eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Zakup i dostawa maszyny do pielęgnacji lodu ROLBY na lodowisko TOR-TOR w ToruniuOgłoszenie z dnia 2023-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa maszyny do pielęgnacji lodu ROLBY na lodowisko TOR-TOR w Toruniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871670507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bema 23/29

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mosir.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.torun.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ce5638a7-5dfd-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa maszyny do pielęgnacji lodu ROLBY na lodowisko TOR-TOR w Toruniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce5638a7-5dfd-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00440462

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004855/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa maszyny do pielęgnacji lodu ROLBY na lodowisko TOR-TOR w Toruniu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419541

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 7/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 670000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej maszyny do pielęgnacji lodu (rolby) akumulatorowej, spełniającą wszystkie wymagania IIHF i NHL na lodowisko TOR – TOR w Toruniu przy ul. Bema 23/29.

1.2. Rolba musi być wyposażona w napęd elektryczny o mocy nie mniej niż 24 KM z bezobslugowym jednym silnikiem prądu zmiennego, przeniesiony bezstopniowo na wszystkie 4 koła i zasilanym z baterii akumulatorów o pojemności nie mniej niż 840Ah, Koła kolcowane fabrycznie.
Maszyna musi posiadać kompletne koło zapasowe i rezerwę kolców ca 200szt.
Wyposażona musi być w bezstopniową przekładnię biegów z biegiem przednim i wstecznym, przyrząd do wymiany noża, listwę magnetyczną, płytkę do ustawiania kąta noża i smarownicę.
Wszystkie funkcje związane z pielęgnacją lodu muszą być sterowane elektronicznie z pozycji
operatora rolby i napędzane hydraulicznie.
Maszyna musi posiadać następujące parametry i wyposażenie:
• Długość całkowita do 4 040 mm, przy otwarciu 5030 mm
• Wysokość całkowita do 2260 mm, przy całkowitym otwarciu 3073 mm
• Wysyp sniegu na wysokosci od 1050 mm
• Szerokość całkowita do 2130 mm
• Promień skrętu do 4870 mm
• Szerokość noża strugającego do 1960 mm
• Napęd hydrauliki elektryczny o mocy min. 11 KM
• Stały docisk noża strugającego przez sprężynę płaską
• Boczna, napędzana hydraulicznie szczotka do wymiatania śniegu przy bandzie
• Stała rolka dystansowa do bandy
• Zbiornik śniegu o pojemności min. 2,83m3 co umożliwia skompresowanie min. 3,54 m3, podnoszony i przechylany w celu opróżnienia
• Głębokość strugania min. 0,1 mm
• Zbiornik na wodę z materiału odpornego na korozję ( tworzywo sztuczne PE) o pojemności minimalnej łącznie 1050 l (pojemność minimalna wody dla tworzenia lodu 740 l oraz 310 l dla zmywania)
• Pompa wody dla systemu mycia napędzana hydraulicznie
• Pompa wody do proporcjonalnego dozowania wody z napędem mechanicznym od wału
• napędowego
• Oświetlenie przednie, tylne i boczne
• Lusterka przednie i tylne
• Hamulec ręczny oraz nożny
• Awaryjny wyłącznik maszyny
• Tkanina do polerowania lodu 2 szt.
• Pompa wody do uzupełnienia stanu wody w akumulatorach
• Ładowarka transformatorowa sterowana mikroprocesorem z okablowaniem oraz
• montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
• Bateria akumulatorow min. 840Ah. Po całonocnym ładowaniu, musi umożliwić wykonanie co najmniej 19 pielęgnacji bez doładowywania na pełnowymiarowej płycie lodowiska.
• Podgrzewane siedzenie operatora
• System mycia kół
• Inne niezbędne elementy takie jak wziernik do zasobnika śniegu, śliska powierzchnia w miejscach styku ze śniegiem, ocynkowany agregat strugający itp.
• System laserowej kontroli grubości tafli
• Zdalny system, dzięki któremu przy pomocy smartfona można będzie sprawdzić ilość zebranego z tafli lodu, ilość wylanej wody, czas wykonanych pielęgnacji tafli, stan baterii, czas serwisu itp.
• Maszyna musi być dostosowana do szybkiej wymiany noża bez konieczności wjazdu na kanał.
• Nóż mocowany mechanicznie przy pomocy śrub.

Ponadto Zamawiający wymaga:
a) autoryzowanego serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji w przypadku awarii wynoszącym do 24 godzin,
b) jeżeli naprawa wymaga dłuższego czasu, zapewnienia maszyny zastępczej o porównywalnych parametrach,
c) przeglądów serwisowych bezpłatnie w czasie trwania gwarancji, zgodnie z wytycznymi producenta,
d) Instrukcji obsługi z katalogiem części zamiennych oraz wykazem czynności serwisowych w języku polskim,
e) dokumentu potwierdzającego rok produkcji oraz stan fabrycznie nowy maszyny.

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37481000-3 - Maszyny do konserwacji lodu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj: 824.000,00 zł brutto.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 854850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 854850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.