eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Usługa przewozowa autobusowych przewozów pasażerskich dla podróżnych posługujących się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej w Rzeszowie.Ogłoszenie z dnia 2022-11-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa przewozowa autobusowych przewozów pasażerskich dla podróżnych posługujących się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej w Rzeszowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-064

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.erzeszow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przewozowa autobusowych przewozów pasażerskich dla podróżnych posługujących się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej w Rzeszowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4976e117-2a93-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434967

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-D.271.78.199.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu podróżnych posiadających ważny bilet okresowy emitowany przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie na obszarze: od Rzeszów -Rudna Mała pętla, Rzeszów - Trzebownisko Z-d Ogrodniczy / Nowa Wieś Zaczerska, Rzeszów - Malawa Góra, Rzeszów - Krasne Wólka, Rzeszów - Krasne Kolonia, Rzeszów -Mogielnica pętla, Rzeszów - Lutoryż / Zarzecze Most, Rzeszów - Niechobrz Rondo, Rzeszów - Kielanówka - Boguchwała, Rzeszów - Nosówka, Rzeszów - Zgłobień – I strefa; Rzeszów - Głogów Młp. ul Kolejowa -I / Centrum Przesiadkowe / Głogów Młp. Rynek / Os. Słoneczne, od Rzeszów do Jasionka Aeroklub, Rzeszów - Terliczka (p. Trzebownisko / Łąka), Strażów – Palikówka, Wola Zgłobieńska II do Wola Zgłobieńska pętla,
Niechobrz środek do Niechobrz Góra pętla – strefa II.
Bilet miesięczny imienny sieciowy + autobus normalny I strefa 1072
Bilet miesięczny imienny sieciowy + autobus normalny II strefa 762
Bilet miesięczny imienny sieciowy + autobus ustawowy I strefa 132
Bilet miesięczny imienny sieciowy + autobus ustawowy II strefa 172
Bilet miesięczny imienny sieciowy + autobus samorządowy I strefa 1418
Bilet miesięczny imienny sieciowy + autobus samorządowy II strefa 1512
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
1 Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami,
2. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 397792,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 397792,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 397792,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZWIĄZEK GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170283749

7.3.3) Ulica: AL. WYZWOLENIA 6

7.3.4) Miejscowość: RZESZÓW

7.3.5) Kod pocztowy: 35-959

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 397792,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.