eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wodzisław Śląski › Przebudowa drogi na KWK 1 Maja w kierunku do PINB, firm i weterynarii.Ogłoszenie z dnia 2023-10-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi na KWK 1 Maja w kierunku do PINB, firm i weterynarii.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Wodzisław Śląski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6471277603

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bogumińska 4

1.5.2.) Miejscowość: Wodzisław Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@wodzislaw-slaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw-slaski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,140717,49a0fb0be75086662ccecb69218db898.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi na KWK 1 Maja w kierunku do PINB, firm i weterynarii.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7f55873-5614-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00434011

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036795/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi na KWK 1 Maja w kierunku do PINB, firm i weterynarii

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402899

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 179801,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi na KWK 1 Maja w kierunku do PINB, firm i weterynarii."

Zakres robót do wykonania obejmuje:
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- wykonanie kanalizacji
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni
- wykonanie elementów ulic
- roboty wykończeniowe
- wykonanie elementów BRD.

Przewiduje się wyłącznie przebudowę nawierzchni jezdni wraz z zabudową krawężników dla drogi gminnej klasy D na odcinku zaznaczonym w projekcie zagospodarowania terenu. Przekrój uliczny daszkowy ze spadkami 2% o szerokości 6,0 m z poboczem. Odwodnienie drogi poprzez spadki poprzeczne i podłużne do studzienek ściekowych, następnie przykanalikami do studni rewizyjnych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, w przedmiarze robót, w projekcie umowy oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ustanowił kierownika budowy, zapewnił nadzór i kierowanie robotami budowlanymi przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie bądź wyższe lub uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami w zakresie dróg
i mostów bez ograniczeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu zostały złożone 2 oferty.
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 240.000,00 złotych brutto. Oferta z najniższą ceną wynosi 309.548,54 złotych brutto i jest o 69.548,54 złotych wyższa od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 309548,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 343509,79 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.