eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › RDW w Hrubieszowie. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa w m. Czerniczyn na odcinku od km 58+159 do km 58+621Ogłoszenie z dnia 2023-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
RDW w Hrubieszowie.
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa w m. Czerniczyn na odcinku od km 58+159 do km 58+621

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 846962093

1.5.8.) Numer faksu: 846972691

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administracja drogowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

RDW w Hrubieszowie.
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa w m. Czerniczyn na odcinku od km 58+159 do km 58+621

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f8cd7bc-5c37-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412952

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00090039/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 RDW w Hrubieszowie. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa w m. Czerniczyn na odcinku od km 58+159 do km 58+621

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. z 2020, poz. 344.), tj. za pomocą elektronicznej Platformy Zamówień Publicznych
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod adresem: https://zdw-lublin.logintrade.net (dalej zwaną: „Platformą”), do której dostęp
możliwy jest również poprzez stronę internetową Zamawiającego www.zdw.lublin.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w
Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
􀀀 z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila:
iod@zdw.lublin.pl*
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego: RDW w Hrubieszowie.
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa w m.
Czerniczyn na odcinku od km 58+159 do km 58+621, prowadzonym w trybie podstawowym.
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R3.ST.371.23.2023.rp

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 117156504,65 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 371063,59 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844
Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - Granica Państwa w m. Czerniczyn na odcinku od km 58+159 do km 58+621
w tym:
Element Roboty przygotowawcze
KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym: od km 58+159 do km
58+182 i od km 58+269 do km 58+621 km 0,375
AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10•cm m 25
KNNR 1/104/4 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy
36-45•cm szt 2
KNR 231/811/2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 15•cm
m2 85
Element Roboty ziemne
KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15•cm - wywóz w
miejsce wskazane przez Inwestora m3 150
KNNR 1/202/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1•km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II m3 100
KNNR 1/208/1 (4) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód 15-20•t m3 100
KNNR 1/406/1 (1) Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu,
kategoria gruntu I-II - wraz z wykonaniem regulacji rowów m3 250
Element Chodnik
KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30•cm, kategoria
gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny m2 600
KNNR 6/106/5 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10•cm, piasek m2 600
KNNR 6/111/2 (1) analogia <KNNR 6/111/2 (1)> Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2, warstwa po
zagęszczeniu 25•cm m2 600
KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6•cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem
spoin piaskiem, kostka szara m2 600
KNNR 6/108/1 (1) analogia <KNNR 6/108/1 (1)> Wypełnienie szczeliny między nawierzchnią bitumiczną i krawężnikiem,
AC11S 50/70, grubość min. 6 cm t 5
Element Obramowanie jezdni
KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8•cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową m
745
KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające i wtopione 20x30•cm, ława betonowa, podsypka
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00385499/01 z dnia 2023-09-07
2023-09-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
cementowo-piaskowa m 15
Element Oznakowanie dróg
KNNR 6/702/1 (1) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi•60•mm szt 10
KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3•m2 szt
12
Kalkulacja własna Oświetlenie wertykalne 2 przejść dla pieszych:2x lampa solarna zasilana hybrydowo kpl. 2
KNNR 6/705/2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie
mechaniczne - oznakowanie grubowarstwowe m2 26
KNNR 6/701/3 Poręcze ochronne, sztywne , U-11a o rozstawie słupków z rur Fi 60•mm co 1,5•m m 126
Element Roboty wykończeniowe
KNNR 6/1302/6 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 1,0 lub 1,25•m, grubość namułu do 50% jego
średnicy m 45
KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do
1•km, koparka 0,15•m3, grunt kategorii I-II wraz z odtworzeniem rowów. m3 12
KNR 233/606/1 (1) Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych, przepusty rurowe - remont istniejących obudów m3
5
KNR 233/601/3 (1) Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi•100•cm -
wydłużenie przepustu m 3
KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5•cm m2 500
KNNR 1/503/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III m2
500

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert
1) cena – znaczenie kryterium 60 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru
Cena oferty najtańszej
P1 = ----------------------------------- x 10 pkt.
Cena oferty ocenianej
2) okres udzielonej rękojmi – znaczenie kryterium 40 %
Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres rękojmi wynosi: 24 miesiące. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę
dłuższego okresu rękojmi oferta otrzyma następującą ilość punktów:
a) oferta z okresem rękojmi 24 miesiące – otrzyma liczbę punktów P2 = 0
b) oferta z okresem rękojmi 36 miesięcy – otrzyma liczbę punktów P2 = 5
c) oferta z okresem rękojmi 48 miesięcy – otrzyma liczbę punktów P2 = 10
W przypadku, gdy Wykonawca nie zakreśli w składanej ofercie okresu rękojmi, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny okres
rękojmi wymagany przez Zamawiającego, tj. 24 miesiące
3) Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów, obliczoną wg wzoru:
P = P1 x 60 % + P2 x 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli:
1) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną obejmującą budowę, remont, lub przebudowę (w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.682 z późn zmianami) nawierzchni chodnika przy
drogach publicznych i oświadczy, że robota ta została wykonana należycie.
2) Zamawiający będzie oceniał ten warunek w oparciu o oświadczenie z art. 125 pzp ( wzór zał B)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie zgodne z art 125 wzór zał B do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu:
wzór załącznik C, G , H do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w ramach niniejszego postępowania
przetargowego z zastrzeżeniem pkt. III ust 6. SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.5. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:
1) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (Załącznik A).
2) oświadczenia, o których mowa w pkt VIII. ust.1. SWZ;
3) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt IX. ust.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub
podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, składa wraz z ofertą odpis lub informację z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a),
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (jeżeli dotyczy).
7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt XVI. ust 5) lit c) i ust. 6) SWZ składa się, pod rygorem nieważności w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 97, ust. 7 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 462 z późn. zmianami).
1) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW w Lublinie w Banku PKO
Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730 z adnotacją: RDW w Hrubieszowie.
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa w m.
Czerniczyn na odcinku od km 58+159 do km 58+621
2) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.
4. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt b)-d) Beneficjenta poręczenia/gwarancji
należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust 2 lit b)-d), Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej poprzez Platformę.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia, gwarancja lub
poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania Ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w pkt.
VIII.1. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania
zmiany umowy polegających na:
1) Zmianie terminu zakończenia zamówienia, spowodowane niżej wymienionymi sytuacjami:
a) klęskami żywiołowymi - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania klęski
i liczbę dni trwania naprawy szkód na budowie spowodowanych klęską żywiołową;
b) pojawieniem się gatunków flory i fauny objętych ochroną prawną uniemożliwiających kontynuowanie robót – w tym
przypadku termin zakończenia zadania zostanie przedłużony o liczbę dni koniecznych do przeprowadzenia działań
ochronnych i zapobiegawczych,
c) Warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od określonych w SST i uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów – w tym przypadku termin zakończenia wykonywania
zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni kalendarzowych trwania warunków uniemożliwiających prowadzenie robót
potwierdzone wpisem kierownika budowy, w dzienniku czynności i akceptacją Osoby nadzorującej.
2) Zmiany dotyczące zakresu robót i wynagrodzenia.
a) zmianie uległy stawki podatku VAT, w tym przypadku wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian – zmianie podlega
wysokość należnego podatku VAT oraz kwota brutto wynagrodzenia.
3) Zmiany osobowe
a) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy (kierownik budowy branży drogowej) na inne spełniające warunki określone w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy, https://zdwlublin. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
3. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy
PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie przewiduje składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy
7. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art.
121 ustawy PZP.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy PZP.
11. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
12. Zamawiający przewiduje wymagania wskazane w art. 95 ust. 1 w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. XXV.1. SWZ w zakresie
realizacji zamówienia.
13. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.