eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki Sobieńczyce na potrzeby gospodarki leśnejOgłoszenie z dnia 2022-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego – leśniczówki Sobieńczyce na potrzeby gospodarki leśnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO WEJHEROWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190036849

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 247 B

1.5.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586729810

1.5.8.) Numer faksu: 586729801

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wejherowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego – leśniczówki Sobieńczyce na potrzeby gospodarki leśnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bcb5f67e-3ef3-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00429870

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00250620/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa budynku leśniczówki Sobieńczyce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367203/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.95.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 950198,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego – leśniczówki Sobieńczyce na potrzeby gospodarki leśnej” w tym wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.1.1. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego, leśniczówki Sobieńczyce na działce 45/15 obr. Jeldzino wraz z przebudową/ rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej, instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. Przebudowywany obiekt stanowi budynek leśniczówki o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Konstrukcja domu tradycyjna, murowana. Projektowany budynek podlega modernizacji zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gm. Krokowa. Na działce znajdują się budynek mieszkalny będący przedmiotem opracowania oraz budynki gospodarcze. W ramach dostosowania istniejącej zabudowy projektuje się rozbudowę budynku mieszkalnego o pomieszczenie wiatrołapu i wc dla kancelarii leśnictwa oraz przebudowę istniejącego wnętrza budynku, pokoi gościnnych na potrzeby OHZ (gospodarki łowieckiej). Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe- wyburzenie starej kancelarii, rozbudowę budynku mieszkalnego poprzez dobudowanie od strony północno-zachodniej (elewacji bocznej budynku) wiatrołapu w kształcie prostokąta z oddzielnym wejściem do(kancelarii). Na dachu przewiduje się montaż instalacji solarnej na konstrukcji wsporczej (2 kolektory słoneczne). Roboty remontowe w istniejącej części mieszkalnej obejmują wykończenie posadzek i podłóg z płytek ceramicznych oraz paneli podłogowych, malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni, uzupełnieniem tynków, rozbudowę i przebudowę instalacji wew. wod.-kan., c.o., elektrycznej, wymianę armatury łazienkowej oraz kuchennej, wymianę stolarki. W zakres prac hydraulicznych wchodzi wymiana pieca c.o. opalanego paliwem stałym wraz z wymianą grzejników.Na zewnątrz projekt zakłada wykonanie utwardzenia, parkingu, dostawę i montaż podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowo planuje się budowę zbiornika bezodpływowego, jednokomorowego na ścieki o pojemności 15m3.Obiekt stanowić będzie jedno zadanie inwestycyjne z wypłatą podzieloną na trzy etapy, zgodnie z zapisami umowy, stanowiącej załącznik do dokumentacji przetargowej.
5.2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają n/w załączniki stanowiące dokumentację techniczną i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR): 1) Załącznik nr 10 do SWZ – Dokumentacja projektowa 2)Załącznik nr 11 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 3)Załącznik nr 12 do SWZ – Przedmiar robót
5.9. Zamawiający przewiduje rozliczenie częściowe, które będzie następowało w następujących okresach:
- I etap – do dnia 15.12.2022 r. i obejmowało do 30% wartości umowy, określonej w umowie, wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
- II etap – do dnia 15.04.2023 r. i obejmowało do 50% wartości umowy, określonej w umowie, wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
- III etap – w terminie do 250 dnia od dnia podpisania umowy i będzie obejmowało pozostałą do rozliczenia wartość umowy po odbiorze końcowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami, dostępne na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wejherowo

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45262522-6 - Roboty murarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45262300-4 - Betonowanie

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45247270-3 - Budowa zbiorników

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1398816,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1398816,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1398816,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjno-Dekarskich Witold Labuda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5881158228

7.3.3) Ulica: Pokoju 3

7.3.4) Miejscowość: Wejherowo

7.3.5) Kod pocztowy: 84-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 139881696 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 250 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.