eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipsko › Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED na terenie miasta i gminy LipskoOgłoszenie z dnia 2022-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED na terenie miasta i gminy Lipsko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Lipsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 2

1.5.2.) Miejscowość: Lipsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lipsko.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipsko.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

pzp.lipsko.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED na terenie miasta i gminy Lipsko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a527dd1b-40b3-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00430253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021188/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED na terenie miasta i gminy Lipsko

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373011/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGS. 271.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I. „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED na terenie miasta Lipska”
1. Zamówienie obejmuje modernizację istniejącej sieci oświetleniowej polegająca na wymianie opraw sodowych oświetlenia ulicznego na oprawy nowej generacji typu LED na istniejących słupach i wysięgnikach w ilości 186 szt. w mieście Lipsku na ulicach: Leśna, Czachowskiego, Iłżecka, Kilińskiego, 1 Maja, Solecka, Mała, Widok, Przemysłowa, Spacerowa, Papiernia, Stadionowa, Armii Krajowej, Słoneczna.
W ramach wykonania zamówienia należy:
- zdemontować oprawy oświetlenia ulicznego,
- zamontować oprawy oświetlenia ulicznego na istniejących wysięgnikach
- uruchomienie, próby, niezbędne pomiary instalacji.
- utylizacja zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego.
Wymiana opraw oświetleniowych nastąpi przy drogach powiatowych oraz drogach gminnych. Szczegóły dotyczące lokalizacji opraw oświetleniowych do wymiany przekazane zostaną Wykonawcy po zawarciu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności i uzyskania dokumentów niezbędnych do wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.5.) Wartość części: 196585,26 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II. „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED na terenie gminy Lipsko”.
Zamówienie obejmuje modernizację istniejącej sieci oświetleniowej polegająca na wymianie opraw sodowych oświetlenia ulicznego na oprawy nowej generacji typu LED na istniejących słupach w ilości 196 szt. w miejscowościach: Babilon, Lipa Krępa, Nowa Wieś, Gołębiów, Jelonek, Maziarze, Wola Solecka Druga, Huta, Poręba, Długowola Druga, Borowo, Poręba.
W ramach wykonania zamówienia należy:
- zdemontować oprawy oświetlenia ulicznego,
- zamontować oprawy oświetlenia ulicznego na istniejących wysięgnikach
- uruchomienie, próby, niezbędne pomiary instalacji,
- utylizacja zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego.
Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności i uzyskania dokumentów niezbędnych do wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymiana opraw oświetleniowych nastąpi przy drogach: krajowej, wojewódzkiej, powiatowych oraz gminnych. Szczegóły dotyczące lokalizacji opraw oświetleniowych do wymiany przekazane zostaną Wykonawcy po zawarciu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.5.) Wartość części: 207154,36 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III. „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w msc. Borowo, Poręba, Jelonek”
Zamówienie obejmuje modernizację istniejącej sieci oświetleniowej polegająca na wymianie opraw sodowych oświetlenia ulicznego na oprawy nowej generacji typu LED na istniejących słupach w ilości 35 szt.
W ramach wykonania zamówienia należy:
- zdemontować oprawy oświetlenia ulicznego,
- zamontować oprawy oświetlenia ulicznego na istniejących wysięgnikach
- uruchomienie, próby, niezbędne pomiary instalacji,
- utylizacja zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego.
Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności i uzyskania dokumentów niezbędnych do wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymiana opraw oświetleniowych nastąpi przy drogach gminnych. Szczegóły dotyczące lokalizacji opraw oświetleniowych do wymiany przekazane zostaną Wykonawcy po zawarciu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.5.) Wartość części: 36991,85 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 199626,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 320950,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 199626,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIOFON Sp. z o.o. spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 384461491

7.3.3) Ulica: Akademicka 4/35

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19962640 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 212150,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 338206,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 212150,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIOFON Sp. z o.o., Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 384461491

7.3.3) Ulica: Akademicka 4/35

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 212150,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-23

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W części III zamówienia zostały złożone oferty spośród których oferta z najniższą ceną wynosi kwotę 38 745,00 zł zł brutto i znacząco przewyższa dostępne środki budżetowe przeznaczone na sfinansowanie zamówienia (19 100,00 zł). Zamawiający nie może zwiększyć wskazanej wyżej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.