eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Golub-Dobrzyń › Remont nawierzchni drogi gminnej nr 110233C Tokary-KonstancjewoOgłoszenie z dnia 2022-11-15

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 110233C Tokary-Konstancjewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia 25

1.5.2.) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.uggolub-dobrzyn.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 110233C Tokary-Konstancjewo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d6be0f8-4af5-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438332

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017766/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont nawierzchni drogi gminnej nr 110233C Tokary-Konstancjewo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00392329/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 305 ust. 1 w zw. z art. 214 ust.1 pkt 11 ustawy.

Uzasadnieni faktyczne:
Przepisy ustawy Pzp umożliwiają gminom udzielenie zamówień publicznych kontrolowanym przez siebie spółkom w trybie zamówienia z wolnej ręki. Podmiot, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia będąc spółką prawa handlowego, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do KRS pod numerem 0000463762 posiada osobowość prawną. Gmina Golub-Dobrzyń, posiada 100% udziałów w spółce – Zakład Gospodarczy Ekolog Sp. z o.o. Gmina Golub-Dobrzyń sprawuje kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez Zamawiającego nad własnymi jednostkami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SG.271.13.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 110233C Tokary-Konstancjewo.
Projektowanym remontem objęto nie wyremontowane odcinki tej drogi położone od km 0+646 do km 1+588 oraz od km 1+753 do km 2+882 o łącznej długości 2,071 km.
W stanie istniejącym nawierzchnię drogi stanowią warstwy bitumiczne o szerokości 3,6 - 3,8 m. Nawierzchnia w stanie istniejącym wymaga wyprzedzająco wykonania remontu cząstkowego na powierzchni 54 m2. Wyremontowana nawierzchni wymaga oczyszczenia z zalegających na szerokości 0,7 m przy krawędziach zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu istniejącą nawierzchnię skropić emulsją asfaltową wolnorozpadową w ilości 0,5 kg/m2. Warstwę wiążącą wykonać z betonu asfaltowego AC11w warstwą gr. 3 cm. Wykonaną warstwę wiążącą skropić emulsją asfaltową wolnorozpadową w ilości 0,5 kg/m2. Projektuje się wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S warstwą gr. 3 cm. Szerokość warstwy ścieralnej 3,5 m. Projektuje się również uzupełnienie nawierzchni istniejącego pobocza na szerokości 0,3 m gr. 8 cm mieszanką żwirowo-piaskową zagęszczana mechnicznie

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Gospodarczy EKOLOG Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5030077010

7.3.4) Miejscowość: Białkowo 51

7.3.5) Kod pocztowy: 87-400

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 560177 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.