eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie robót budowlanych polegających na "Wykonaniu zasilenia rozdzielnicy RG-W i siłowni telekomunikacyjnej w okolicy Stajni z wiatą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie"Ogłoszenie z dnia 2023-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na „Wykonaniu zasilenia rozdzielnicy RG-W i siłowni telekomunikacyjnej w okolicy Stajni z wiatą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010956038

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-958

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ezaborska@muzeum-wilanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wilanow-palac.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych polegających na „Wykonaniu zasilenia rozdzielnicy RG-W i siłowni telekomunikacyjnej w okolicy Stajni z wiatą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ec244e0-5ba8-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412489

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024654/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie zasilania pomiędzy Rozdzielnią Główną a Wartownią-Realizacja wymiany na nowe wyeksploatowanych linii kablowych pomiędzy Stacją TRAFO a Wartownią

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na w/w platformie, wówczas ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp i § 15 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415). Zamawiający rekomenduje podpisywanie plików w formacie pdf formatem PAdES. Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf. (pliki o wielkości do 2 GB). Pliki załączone i zapisane przez Wykonawcę na Platformie (Marketplanet) widoczne są w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oprogramowanie używane przez Wykonawcę do sporządzenia oferty musi być legalne. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza zmiany lub wycofania oferty. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na platformie. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 1233), (szczegółowe wytyczne dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa zawarto w podrozdział IV.5 „Tajemnica przedsiębiorstwa” niniejszego SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią zawarta w formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ wykonawca składa oświadczenie: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Uwaga: art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DEF-ZP.AZ.12.2401.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 160092,93 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zasilenia rozdzielnicy RG-W i siłowni
telekomunikacyjnej w okolicy Stajni z wiatą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” przy ul. Stanisława Kostki
Potockiego 10/16 w Warszawie, nr dz. ew. 17/4, obręb 1-05-52, dzielnica Wilanów.
2) Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
3) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45314310-7 - Układanie kabli

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena brutto za realizację zamówienia „CENA-C” – 60 %,
2) Termin gwarancji - „Gwarancja - G” – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa tego warunku;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa tego warunku;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa tego warunku;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:
1.4.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie, co najmniej jedno zamówienie (umowę) wykonania robót budowlanych przy budowie i/lub remoncie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub nadbudowie i/lub modernizacji obiektu budowlanego, wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów w ramach którego wykonane zostały roboty budowlane o wartości, co najmniej 180 000,00 zł brutto. (Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych). Przez jedno zamówienie (umowę) wykonania robót budowlanych, należy rozumieć roboty budowlane, na rzecz jednego Zleceniodawcy/Zamawiającego (przez jednego Zleceniodawcę Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także inne podmioty).
1.4.2 wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje:
1. Na stanowisko Kierownika robót elektrycznych – jedną osobę, która:
a) posiada stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967) oraz Rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 831) lub posiadająca odpowiadające uprawnienia budowlane, wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa,
b) posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych podczas realizacji co najmniej jednego zadania, w ramach którego występowały roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzealium, polegające co najmniej na: budowie i/lub remoncie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub nadbudowie i/lub modernizacji obiektu budowlanego,
c) przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) i posiada aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Ważne:
– Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
– W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 551), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej, jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 551), dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
– Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967) oraz art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
– Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły ww. uprawnienia we wskazanym wyżej zakresie w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - Dz. U. z 2023r. poz. 334).
– rejestr zabytków zgodnie z art. 7 – 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951),
– ewidencja zabytków zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951),
– inwentarz muzealiów zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 385).
W przypadku składania wspólnej oferty warunki określone w pkt 1.4 uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3c do SWZ;
3. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275, z 2022 r. poz. 2581, 2640, z 2023 r. poz. 852), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3d do SWZ;
4. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, o braku zakłócania konkurencji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3e do SWZ;
5. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp o należytym wykonaniu istotnych zobowiązań wynikających z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, że nie doszło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, że Wykonawca nie został zobowiązany do zapłaty odszkodowania, nie doszło do wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Wzór oświadczenia stanowi Załączniku nr 3f do SWZ;
6. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp , iż nie zaszła okoliczność podczas której w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3g do SWZ;
7. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 127 ustawy Pzp), sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji oraz odpis lub informacja z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) z zastrzeżeniem art. 127 ustawy Pzp sporządzony nie wcześniej niż 9 kwietnia 2022r.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. wykaz roboty budowlanej wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz, którego robota ta została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - o treści określonej w załączniku nr 4 do SWZ,
2. wskazanie osoby, skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnej za realizację robót budowlanych, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, wartości wykonanych zadań (umów) oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą - o treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Przepisy prawa dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Postanowienia SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) W przypadku składania oferty wspólnej, warunki udziału w postępowaniu uznaje się za spełnione jeżeli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.
5) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.
6) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.
7) W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający informuje, że będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta, musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa pkt. 5 lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty w miejscu
„WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11) Poprawki na dokumentach w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą być podpisane przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 5 lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wystawione przez inne podmioty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 5 lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub przez te podmioty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w par. 17 Wzoru umowy stanowiącej
załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca składa ofertę zawierającą:
- formularz oferty – załącznik nr 2 do SWZ,
- oświadczenia - załącznik nr 3a, 3b, 3h do SWZ,
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, na wzorze, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy),
- oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
2. Przed zawarciem Umowy, Wykonawca:
1) jest zobowiązany złożyć projekt dokumentu (ów) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o ile zabezpieczenie będzie wnoszone w jednej lub kilku formach o których mowa w podrozdziale XXI.2. pkt 1 lit. b-e. Projekt zabezpieczenia należy przesłać Zamawiającemu najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem zawarcia Umowy z uwagi na to, iż projekt zabezpieczenia, wymaga akceptacji Zamawiającego,
2) musi posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w wykazie informacji o podatnikach VAT – tzw. „biała lista" /art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U. z 2022 r. 2651, 2707, z 2023 r. poz. 180, 326, 511, 556, 614, 1059, 1193, 1234, 1450 oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - t.j. Dz.U. z 2023 poz. 221, 641, 803, 1414/ (jeśli dotyczy),
3) jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy występujący wspólnie, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
4) musi złożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osoby wskazanej w Wykazie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (osoby wskazane w załączniku nr 5 do SWZ).
3. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu, nie później niż w terminie podpisania Umowy, dokumentu ubezpieczenia (lub kopii polisy ubezpieczeniowej, certyfikatu) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące, wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy (odbiór ostateczny), przy czym zakończenie robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru końcowego przedmiotu umowy winno nastąpić nie później niż 15 dni przed datą zakończenia umowy.
5. Termin wizji lokalnej 02.10.2023 r. godz. 14:00.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.