eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Dokończenie robót budowlanych w zakresie pawilonu w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ulicy 3 Maja w Sosnowcu"Ogłoszenie z dnia 2022-11-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dokończenie robót budowlanych w zakresie pawilonu w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ulicy 3 Maja w Sosnowcu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515885

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Zwycięstwa 20

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 296-08-35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.tarka@um.sosnowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.sosnowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,100530,4d0669d1c79eb21e516dbf8b5d5f03ad.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dokończenie robót budowlanych w zakresie pawilonu w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ulicy 3 Maja w Sosnowcu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d837df8-3f09-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435844

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370138/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.1.82.2022.AT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót budowlanych w zakresie pawilonu w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ulicy 3 Maja w Sosnowcu”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
3. Minimalny wymagany okres gwarancji na Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

1. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 14.10.2022 r. do godziny 10:00 – została złożona 1 oferta. Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
w wysokości 1 500 000,00 zł brutto.

Złożona oferta na kwotę 3 158 178,10 zł przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaprosił Wykonawcę do negocjacji w celu ulepszenia treści złożonej oferty – w ramach kryterium cena brutto, a następnie do złożenia oferty dodatkowej.

Wykonawca do wyznaczonego terminu składania ofert dodatkowych, tj. do 02.11.2022 r. do godziny 09:00 złożył ofertę na kwotę 3 158 178,10 zł. Złożona oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie kwoty tej Zamawiający nie może zwiększyć do ceny złożonej oferty.

W tym przypadku postępowanie unieważnia się bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wynika to z zasady racjonalności postępowania, która zakłada jego unieważnienie – bez konieczności badania i oceny ofert – w sytuacji, gdy od początku wiadomo, że cena oferty najkorzystniejszej lub z najniższą ceną nie mieści się w ustalonym przez Zamawiającego limicie środków, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający tego limitu nie zmieni.

Sformułowanie przepisu „Zamawiający unieważnia” prowadzi do wniosku, że ustawowy obowiązek unieważnienia postępowania zachodzi w momencie, gdy okaże się, że zaistniała jedna z dwóch alternatywnych przesłanek unieważnienia postępowania, wskazanych w art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.

Jak wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej wyrok z dnia 26.09.2019 r. (Sygn. akt. KIO 1676/19) oraz wyrok z dnia 26.01.2015 r. (Sygn. akt. KIO 981/15) – „(…) podwyższenie wartości zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty jest uprawnieniem zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. Ocena tego, czy zwiększenie budżetu przeznaczanego na dane zamówienie jest możliwe należy wyłącznie do zamawiającego, jedynie bowiem zamawiający jest w stanie (będąc za to odpowiedzialnym), znając całość zaplanowanych przez siebie zadań i stan ich realizacji zweryfikować możliwy do udźwignięcia poziom środków finansowych (zwiększenie środków finansowych) pozwalających na realizację konkretnego zamówienia(…). W ocenie KIO przedstawionej w przywołanym orzeczeniu, art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp daje wprawdzie Zamawiającemu możliwość poszukiwania dodatkowych środków na zwiększenie budżetu dla danego zamówienia, ale z całą pewnością nie kreuje takiego obowiązku”.

Powyższe rozumowanie potwierdza również orzecznictwo sądów powszechnych, przykładem czego jest wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 16 kwietnia 2014 r. VI Ga 23/14, który stanowi: „(…) ocena w zakresie posiadania środków na sfinansowanie zamówienia, jest dokonywana przez samego zamawiającego. Jest to jego suwerenna decyzja związana z całościową sytuacją finansową, o której wiedzę posiada on sam (…). Ewentualne zwiększenie kwoty podanej na otwarciu ofert jest uprawnieniem, a nie jego obowiązkiem. Ustawa zezwala zamawiającemu na zwiększenie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, a tym samym kontynuowanie postępowania o udzielenie zamówienia mimo zaistnienia przesłanek z art. 93 ust. 1 pkt 4, jednakże nie nakłada obowiązku”.

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienia prawne i faktyczne podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.