eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Duszniki-Zdrój › Przebudowa dwóch mostów przez rzekę Bystrzycę Dusznicką na terenie Parku Zdrojowego w Dusznikach ZdrojuOgłoszenie z dnia 2022-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa dwóch mostów przez rzekę Bystrzycę Dusznicką na terenie Parku Zdrojowego w Dusznikach Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA DUSZNIKI-ZDRÓJ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717906

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 6

1.4.2.) Miejscowość: Duszniki-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 57-340

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kancelariadskp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.duszniki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00430577

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00416189/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.
a) Są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.
a) ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 350.000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej tzn.
a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: 1 zamówienie polegające na zrealizowaniu robót budowlanych obejmujących swym zakresem budowę, lub przebudowę mostu dla ruchu pieszego lub drogowego o wartości zamówienia na kwotę minimum 150.000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 brutto). Zamówienia powinny być potwierdzone dokumentami podpisanymi przez inwestora, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej i prawidłowo ukończone.
b) Wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowanej wielobranżowej na budowę i/lub przebudowę mostów dla ruchu pieszego lub drogowego o wartości min. 20.000 zł brutto (dwadzieścia tysięcy zł 00/100 brutto)
c) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej,
 jeżeli ustanowi do kierowania pracami kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą z 07.07.1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik budowy musi być członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa (i mieć aktualne zaświadczenie z tej izby) i posiadać min. 3 letnie doświadczenie, jako kierownik budowy w ww. specjalności;
 jeżeli wykaże, że sam posiada i/lub dysponuje w razie potrzeby następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (1 osoba) – minimalny staż projektowy 36 miesięcy;
Uwagi:
 Staż projektowy ustala się licząc miesiące kalendarzowe łącznie z miesiącem oraz rokiem uzyskana uprawnień do dnia złożenia oferty włącznie.
 W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać ww. specjalnościom.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.
a) Są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.
a) ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 350.000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej tzn.
a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: 1 zamówienie polegające na zrealizowaniu robót budowlanych obejmujących swym zakresem budowę, lub przebudowę mostu dla ruchu pieszego lub drogowego o wartości zamówienia na kwotę minimum 150.000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 brutto). Zamówienia powinny być potwierdzone dokumentami podpisanymi przez inwestora, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej i prawidłowo ukończone.
b) Wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowanej wielobranżowej na budowę i/lub przebudowę mostów dla ruchu pieszego lub drogowego o wartości min. 20.000 zł brutto (dwadzieścia tysięcy zł 00/100 brutto)
c) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej,
 jeżeli ustanowi do kierowania pracami kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą z 07.07.1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik budowy musi być członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa (i mieć aktualne zaświadczenie z tej izby) i posiadać min. 3 letnie doświadczenie, jako kierownik budowy w ww. specjalności;
 jeżeli wykaże, że sam posiada i/lub dysponuje w razie potrzeby następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, uprawnienia do projektowania w specjalności MOSTOWEJ bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (1 osoba) - minimalny staż projektowy 36 miesięcy;
Uwagi:
 Staż projektowy ustala się licząc miesiące kalendarzowe łącznie z miesiącem oraz rokiem uzyskana uprawnień do dnia złożenia oferty włącznie.
 W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać ww. specjalnościom.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-14 12:00

Po zmianie:
2022-11-16 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-14 13:00

Po zmianie:
2022-11-16 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-13

Po zmianie:
2022-12-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.