eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Budowa platformy schodowej w budynku Wyższego Urzędu Górniczego przy ulicy Poniatowskiego 31 w Katowicach, w celu zapewnienia dostępności do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.Ogłoszenie z dnia 2023-10-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa platformy schodowej w budynku Wyższego Urzędu Górniczego przy ulicy Poniatowskiego 31 w Katowicach, w celu zapewnienia dostępności do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wyższy Urząd Górniczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000332245

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 31

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-055

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zakupy@wug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wug.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/wug

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


nadzór górniczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa platformy schodowej w budynku Wyższego Urzędu Górniczego przy ulicy Poniatowskiego 31 w Katowicach, w celu zapewnienia dostępności do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f13a07e-57b2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00432613

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118444/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnością w budynku Wyższego Urzędu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, Katowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406121

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BAG/19/2023/PN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie platformy schodowej w budynku Wyższego
Urzędu Górniczego przy ulicy Poniatowskiego 31 w Katowicach – południowa klatka schodowa, w celu zapewnienia dostępności do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.
2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
- podkucie ściany wraz z zabezpieczeniem konstrukcyjnym,
- wymianę drzwi zewnętrznych na nowe o identycznej kolorystce,
- montaż platformy schodowej dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z zasilaniem.
- montaż wideodomofonu wraz z zasilaniem,
- roboty wykończeniowe – uzupełnienie tynków na ścianach, nowa posadzka spocznika i okładzina schodów, malowanie
ścian.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki nr 2.1 do 2.4 do SWZ. Sposób realizacji zamówienia określają
również projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 - Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym w SWZ terminie składania ofert, nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.