eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › Budowę chodnika przy ul. Kolumba w miejscowości StrzałkówOgłoszenie z dnia 2022-11-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowę chodnika przy ul. Kolumba w miejscowości Strzałków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radomsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648209

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 34

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 683-27-07

1.5.8.) Numer faksu: 44 685-13-60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-radomsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gmina-radomsko.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowę chodnika przy ul. Kolumba w miejscowości Strzałków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e5956d3-63ec-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00436104

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00334810/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa ul. Kolumba w zakresie budowy chodnika

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.gmina-radomsko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
a) w sprawie procedury przetargowej - Michał Pawlikowski, e-mail: sekretariat@gmina-radomsko.pl
b) w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia – Wiesław Gonciarek, Michał Pawlikowski, e-mail: sekretariat@gmina-radomsko.pl
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji.
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku i Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
6) kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES, XaDES), podpis zaufany, podpis osobisty.
7) Dopuszczalne formaty danych, a w szczególności: .txt, .pdf (zalecany), .xls, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xml .
8) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9) Zamawiający przekazuje link do postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję Dla Wykonawców lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
Dodatkowe informacje w sekcji IX.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04 maja 2016 r., s. 1) zw. dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Radomsko, 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 34, 44 683-27-07, 44 683-46-83, sekretariat@gmina-radomsko.pl , reprezentowana przez Wójta Gminy;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radomsko jest Arkadiusz Zarębski, e-mail: iod@gmina-radomsko.pl ;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu realizacji umowy;
4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych tj.:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Gminę Radomsko przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Gmina Radomsko.
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawa z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do podpisania umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
7) dane osobowe Wykonawcy nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych przezeń danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
2. Zamawiający informuje, że stosuje przepisy RODO do przetwarzania wszystkich danych osobowych, które pozyskał w ramach podpisanej umowy.
3. Obowiązek stosowania przepisów RODO spoczywa także na Wykonawcy, w tym obowiązek informacyjny w stosunku do osób trzecich, których dane osobowe Wykonawcy pozyskuje w celu przekazania ich Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Zamawiającym zawrze z Wykonawcą w dniu podpisania umowy zasadniczej na realizację przedmiotu umowy, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowym, nie później jednak niż w dniu powierzenia tych danych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KZP.272.47.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa chodnika przy ul. Kolumba w miejscowości Strzałków, obejmująca ujednolicenie przekroju jezdni poprzez poszerzenie do szerokości 5,5 mb, wykonanie chodnika na odcinku 937 mb, o szerokości 2,0 mb z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm, wraz ze zjazdami, w pasie drogowym gminnej drogi publicznej nr 11250E w granicach działki geod. nr 400 obręb Strzałków i działki nr geod. 93 obręb Dziepółć

4.2.6.) Główny kod CPV: 34953300-5 - Chodniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. W przypadku gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionuje poprawienie omyłki jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 11 Pzp.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
5. Zamawiający wezwie do wyjaśnień, o których mowa w pkt 4, w przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 Pzp, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 4, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień. 7. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, Zamawiający żąda złożenia wyjaśnień, co najmniej w zakresie określonym w pkt 6 ppkt 4 i ppkt 6.
8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
9. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
10. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia oraz osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. który wykaże się:
a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
minimum dwie roboty budowlane, każda z nich o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto i zero groszy) polegające na budowie, przebudowie lub remoncie pieszych ciągów komunikacyjnych, dróg wewnętrznych z kostki brukowej lub układania nawierzchni parkingowych z kostki brukowej.
Uwaga!
W przypadku spełniania warunku doświadczenia, Wykonawca powinien wykazać jego spełnienie samodzielnie lub w przypadku polegania na podmiocie trzecim - ten podmiot. W przypadku składania oferty wspólnej, warunek ten musi spełnić jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.
Informacje dodatkowe:
Dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w ppkt 4 lit. a), jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP w oparciu o tabelę średnich kursów walut obcych, na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
- co najmniej jedną osobą w specjalności drogowej posiadającą uprawnienia, które mają być adekwatne do wykonywanych czynności,
Uwaga!
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku udziału w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 SWZ.
Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków, o którym mowa w ppkt 4 lit. b) może wskazać osobę/y będącą/e obywatelem/ami państwa członkowskiego, która/e nabyła/y kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że osoba ta posiada decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych (którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy) i prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Uwaga!
Przez w/w uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dn. 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 cyt. ustawy z dn. 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).
Tam gdzie w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, należy rozumieć uprawnienia budowlane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021r. poz. 1646).
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót (poszczególnych branż), jak również funkcję kierownika robót poszczególnej branży z funkcją kierownika robót innej branży oraz pełnienie funkcji kierownika robót danej branży przez więcej niż jedną osobę pod warunkiem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie wymagane

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona składa na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni, aktualne na dzień ich złożenia niżej wskazane podmiotowe środki dowodowe.
Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencję bądź dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

7. Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia z wyjątkiem przypadków gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. W takim przypadku Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ lub opracowany wg takiego samego schematu,
2) aktualne na dzień składania ofert odpowiednio oświadczenie lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI pkt 6 i w Rozdziale VII pkt 1 i pkt 3,
3) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
5) dowody równoważności, o których mowa w Rozdział III pkt 6, jeżeli Wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
6) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa,
7) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium określone w Rozdziale XI;
8) spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zło-tych i zero groszy).
2. Wadium Wykonawca wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprze-rwanie do dnia upływu terminu związania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO Bank Polski SA nr konta 51 1020 3916 0000 0202 0301 3786
z adnotacją: „Wadium na budowę chodnika przy ul. Kolumba w miejscowości Strzałków”.
Do oferty należy dołączyć dowód przelewu.
5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2 - 4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, zaś w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zaleca się wymienienie wszystkich Wykonawców), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (np. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
3) kwotę gwarancji lub poręczenia,
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą,
5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że:
a) Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana;
b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 Pzp lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
6) oznaczenie postępowania, którego wadium dotyczy.
9. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę wadium w formie dokumentu (gwarancji lub poręczenia), którego zapisy nie spełniają wymagań dotyczących wadium wskazanych w ustawie Pzp lub opisanych w niniejszej SWZ, Zamawiający uzna, że Wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy, co skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga!
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/y wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (Rozdział VII pkt 1 SWZ) - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana niniejszej umowy musi być zgodna z art. 455 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych oraz wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Działając zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 5, 6, 7, 8 lub 9 niniejszej umowy.
3. Fakt ten musi być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez osoby uprawnione tzn. Inspektora nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.
5. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w następujących okolicznościach:
1) z powodu uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania robót wnioskowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania robót, kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) z powodu błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych polegających na jej niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie umowy w zakresie niezbędnym do jej dostosowania do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania oferty,
3) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy mających wpływ na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów,
4) z powodu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych warunków geologicznych lub geotechnicznych, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej,
5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania niniejszej umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto dostosowując kwotę podatku VAT i należne od dnia zmiany przepisów Wynagrodzenie do obowiązujących przepisów,
7) z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony niniejszej umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy.
6. W okolicznościach określonych w ust. 5 pkt 1-5 i 7 Zamawiający, jeżeli będą one miały wpływ na pierwotny zakres zobowiązania Wykonawcy, dopuszcza możliwość zmiany tego zakresu oraz sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 Pzp na warunkach tam określonych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca poda adres skrzynki ePUAP bądź adres e-mail. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert ):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 2, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: Formularz do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
2) Korespondencję przesyłaną za pomocą Formularza do komunikacji nie szyfrujemy.
3) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
4) Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat@gmina-radomsko.pl podczas gdy ze względów technicznych i organizacyjnych od Zamawiającego korespondencja ta będzie mogła oprócz wyżej wskazanego adresu, także wychodzić spod adresu: mpawlikowski@gmina-radomsko.pl
5) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: sekretariat@gmina-radomsko.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.