eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głuszyca › "Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy"Ogłoszenie z dnia 2023-10-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W GŁUSZYCY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000560696

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UL. KOLEJOWA 8

1.5.2.) Miejscowość: Głuszyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-340

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp3@gluszyca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szp3gluszyca.szkolnastrona.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6da40b42-57ad-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6da40b42-57ad-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00434017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405843

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP3.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 70198,73 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1
Mięso i wędliny – CPV 15100000-9; 15112000-6
1. Szczegółowy zakres dostaw wyszczególniony został w załączniku nr 3a stanowiącym jednocześnie kosztorys ofertowy.
2. Przy każdej dostawie mięsa i wędlin zamawiający wymaga przedstawienia handlowego dokumentu identyfikacyjnego (HDI) zgodnie z ustawą o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 16 grudnia 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1753,
z 2022 r. poz. 1570) oraz Rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L139
z dnia 30 kwietnia 2004 r.) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1374 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
3. Dostawca, na każde żądanie zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii poświadczające badanie dostarczanego mięsa.
4. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 7 dni od dostawy.
5. Dostawy artykułów żywnościowych stanowiących przedmiot zamówienia odbywać się będą na podstawie składanych zamówień w zależności od potrzeb. Realizacja dostaw częściowych powinna następować nie później niż do godz. 8.00
w następujące dni tygodnia: poniedziałek, środa

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15112000-6 - Drób

4.5.5.) Wartość części: 43997,16 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2
Warzywa i owoce świeże – CPV 15300000-1
1. Szczegółowy zakres dostaw wyszczególniony został w załączniku nr 3b stanowiącym jednocześnie kosztorys ofertowy.
2. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości
z zastrzeżeniem, że warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla danej odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia;
3. Dostawy artykułów żywnościowych stanowiących przedmiot zamówienia odbywać się będą na podstawie składanych zamówień w zależności od potrzeb. Realizacja dostaw częściowych powinna następować nie później niż do godz. 8.00 w następujące dni tygodnia: poniedziałek, środa

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 26519,52 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
W ramach przedmiotowego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dla części nr 1 i 2 nie złożono żadnej oferty.

UZASADNIENIE PRAWNE:
Podstawą prawną unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia jest art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi: zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
W ramach przedmiotowego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dla części nr 1 i 2 nie złożono żadnej oferty.

UZASADNIENIE PRAWNE:
Podstawą prawną unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia jest art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi: zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.