eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › RDW w Hrubieszowie. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa w m. Czerniczyn na odcinku od km 58+159 do km 58+621Ogłoszenie z dnia 2023-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
RDW w Hrubieszowie.
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa w m. Czerniczyn na odcinku od km 58+159 do km 58+621

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 846962093

1.5.8.) Numer faksu: 846972691

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Samorządowa jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Administracja drogowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

RDW w Hrubieszowie.
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa w m. Czerniczyn na odcinku od km 58+159 do km 58+621

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f8cd7bc-5c37-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00440472

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00090039/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 RDW w Hrubieszowie. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa w m. Czerniczyn na odcinku od km 58+159 do km 58+621

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412952

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R3.ST.371.23.2023.rp

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 117156504,65 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 371063,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844
Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - Granica Państwa w m. Czerniczyn na odcinku od km 58+159 do km 58+621
w tym:
Element Roboty przygotowawcze
KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym: od km 58+159 do km
58+182 i od km 58+269 do km 58+621 km 0,375
AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10•cm m 25
KNNR 1/104/4 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy
36-45•cm szt 2
KNR 231/811/2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 15•cm
m2 85
Element Roboty ziemne
KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15•cm - wywóz w
miejsce wskazane przez Inwestora m3 150
KNNR 1/202/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1•km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II m3 100
KNNR 1/208/1 (4) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód 15-20•t m3 100
KNNR 1/406/1 (1) Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu,
kategoria gruntu I-II - wraz z wykonaniem regulacji rowów m3 250
Element Chodnik
KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30•cm, kategoria
gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny m2 600
KNNR 6/106/5 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10•cm, piasek m2 600
KNNR 6/111/2 (1) analogia <KNNR 6/111/2 (1)> Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2, warstwa po
zagęszczeniu 25•cm m2 600
KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6•cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem
spoin piaskiem, kostka szara m2 600
KNNR 6/108/1 (1) analogia <KNNR 6/108/1 (1)> Wypełnienie szczeliny między nawierzchnią bitumiczną i krawężnikiem,
AC11S 50/70, grubość min. 6 cm t 5
Element Obramowanie jezdni
KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8•cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową m
745
KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające i wtopione 20x30•cm, ława betonowa, podsypka
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00385499/01 z dnia 2023-09-07
2023-09-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
cementowo-piaskowa m 15
Element Oznakowanie dróg
KNNR 6/702/1 (1) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi•60•mm szt 10
KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3•m2 szt
12
Kalkulacja własna Oświetlenie wertykalne 2 przejść dla pieszych:2x lampa solarna zasilana hybrydowo kpl. 2
KNNR 6/705/2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie
mechaniczne - oznakowanie grubowarstwowe m2 26
KNNR 6/701/3 Poręcze ochronne, sztywne , U-11a o rozstawie słupków z rur Fi 60•mm co 1,5•m m 126
Element Roboty wykończeniowe
KNNR 6/1302/6 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 1,0 lub 1,25•m, grubość namułu do 50% jego
średnicy m 45
KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do
1•km, koparka 0,15•m3, grunt kategorii I-II wraz z odtworzeniem rowów. m3 12
KNR 233/606/1 (1) Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych, przepusty rurowe - remont istniejących obudów m3
5
KNR 233/601/3 (1) Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi•100•cm -
wydłużenie przepustu m 3
KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5•cm m2 500
KNNR 1/503/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III m2
500

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.