eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Budowa platformy schodowej w budynku Wyższego Urzędu Górniczego przy ulicy Poniatowskiego 31 w Katowicach, w celu zapewnienia dostępności do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa platformy schodowej w budynku Wyższego Urzędu Górniczego przy ulicy Poniatowskiego 31 w Katowicach, w celu zapewnienia dostępności do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wyższy Urząd Górniczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000332245

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 31

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-055

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zakupy@wug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wug.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

nadzór górniczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa platformy schodowej w budynku Wyższego Urzędu Górniczego przy ulicy Poniatowskiego 31 w Katowicach, w celu zapewnienia dostępności do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f13a07e-57b2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118444/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnością w budynku Wyższego Urzędu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, Katowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/wug

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system, zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej „Systemem”, dostępnym pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/wug.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zostały
przedstawione w pkt XI i XII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Poniżej zostały przedstawione najważniejsze informacje:
z pkt XI:
(...) 4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani
logowania do Systemu.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego, tj. użytkownika wykonawcy odbywa się
komunikacja wykonawcy z zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji,
pytań, wniosków w ramach postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki zamawiającej oraz kont Użytkowników Wewnętrznych Jednostki
zamawiającej odbywa się komunikacja zamawiającego z wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i
zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania w ramach postępowania.
(...)
konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego (do reprezentowania) Użytkownika Zewnętrznego wykonawcy
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
9. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy wykonawcy,
następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia - posiadanie komputera o parametrach umożliwiających
zainstalowanie następującego oprogramowania:
1) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
b) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera; zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek,
c) system operacyjny Windows 10 i późniejsze;
2) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E
learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta wykonawcy dla wykonawców.
(...)
15. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem
Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych
plików.
16. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.
17. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina,
zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
- z XII SWZ:
(...) 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji
wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.
(...)
Poprzez ofertę zamawiający rozumie formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny poprzez umieszczenie w SWZ klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny poprzez umieszczenie w SWZ klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BAG/19/2023/PN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie platformy schodowej w budynku Wyższego
Urzędu Górniczego przy ulicy Poniatowskiego 31 w Katowicach – południowa klatka schodowa, w celu zapewnienia dostępności do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.
2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
- podkucie ściany wraz z zabezpieczeniem konstrukcyjnym,
- wymianę drzwi zewnętrznych na nowe o identycznej kolorystce,
- montaż platformy schodowej dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z zasilaniem.
- montaż wideodomofonu wraz z zasilaniem,
- roboty wykończeniowe – uzupełnienie tynków na ścianach, nowa posadzka spocznika i okładzina schodów, malowanie
ścian.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki nr 2.1 do 2.4 do SWZ. Sposób realizacji zamówienia określają
również projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 - Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis oceny kryteriów oceny oferta znajduje się w pkt XVII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na zamontowany podnośnik

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uczestniczącymi w realizacji zamówienia, tj.:
- minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
- minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
Uwaga:
− Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. Z 2020 r., poz. 220).
− Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
- Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych wyżej uprawnień budowlanych oraz wymaganych kwalifikacji i doświadczenia. Tym samym jedna osoba może zostać wykazana jako np. Kierownik budowy/robót. W związku z powyższym dopuszczeniem, jeżeli jedna osoba skierowana do realizacji zamówienia publicznego będzie pełniła jednocześnie funkcję kierownika budowy/robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ przez zamawiającego- wg załącznika nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. ( jeżeli dotycz) Oświadczenie podmiotu o oddaniu wykonawcy swoich zasobów w zakresie potencjału technicznego lub zawodowego, wg załącznik nr 7 do SWZ.
2. (jeżeli dotyczy) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, wg załącznik nr 8 do SWZ.
3. Pełnomocnictwo konsorcjalne w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika zakres roboty budowlanej świadczonej przez poszczególnych wykonawców, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
3. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 ustawy Pzp oraz w zakresie określonym w par. 13 w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącej złącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem systemu poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, z zastrzeżeniem art. 222 ustawy Pzp.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w maksymalnym terminie 10 tygodni od dnia protokolarnego przekazania terenu prac. Przekazanie terenu prac nastąpi do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.