eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Modernizacja drogi powiatowej DP 1038S w m. Małusy Wielkie, gmina Mstów.Ogłoszenie z dnia 2022-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja drogi powiatowej DP 1038S w m. Małusy Wielkie, gmina Mstów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151406009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343229222

1.5.8.) Numer faksu: 343785468

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@czestochowa.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja drogi powiatowej DP 1038S w m. Małusy Wielkie, gmina Mstów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d72f6f4d-3fd4-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00431636

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369812/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD.272.45.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 406504,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi powiatowej DP 1038S w m. Małusy Wielkie, gmina Mstów polegająca na utwardzeniu pobocza na długości 210,0m.
Podstawowe parametry techniczne inwestycji:
Kategoria obciążenia ruchem: KR 1
przekrój: jednostronny ze spadkiem w kierunku istniejącej nawierzchni drogi
Szerokość na prostej: 1,8 m
Pochylenie poprzeczne: 2%
Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa gr 8cm
Przedmiotowy chodnik będzie obiektem liniowym o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm w kolorze szarym, natomiast na zjazdach w kolorze grafitowym. Zjazdy zlokalizowane wzdłuż przedmiotowej drogi projektuje się o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w kolorze czerwonym. Chodnik będzie chodnikiem publicznym ogólnodostępnym pełniącym funkcje komunikacyjne dla pieszych. Krawędź chodnika oddzielonego krawężnikiem należy wykonać dostosowując do istniejącej krawędzi drogi.
Ukształtowanie wysokościowe chodnika należy dostosować do stanu istniejącej drogi powiatowej DP 1038S uwzględniając dowiązanie do istniejącej zabudowy.
Jako typowy przekrój poprzeczny dla chodnika przewidziano przekrój ze spadkiem jednostronnym w stronę drogi powiatowej. Niweleta chodnika ma być dostosowana do niwelety drogi przy której chodnik będzie budowany. Od strony drogi chodnik obramowany jest krawężnikiem istniejącym betonowym 15*30*100 wibroprasowanym układanym na ławie z oporem z betonu C 12/15. Podczas realizacji zadania należy wymienić uszkodzone odcinki krawężnika.
Przekrój poprzeczny chodnika o spadku jednostronnym i=2% w stronę istniejącej drogi powiatowej wg. przekroi poprzecznych.
Zakres prac do wykonania:
- Roboty ziemne wykonywane koparkami z odwozem urobku na odległość do 2 km – 220,00m3
- Rozebranie istniejących przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 400 mm – 85,00m
- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 50,00m3
- Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 na ławie betonowej – 45,00m3
- Rów kryty z rur PP SN - 8 o średnicy 400 mm w gotowym wykopie na ławie fundamentowej żwirowej z obsypką i zasypką rur piaskiem – 200,00m
- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm o głębokości do 2 m wraz z pokrywą nastudzienną i włazem żeliwnym typ ciężki w gotowym wykopie – 4,00szt.
- Studzienki ściekowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu ( krata żeliwna, pierscien odciążający, dystansowy ) w gotowym wykopie – 4,00 szt.
- Przykanaliki z rur PP SN - 8 o średnicy 200 mm z obsypką i zasypką rur piaskiem – 10,00m
- Nasypy wykonane z gruntu - pospółka ( zakup materiału ) wbudowa wraz z zagęszczeniem – 400,00m3
- Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 30 cm z odwozem urobku na odległość do 2 km – 440,00m2
- Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą gr. 10 cm – 210,00m
- Rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm ( 210 x 0,4 ) – 84,00m
- Krawężniki betonowe 15 x 30 na ławie betonowej z oporem – 84,00m
- Krawężniki betonowe 15 x 22 najazdowe na ławie betonowej z oporem ( zjazdy od jezdni + opornik od bram ) – 112,00m
- Obrzeża betonowe 30 x 8 na ławie betonowej z oporem – 162,00m
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm pod chodnik ( 162 x 2 m ) – 324,00m2
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm pod zjazdy ( 162 x 2 m ) – 96,00m2
- Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej ( szara ) 162 x 1,8 m – 291,60m2
- Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej ( kolor ) 48 x 1,8 m – 86,40m2
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych warstwa wiążąca gr 6 cm po zagęszczeniu AC 16 W KR 3/4 – 84,00m2
- Nawierzchnia z mieszanekmineralno - bitumicznych grysowych warstwa ścieralna gr 4 cm po zagęszczeniu AC 12 S KR 3/4 – 84,00m2
- Rtegulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych ( studzienki teletechniczne ) – 3,00szt.
- Regulacja pionowa zasuw wodociągowych – 9,00szt.
- Humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawą – 150,00m2
- Przebrukowanie istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowe – 40,00m2.
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne i montażowe muszą być prowadzone ręcznie, zgodnie z wymaganiami i pod ścisłym nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie powinno być dokładnie zlokalizowane i odsłonięte przed wykonaniem wykopu.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. rodzaj robót do wykonania w ramach zamówienia określa Przedmiar robót oraz STWiOR stanowiące załącznik zał. Nr 1 do SWZ.
2. W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany dostosować jakość wykonywanych robót dotyczących przedmiotu zamówienia do nowych norm.
3. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
3.1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania min. 60 miesięcy.
3.2. Zamówienie należy realizować w oparciu o obowiązujące w budownictwie drogowym normy, instrukcje, szczegółowe specyfikacje techniczne na roboty utrzymaniowe.
3.3. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 256725,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 558053,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 256725,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGEX s.c. W.Piątek, M.Piątek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9492137636

7.3.3) Ulica: Al. Armii Krajowej 1/3 lok. 103

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-202

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25672560 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.