eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bystra › Dostawa leku Sotorasib w ramach programu lekowego B6 dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w BystrejOgłoszenie z dnia 2023-10-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa leku Sotorasib w ramach programu lekowego B6 dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000640923

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Fałata 2

1.5.2.) Miejscowość: Bystra

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-360

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334991810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalbystra.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbystra.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szpitalbystra.logintrade.net/zapytania_email,140406,0cd3b54a7d3b2574518e1bf717574ca3.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leku Sotorasib w ramach programu lekowego B6 dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbb6374d-586f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00432387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043569/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawa leku Sotorasib w ramach programu lekowego B6 dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409703

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 23/Dz.ZPI/380/MAS/8/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 491956,56 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku Sotorasib w ramach programu lekowego B6 dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, w ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy, na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Przez dostawę leku Zamawiający rozumie cykliczną dostawę leku w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zamówień leku w formie zamówień planowych. Dostawy planowe winny być realizowane przez Wykonawcę maksymalnie do 2 dni roboczych (za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Termin ważności zaoferowanego produktu nie może być krótszy niż. 6 miesięcy, licząc od daty dostarczenia jego Zamawiającemu. Termin ważności Zamawiający rozumie jako termin podany na opakowaniu liczony od daty produkcji.
Z uwagi na fakt iż przedmiot zamówienia jest lekiem z programu lekowego, Zamawiający wymaga, by Wykonawca zaoferował produkt leczniczy refundowany, ujęty w obowiązującym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia, którego cena nie przekracza limitu finansowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33652100-6 - Środki przeciwnowotworowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 531313,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 531313,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 531313,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Amgen Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 015609360

7.3.3) Ulica: ul. Puławska 145

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-715

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 531313,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 245 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowa zacznie obowiązywać od 12.10.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.