eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Sól › Budowa sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami sanitarnymi w miejscowości Nowe Żabno, Gmina Nowa SólOgłoszenie z dnia 2022-11-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami sanitarnymi w miejscowości Nowe Żabno, Gmina Nowa Sól

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowa Sól

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 971237799

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Moniuszki 3A

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 387 20 16

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminanowasol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanowasol.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminanowasol.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami sanitarnymi w miejscowości Nowe Żabno, Gmina Nowa Sól

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64b22eaf-1a2e-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00433129

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304532/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami sanitarnymi w miejscowości Nowe Żabno, Gmina Nowa Sól”. Przedmiot inwestycji administracyjnie znajduje się na terenie Gminy Nowa Sól, powiat nowosolski, województwo lubuskie.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
W ramach zadania należy wybudować nową kanalizację sanitarną wraz z przyłączami sanitarnymi i przepompownią oraz nową siec wodociągową wraz z przyłączami wodociągowymi.

Przedmiotem zamówienia jest:
a) budowa sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 11 PN 16 o średnicy Ø 90 (L=361,1 m) i Ø32 mm (L=2,95m). Sieć wodociągową należy uzbroić w zasuwy odcinające oraz hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 80 mm (3 szt.). Nowo wybudowane przyłącza należy zaślepić korkiem PE przy samej granicy działki. Siec wodociągową prowadzoną pod istniejącym przepustem należy wykonać w rurach ochronnych / przeciskowych PE 100 SDR17 RC.
Zestawienie:
- PE 100 SDR 11 PN 16 Ø 32 mm L=2,95 m
- PE 100 SDR 11 PN 16 Ø 90 mm L=361,10 m

b) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. Ścieki bytowo – gospodarcze należy odprowadzić do przepompowni polimerobetonowej o średnicy 1200mm. Przepompownia będzie zlokalizowana na działce nr 555/1. Następnie ścieki przewodem tłocznym należy odprowadzić do studni rozprężnej tworzywowej 1000 mm a dalej do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø200mm zlokalizowanej na działce 588/4 w m. Nowe Żabno.
Zestawienie:
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:
- PVC klasa SN 8 Ø 160 mm L=3,6 m
- PVC klasa SN 8 Ø 200 mm L=180,2 m
- studnie rewizyjno – przyłączeniowe Ø 1,0 m betonowe prefabrykowane wykonane z betonu C35/45; kręgi betonowe łączone na uszczelki z prefabrykowanym dnem – 1 szt.
- studzienka tworzywowa inspekcyjna 600 mm – 8 szt.
- przepompownia ścieków 1200 mm – 1 szt.
Kanalizacja sanitarna tłoczna:
- PE100 PN16 SDR11 Ø90 mm L=345,4m
- studnia kontrolna – czyszczakowa Ø 1,2 m betonowa prefabrykowana wykonana z betonu C35/45; kręgi betonowe łączone na uszczelki z prefabrykowanym dnem – 2 szt.
- studnia rozprężna tworzywowa o średnicy 1000 mm – 1 szt.

c) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją techniczną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie składania ofert tj. 06.09.2022r. do godz. 09:00 wpłynęły dwie oferty złożone przez: 1) KAREM Dariusz Wierzbicki oraz 2) MATI-BUD Marcin Oszczyk. Wykonawca MATI-BUD Marcin Oszczyk, którego oferta oceniona została jako najkorzystniejsza - na podstawie kryteriów oceny ofert i ich wag (znaczenia) określonych w SWZ, został wezwany na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy PZP do złożenia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. W toku postępowania Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, w związku z czym zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b), c) ustawy PZP, oferta MATI-BUD Marcin Oszczyk została odrzucona. Zamawiający przystąpił do badania oferty nr 1 złożonej przez KAREM Dariusz Wierzbicki. Cena zaoferowana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację zadania do ceny oferty najkorzystniejszej.
Zważywszy na powyższe, zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający unieważnia w całości postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 910369,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 910369,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.