eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania lekowrażliwości dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej -powtórzenie nierozstrzygniętych zadań.Ogłoszenie z dnia 2023-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania lekowrażliwości dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej -powtórzenie nierozstrzygniętych zadań.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029234

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staszica 16

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-081

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@spsk1.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spsk1.ezamawiajacy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://spsk1.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania lekowrażliwości dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej -powtórzenie nierozstrzygniętych zadań.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5fc2ca5-56c6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00441791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00213656/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.13 Testy wraz z dzierżawą urządzeń, odczynniki chemiczne wraz z dzierżawą urządzeń, podłoża, przeciwciała, testy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402565

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EO/EZ-2733/45/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Tabela nr 1
1.Testy do identyfikacji bakterii Gram – ujemnych -500 szt.
2. Testy do identyfikacji bakterii Gram – dodatnich - 500 szt.
3.Testy do identyfikacji bakterii Beztlenowych -40 szt.
4.Testy do identyfikacji bakterii z grupy Haemophilus, Nesseria -40 szt.
5.Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych -600 szt.
6. Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram – ujemnych -4 000
7. Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram – dodatnich -4000 szt.
8.Testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych -1200 szt.
9. Testy do oznaczania lekowrażliwości dla Enterococcus -480 szt.
10. Testy do oznaczania lekowrażliwości Streptococcus pneumoniae i paciorkowców alfa-hemolitycznych -100 szt
Tabela II
Dzierżawa analizatora.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

38434000-6 - Analizatory

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 284334,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 284334,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 284334,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: bioMerieux Polska Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5270203342

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 284334,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.