eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonanie podstawowej inwentaryzacji drzew rosnących na wybranych terenach Miasta Szczecin - Rejon I.Ogłoszenie z dnia 2022-11-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie podstawowej inwentaryzacji drzew rosnących na wybranych terenach Miasta Szczecin – Rejon I.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO SZCZECIN

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Armii Krajowej 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-456

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11760.asp

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ccded264-3e3f-11ed-8832-4e4740e186ac

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie podstawowej inwentaryzacji drzew rosnących na wybranych terenach Miasta Szczecin – Rejon I.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccded264-3e3f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00436806

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374676/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP/36/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część I - Szczecin, Rejon I – tereny pasów drogowych, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 2 do SOPZ, zgodnie z mapami poglądowymi zawartymi w Załączniku nr 3.I do SOPZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71222100-1 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71510000-6 - Usługi badania terenu

4.5.5.) Wartość części: 96798,72 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część II – Szczecin, Rejon I – tereny pasów drogowych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do SOPZ, zgodnie z mapami poglądowymi zawartymi w Załączniku nr 3.II do SOPZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71222100-1 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 58688,64 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Część III – Szczecin, Rejon I – tereny towarzyszące zabudowie miejskiej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do SOPZ, zgodnie z mapami poglądowymi zawartymi w Załączniku nr 3.III do SOPZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71222100-1 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 58688,64 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Część IV – Szczecin, Rejon I – tereny towarzyszące zabudowie miejskiej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do SOPZ zgodnie z mapami poglądowymi zawartymi w Załączniku nr 3.IV do SOPZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71222100-1 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 43762,56 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 82200 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 116850 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 82200 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): LandscapeDesign.pl Łukasz Frąckowiak

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Pracownia Architektury Krajobrazu „TRZY MAŁE DRZEWKA” Natalia Maćków

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9552080378

7.3.3) Ulica: ul. Fioletowa 57/4

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-781

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 82200 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49400 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 72570 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49400 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): LandscapeDesign.pl Łukasz Frąckowiak

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Pracownia Architektury Krajobrazu „TRZY MAŁE DRZEWKA” Natalia Maćków

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9552080378

7.3.3) Ulica: ul. Fioletowa 57/4

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-781

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49400 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 72800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 99630 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 72800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): LandscapeDesign.pl Łukasz Frąckowiak

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Pracownia Architektury Krajobrazu „TRZY MAŁE DRZEWKA” Natalia Maćków

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9552080378

7.3.3) Ulica: ul. Fioletowa 57/4

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-781

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 72800 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55350 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): LandscapeDesign.pl Łukasz Frąckowiak

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Pracownia Architektury Krajobrazu „TRZY MAŁE DRZEWKA” Natalia Maćków

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9552080378

7.3.3) Ulica: ul. Fioletowa 57/4

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-781

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.