eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lębork › Zakup i dostawa ambulansu typu C (DMC powyżej 3,5 t) wraz z noszami głównymi z podwoziemOgłoszenie z dnia 2022-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa ambulansu typu C (DMC powyżej 3,5 t) wraz z noszami głównymi z podwoziem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770901505

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Juliana Węgrzynowicza 13

1.5.2.) Miejscowość: Lębork

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@szpital-lebork.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-lebork.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/673922

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa ambulansu typu C (DMC powyżej 3,5 t) wraz z noszami głównymi z podwoziem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8889fae-4896-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441724

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038361/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Ambulans typu C

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00385204/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-TP/49/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ambulansu typu C (DMC powyżej 3,5 t) wraz z wyposażeniem w nosze główne z podwoziem, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ambulansu oraz wyposażenia. Zamawiający dopuszcza dostawę ambulansu zarówno na kołach jak i na lawecie, wg wyboru Wykonawcy. Koszt dostawy obciąża Wykonawcę. Odbiór ambulansu oraz przeszkolenie z zakresu obsługi ambulansu i wyposażenia musi się odbyć w siedzibie Zamawiającego. Ambulans musi spełniać wymagania Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2022 z późn. zm.) oraz obowiązujących norm: PN-EN 1789:2021-02/Ap1:2022-03E „lub równoważnej” dla środka transportu drogowego oraz PN-EN 1865-1+A1:2015-08 lub „lub równoważnej” dla urządzeń do przenoszenia pacjenta stosowanych w ambulansach drogowych. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy (rok produkcji: nie starszy niż 2022), nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, ani nie służył jako przedmiot używany do celów demonstracyjnych. Minimalne wymagania dotyczące samochodu bazowego, przedziału medycznego oraz sprzętu medycznego zawiera Formularz parametrów wymaganych, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114100-0 - Pojazdy pogotowia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 529059,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 591860,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 529059,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Geraton Auto Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 389176246

7.3.4) Miejscowość: Trzebinia

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 52905952 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.