eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie robót budowlanych polegających na "Wykonaniu zasilenia rozdzielnicy RG-W i siłowni telekomunikacyjnej w okolicy Stajni z wiatą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie"Ogłoszenie z dnia 2023-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na „Wykonaniu zasilenia rozdzielnicy RG-W i siłowni telekomunikacyjnej w okolicy Stajni z wiatą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010956038

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-958

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ezaborska@muzeum-wilanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wilanow-palac.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych polegających na „Wykonaniu zasilenia rozdzielnicy RG-W i siłowni telekomunikacyjnej w okolicy Stajni z wiatą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ec244e0-5ba8-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00441759

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024654/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie zasilania pomiędzy Rozdzielnią Główną a Wartownią-Realizacja wymiany na nowe wyeksploatowanych linii kablowych pomiędzy Stacją TRAFO a Wartownią

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412489

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DEF-ZP.AZ.12.2401.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 160092,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zasilenia rozdzielnicy RG-W i siłowni
telekomunikacyjnej w okolicy Stajni z wiatą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” przy ul. Stanisława Kostki
Potockiego 10/16 w Warszawie, nr dz. ew. 17/4, obręb 1-05-52, dzielnica Wilanów.
2) Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
3) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45314310-7 - Układanie kabli

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający wszczął postępowanie po unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych polegających na „Wykonaniu zasilenia rozdzielnicy RG-W i siłowni telekomunikacyjnej w okolicy Stajni z wiatą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” Znak sprawy: DEF-ZP.AZ.10.2401.15.2023. Zamawiający przedwcześnie unieważnił postępowanie (Znak sprawy: DEF-ZP.AZ.10.2401.15.2023) albowiem mógł zrobić to dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty, która przewyższała kwotę na sfinansowanie zamówienia. Wyboru najkorzystniejszej oferty można dokonać po badaniu i ocenie ofert w tym po zbadaniu podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający przyznał punkty w kryterium oceny ofert z którego przedwcześnie przyjął, że oferta z najwyższa ceną jest ofertą najkorzystniejszą. Nie wzywając do złożenia podmiotowych środków dowodowych podjął decyzję o unieważnieniu postępowania z uwagi na to, że nie jest w stanie zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia. Mając na uwadze powyższe, unieważnienie postępowania Znak sprawy: DEF-ZP.AZ.10.2401.15.2023 jest obarczone wadą którą aktualnie Zamawiający naprawia.
Prowadzenie postępowania na Wykonanie robót budowlanych polegających na „Wykonaniu zasilenia rozdzielnicy RG-W i siłowni telekomunikacyjnej w okolicy Stajni z wiatą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” Znak sprawy: DEF-ZP.AZ.12.2401.18.2023 jest obarczony wadą nie możliwą do usunięcia co powoduje konieczność unieważnienia niniejszego postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.