eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"Ogłoszenie z dnia 2023-10-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Gmin Regionu Płockiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610216771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zglenickiego 42

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-411

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 243660300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@zgrp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgrp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0fc84404-5873-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0fc84404-5873-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00437095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041071/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410291

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Z-KP.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 142308,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach
i typu Big Bag” w ramach programu priorytetowego nr 2.6 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
3) Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje następujące czynności:
a) odbiór odpadów z lokalizacji wskazanych Wykonawcy przez Gminy uczestniczące w projekcie realizowanym przez Związek tj. Gminę Brudzeń Duży, Miasto i Gminę Gąbin, Gminę Gostynin, Gminę Nowy Duninów, Gminę Słupno, Gminę Stara Biała, Gminę Pacyna, Gminę Łąck;
b) dokonanie ważenia odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację zgodną z przepisami
i normami obowiązującego prawa) urządzeń;
c) załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag na środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zgodnie
z przepisami i normami obowiązującego prawa oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów,
d) transport środkami transportu przystosowanymi do odbioru odpadów zgodnie z przepisami i normami obowiązującego prawa, załadowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag z miejsca odbioru do miejsca ich unieszkodliwiania/odzysku, przy czym środki transportu powinny posiadać każdorazowo aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie
z przepisami i normami obowiązującego prawa,
e) rozładunek i unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag do odzysku lub unieszkodliwienia wskazanych przez Wykonawcę. Odbiorcy odpadów wskazanych przez Wykonawcę powinni posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania/odzysku odpadów pochodzących z działalności rolniczej i umowę zawartą z Wykonawcą, którą przedłoży Zamawiającemu.
f) prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66
i 67 w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722, z 2023 r. poz. 295,877)
g) wygenerowanie z systemu BDO kart ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów, kart potwierdzających przekazanie odpadów do docelowej instalacji, dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku wraz z ich zbiorczym zestawieniem,
h) przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług oraz realizacji przedmiotu zamówienia.
4) Termin [Harmonogram] i sposób realizacji usługi Wykonawca ustali
z Zamawiającym.
9) Szczegółowy przedmiot zamówienia i sposób jego wykonywania określają:
 Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu, w wymaganym terminie tj. do dnia 29.09.20223 roku do godz. 10:00, nie złożono żadnych ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.