korzyść lub neutralnych przyznana zostanie przewidziana ilość punktów.

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:

Ocena zaakceptowanych klauzul badanej oferty = Łączna przyznana ilość punktów za zaakceptowane klauzule dodatkowe x 30%

3) oferowane franszyzy – ocenie podlegają oferowane franszyzy w następujących ubezpieczeniach:
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
- ubezpieczenie autocasco.

Franszyzy wprowadzone w ww. rodzajach ubezpieczeń będą oceniane wg. następujących zasad (odrębnie w każdym ubezpieczeniu):

brak franszyzy – 25 pkt
franszyza od 1 zł do 100 zł - 20 pkt
franszyza od 101 zł do 200 zł – 15 pkt
franszyza od 201 zł do 300 zł – 10 pkt
franszyza od 301 zł do 400 zł – 5 pkt
franszyza powyżej 400 zł – 0 pkt

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:

Ocena oferowanych franszyz = Łączna przyznana ilość punktów za oferowane franszyzy x 10%


Zamawiający dopuszcza wyłącznie stosowanie franszyz integralnych.
W przypadku gdy Wykonawca w ofercie zastrzeże wprowadzenie franszyz redukcyjnych bądź udziałów własnych w szkodzie oferta zostanie odrzucona.

Wysokość franszyzy winna być określona kwotowo.
W przypadku procentowego określenia franszyzy oferta zostanie odrzucona.

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej:
1) zamawiający nie dopuszcza stosowania franszyz i udziałów własnych
w szkodzie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za drogi.
2) przy ocenie franszyz i udziałów w szkodzie nie bierze się pod uwagę franszyzy redukcyjnej w OC pracodawcy w postaci świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych uzyskanego na podstawie obowiązujących przepisów.

UWAGA:
oferowane franszyzy wyrażone kwotowo nie mogą przekroczyć 500 zł (w danym ubezpieczeniu). W ryzyku szyb od stłuczenia franszyzy określone kwotowo nie mogą przekroczyć 100 zł.

Oferty zawierające franszyzy w wysokości wyższej niż wskazane zostaną odrzucone.

Franszyzy winny być określone w złotych.

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria zostaną zsumowane. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zaakceptowane klauzule dodatkowe

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowane franszyzy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 1) Ustawy, zamawiający określa warunek udziału
w postępowaniu dotyczący zdolności występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do powyższego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia wykonawcy (Oświadczenie nr 2 stanowiące załącznik nr 3 do SWZ).

Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 2) Ustawy, zamawiający określa warunek udziału
w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów .

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia wykonawcy (Oświadczenie nr 2 stanowiące załącznik nr 3 do SWZ).

Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 3 zamawiający wymaga aby wykonawca był w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do powyższego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia wykonawcy (Oświadczenie nr 2 stanowiące załącznik nr 3 do SWZ).

Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 4 zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do powyższego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia wykonawcy (Oświadczenie nr 2 stanowiące załącznik nr 3 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie § 3 i § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415 - dalej Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych), zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 11.1. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez zamawiającego. Oświadczenie nr 3 stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia, stanowią dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Oświadczenie nr 1 stanowi załącznik nr 2 do SWZ, Oświadczenie nr 2 stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający informuje, że załączniki nr 7 i 8 do SWZ zawierają informacje o charakterze poufnym. W związku z powyższym na podstawie art. 18 ust. 4 w związku z art. 96 ust. 1 oraz art. 280 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający udostępni w/w załączniki tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą się ze stosownym wnioskiem o ich udostępnienie zgodnie
ze wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
1) Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek o udostępnienie informacji poufnych w sposób opisany w punkcie dotyczącym komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami.
2) Wykonawca winien wysłać wniosek o udostępnienie informacji poufnych nie później niż na trzy dni przed terminem składania ofert. Wyżej wymienione załączniki zostaną przesłane wykonawcy niezwłocznie na adres mailowy podany we wniosku o udostępnienie informacji poufnych (załącznik nr 6 do SWZ).
3) Informacje poufne zawarte w załącznikach 7 i 8 udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1130) - zwana dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Otrzymane przez Wykonawców w ten sposób informacje nie mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom i mogą służyć wyłącznie przygotowaniu oferty przez podmioty uprawione do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
4) Zamawiający zobowiązuję Wykonawców do dołożenia starań w celu zabezpieczenia informacji przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
5) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru wszystkich otrzymanych dokumentów i informacji uzyskanych w związku
z prowadzeniem niniejszego postępowania zgodnie z zasadą określoną w ustawie
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Pełen wykaz dokumentów w niniejszym postępowaniu dostępny jest w SWZ tego postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13.11. Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz środkach komunikacji elektronicznej, oferty, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo, sporządza się formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 670 z poźn. zm.).
13.12. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w powyższym punkcie, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 13 SWZ (§ 2 ust. 2 ww. Rozporządzenia).
13.13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawcy, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (z § 6 ust. 1 ww. Rozporządzenia).
13.14. W przypadku gdy dokumenty wskazane powyżej zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6. Ust. 2 ww. Rozporządzenia). Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5 ww. Rozporządzenia).
13.15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa powyżej, dokonuje się w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
2) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą (§ 6 ust. 3 ww. Rozporządzenia).
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa powyżej może dokonać również notariusz (§ 6 ust. 4 ww. Rozporządzenia).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – na wniosek ubezpieczającego,
2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych
w przypadku zmiany wysokości sumy ubezpieczenia – proporcjonalnie do zmiany sumy ubezpieczenia i okresu ubezpieczenia, w którym zmiana będzie obowiązywała,
3) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej lub podwyższenia limitów odpowiedzialności – proporcjonalnie do zmiany i okresu ubezpieczenia, w którym zmiana będzie obowiązywała,
4) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku zmiany liczby ubezpieczonych w stosunku do zapisanej w SWZ – proporcjonalnie do zmiany i okresu ubezpieczenia, w którym zmiana będzie obowiązywała.
5) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki;
6) zmiany związane z włączeniem do ochrony ubezpieczeniowej jednostek powstałych lub przekształconych w trakcie obowiązywania umowy bądź wyłączeniem jednostek zlikwidowanych, zmiany wynikające ze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności,
7) zmiany zakresu ubezpieczenia i składek wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów,
8) Zmiany (uzupełnienia) sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej/limitu odpowiedzialności co spowoduje naliczenie dodatkowej składki proporcjonalnie do wysokości zmiany,
9) Zmiany ilości lub wartości (w przypadku ubezpieczenia autocasco) pojazdów zgodnie z zastosowanym do tego rodzaju pojazdów stawkami,
10) Zmiana polegająca na powstaniu nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego wcześniej w SWZ, a zawierającego się w oznaczeniu przedmiotu zamówienia lub nastąpi zmiana profilu prowadzonej działalności, co może również powodować zmianę wysokości składki lub raty składki,
11) Zmianie polegającej na tym, że nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy,
w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy jedna ze stron poinformuje drugą na piśmie o zaistnieniu powyższych okoliczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kozlowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełen wykaz dokumentów znajduje się w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.