eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia jednorazowego użytku oraz technicznych środków materiałowych do statków powietrznychOgłoszenie z dnia 2022-11-10

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia jednorazowego użytku oraz technicznych środków materiałowych do statków powietrznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121390415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Montelupich 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://3rblog.wp.mil.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia jednorazowego użytku oraz technicznych środków materiałowych do statków powietrznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fc0a297-4ec6-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00433918

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070928/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.80 Dostawa materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia jednorazowego użytku do statków powietrznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00397309/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-ŚWIDNIK” S.A., Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik jest jedynym właścicielem dokumentacji technicznej (na zasadach praw wyłącznych w zakresie produkcji) dla technicznych środków materiałowych do statków powietrznych, o których mówi wprowadzony do użytku w SZ RP biuletyn nr MT/5851/36-378/I/2016 i będących przedmiotem zamówienia. Ponadto Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-ŚWIDNIK” S.A. dysponuje niezbędną wiedzą oraz przeszkolonym personelem do realizacji ww. zamówienia i nie istnieje alternatywne/zastępcze rozwiązanie umożliwiające realizację przedmiotowego zamówienia.
W związku z powyższym zachodzą przesłanki opisane w art. 214 ust.1 pkt. 1 lit. a) i b) Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 127/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 487411,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa na rzecz jednostek wojskowych lotnictwa Sił Zbrojnych RP materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia jednorazowego użytku oraz technicznych środków materiałowych do statków powietrznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34731000-0 - Części statków powietrznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-ŚWIDNIK” S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 004207330

7.3.3) Ulica: Al. Lotników Polskich 1

7.3.4) Miejscowość: Świdnik

7.3.5) Kod pocztowy: 21-045

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 445430,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.