eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milanów › Przebudowa drogi gminnej nr 103748L w miejscowości MilanówOgłoszenie z dnia 2022-11-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 103748L w miejscowości Milanów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Milanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237612

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 11A

1.5.2.) Miejscowość: Milanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-210

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 3567002

1.5.8.) Numer faksu: 83 3567621

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@milanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.milanow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://ugmilanow.bip.lubelskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 103748L w miejscowości Milanów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe8f14ea-407e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026819/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi gminnej nr 103748L w miejscowości Milanów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374365/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.ŁDM.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 103748L w miejscowości Milanów.
4.2. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę drogi gminnej nr 103748L w miejscowości Milanów Na długości ok. 2761 metrów w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w skład którego, wchodzi: opracowanie dokumentacji technicznej tj. projektów budowlanych i wykonawczych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń a następnie wykonanie robót budowlanych, związanych z przebudową w/w dróg. Przebudowa drogi gminnej nr 103748L w obejmuje pięć wytyczonych odcinków dróg o łącznej długości ok. 2761 metrów : 1. Odcinek A-A”-C - ul. Orzechowa 2. Odcinek C-D - wraz z drogami dojazdowymi - ul. Nowa 3. Odcinek E-F - ul. Osiedlowa 4. Odcinek G-F” - ul. Osiedlowa 5. Odcinek B-E -ul. Szkolna Zakres przebudowy drogi gminnej 103748L zakłada poprawę parametrów geometryczno- konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni poprzez: - Wytyczenie granic pasa drogowego drogi gminnej na odcinkach objętych opracowaniem, - Wykonanie korekt wysokościowych, przełożenia oraz zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową. - Rozbiórkę (lokalnie) istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej, rozbiórkę istniejącej konstrukcji na głębokość umożliwiającą wykonanie korekty równości i wykonanie pełnej grubości warstw konstrukcyjnych. - Wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej. - Wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej. - Budowa (lokalnie) oświetlenia ulicznego. -Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi i pod elementy infrastruktury drogowej tj. chodniki, zjazdy, parkingi i włączenia dróg innych kategorii. - Wykonanie nowych konstrukcji: chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych, parkingów oraz włączeń dróg innych kategorii. - Wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej. - Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na wcześniej oczyszczonym i spryskanym emulsją asfaltową podłożu na odcinku objętym opracowaniem. - Wykonanie poboczy tłuczniowych z materiału pochodzącego z dowozu. -Budowa rowu krytego w ciągu ul. Szkolnej. -Wykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego. 4.3. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie Przebudowy drogi gminnej nr 103748L w miejscowości Milanów w tym:
1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym – dalej PFU (zał. Nr 1 do SWZ) zawierającej:
a) projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
b) projekty wykonawcze dla całego zakresu zamówienia opracowane zgodnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
c) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - w formie papierowej
(2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD
(2 egzemplarze);
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze).
2) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia;
3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego),
4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ obejmujących w szczególności:
Zakres przebudowy drogi gminnej 103748L zakłada poprawę parametrów geometryczno -konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni poprzez:
 Wytyczenie granic pasa drogowego drogi gminnej na odcinkach objętych opracowaniem,
 Wykonanie korekt wysokościowych, przełożenia oraz zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową.
 Rozbiórkę (lokalnie) istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej, rozbiórkę istniejącej konstrukcji na głębokość umożliwiającą wykonanie korekty równości i wykonanie pełnej grubości warstw konstrukcyjnych.
 Wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej.
 Wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej.
 Budowa (lokalnie) oświetlenia ulicznego.
 Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi i pod elementy infrastruktury drogowej tj. chodniki, zjazdy, parkingi i włączenia dróg innych kategorii.
 Wykonanie nowych konstrukcji: chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych, parkingów oraz włączeń dróg innych kategorii.
 Wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej.
 Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na wcześniej oczyszczonym i spryskanym emulsją asfaltową podłożu na odcinku objętym opracowaniem.
 Wykonanie poboczy tłuczniowych z materiału pochodzącego z dowozu.
 Budowa rowu krytego w ciągu ul. Szkolnej.
 Wykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego.
5) wykonanie obsługi geodezyjnej;
6) wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych, zgodnie z wzorem przedstawionym przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71355000-1 - Usługi pomiarowe

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5142594,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5142594,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5142594,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5391401118

7.3.3) Ulica: ul. 11 Listopada 170

7.3.4) Miejscowość: Parczew

7.3.5) Kod pocztowy: 21-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5142594,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.