eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki Sobieńczyce na potrzeby gospodarki leśnejOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego – leśniczówki Sobieńczyce na potrzeby gospodarki leśnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO WEJHEROWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190036849

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 247 B

1.5.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586729810

1.5.8.) Numer faksu: 586729801

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego – leśniczówki Sobieńczyce na potrzeby gospodarki leśnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bcb5f67e-3ef3-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367203

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00250620/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa budynku leśniczówki Sobieńczyce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wejherowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wejherowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.1 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
8.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8.3 Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu Platformy Przetargowej Open Nexus: https://platformazakupowa.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 38.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Nadleśnictwo Wejherowo z siedzibą w Wejherowie 84-200, ul. Sobieskiego 247B, kontakt: osobisty w siedzibie nadleśnictwa, telefoniczny: 58 672 98 01 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi Wykonawca może kontaktować się z Nadleśnictwem Wejherowo, poprzez adres adres email: wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego – leśniczówki Sobieńczyce na potrzeby gospodarki leśnej” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat);
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.95.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 950198,32 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego – leśniczówki Sobieńczyce na potrzeby gospodarki leśnej” w tym wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.1.1. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego, leśniczówki Sobieńczyce na działce 45/15 obr. Jeldzino wraz z przebudową/ rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej, instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. Przebudowywany obiekt stanowi budynek leśniczówki o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Konstrukcja domu tradycyjna, murowana. Projektowany budynek podlega modernizacji zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gm. Krokowa. Na działce znajdują się budynek mieszkalny będący przedmiotem opracowania oraz budynki gospodarcze. W ramach dostosowania istniejącej zabudowy projektuje się rozbudowę budynku mieszkalnego o pomieszczenie wiatrołapu i wc dla kancelarii leśnictwa oraz przebudowę istniejącego wnętrza budynku, pokoi gościnnych na potrzeby OHZ (gospodarki łowieckiej). Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe- wyburzenie starej kancelarii, rozbudowę budynku mieszkalnego poprzez dobudowanie od strony północno-zachodniej (elewacji bocznej budynku) wiatrołapu w kształcie prostokąta z oddzielnym wejściem do(kancelarii). Na dachu przewiduje się montaż instalacji solarnej na konstrukcji wsporczej (2 kolektory słoneczne). Roboty remontowe w istniejącej części mieszkalnej obejmują wykończenie posadzek i podłóg z płytek ceramicznych oraz paneli podłogowych, malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni, uzupełnieniem tynków, rozbudowę i przebudowę instalacji wew. wod.-kan., c.o., elektrycznej, wymianę armatury łazienkowej oraz kuchennej, wymianę stolarki. W zakres prac hydraulicznych wchodzi wymiana pieca c.o. opalanego paliwem stałym wraz z wymianą grzejników.Na zewnątrz projekt zakłada wykonanie utwardzenia, parkingu, dostawę i montaż podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowo planuje się budowę zbiornika bezodpływowego, jednokomorowego na ścieki o pojemności 15m3.Obiekt stanowić będzie jedno zadanie inwestycyjne z wypłatą podzieloną na trzy etapy, zgodnie z zapisami umowy, stanowiącej załącznik do dokumentacji przetargowej.
5.2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają n/w załączniki stanowiące dokumentację techniczną i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR): 1) Załącznik nr 10 do SWZ – Dokumentacja projektowa 2)Załącznik nr 11 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 3)Załącznik nr 12 do SWZ – Przedmiar robót
5.9. Zamawiający przewiduje rozliczenie częściowe, które będzie następowało w następujących okresach:
- I etap – do dnia 15.12.2022 r. i obejmowało do 30% wartości umowy, określonej w umowie, wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
- II etap – do dnia 15.04.2023 r. i obejmowało do 50% wartości umowy, określonej w umowie, wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
- III etap – w terminie do 250 dnia od dnia podpisania umowy i będzie obejmowało pozostałą do rozliczenia wartość umowy po odbiorze końcowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami, dostępne na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wejherowo

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45262522-6 - Roboty murarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45262300-4 - Betonowanie

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45247270-3 - Budowa zbiorników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 250 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Kryterium - cena oferty (C); Znaczenie procentowe kryterium - 60%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium - 60 punktów;
2) Kryterium - wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G); Znaczenie procentowe kryterium - 40%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium - 40 punktów.
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie wszystkich kryterium =100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

13.1 O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 12 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
13.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
13.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.

13.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.

13.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytowa nie mniejszą 200 000,00 zł.


13.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie roboty budowlane (realizowane na podstawie dwóch odrębnych umów) o wartości minimum 250 000 zł łącznie z podatkiem VAT każda, obejmującą swoim zakresem budowę, przebudowę lub remont budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.

W niniejszej SWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz.11)

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Kierownik budowy - minimalne wymagania:

• kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,


Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.

Ponadto zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018r. poz. 2272 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 poz. 1725 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 12.1. Z postępowania o udziel. zam. wyklucza się Wyk. z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wyk. w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Do Wyk. podlegającego wykl. w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.12.2.Wykluczenie Wyk. następuje:1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 Pzp, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp,- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykl., chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;4)w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 14.3 Zam. wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia. 14.4 Pod. śr. dow.wymagane od wyk. obejmują:1) Ośw. wyk., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02. 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wyk., który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo ośw. o przynależności do tej samej gr. kap. wraz z dok. lub inf. pot. przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wyk. należącego do tej samej gr. kap. – zgodnie z zał. nr 8 do SWZ;2)Inf. z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wyk., w okresie nie wcześn.niż 3 msc przed jej złożeniem.3)wykaz rob. bud. wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat– zgodnie z zał. nr 5 do SWZ. 4) wykaz osób - zgodnie z zał. nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 14.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;

2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania– zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

14.2 Oświadczenia, o którym mowa w pkt 14.1 SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

14.3 Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.

14.4 Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;

2) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej w pkt 14.4 lit 2) SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.

3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie.

4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z zapisami SWZ, dostępnymi na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wejherowo

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

15.16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
15.16.1 Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
15.16.2 Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
15.16.3 Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
 dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w załączniku nr 9 do SWZ. 7.1 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią załącznik nr 9 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 15.4. Oferta ma być złożona przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym prawidłowemu złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest Platforma Przetargowa Open Nexus dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wejherowo oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegóły zamówienia określono w SWZ, dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wejherowo
22.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
22.2. Przedmiotowe zamówienie, z uwagi na opis przedmiotu zamówienia i postawione warunki udziału w postępowaniu, jest zamówieniem skierowanym do wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy to mogą sobie poradzić z tym w sumie niewielkim zamówieniem. Ponadto niniejsze zamówienie dotyczy robót budowlanych, objętych dokumentacją techniczną, która wymaga wzajemnej koordynacji branż przenikających się w zakresie realizacyjnym i funkcjonalnym jak także w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej. Zakres prac jest ze sobą powiązany instalacje sanitarne, elektryczne oraz prace z zakresu ogólnobudowlanego muszą być wykonane w sposób skoordynowany i w zakresie odpowiedzialności jednego wykonawcy.
Zadanie realizowane jest jako jedno, brak wykonania jednej z branż powoduje, że całe zadanie nie zostanie wykonane zgodnie z założeniami i potrzebami zamawiającego. Specyfika przedmiotu zamówienia, stanowiącego logiczny ciąg następujących po sobie etapów realizacji sprawia, że nieuzasadnionym staje się podział zamówienia na „nienaturalne” części, co mogłoby spowodować nadmierne trudności jego realizacji, a w konsekwencji niepotrzebne, dodatkowe koszty dla Zamawiającego lub nawet fiasko całości zamierzenia objętego tym zamówieniem.
24.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
25.1. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495).
25.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia związane z:
 czynności związane z obsługą sprzętu budowlanego,
 czynności związane z montażem instalacji elektrycznych,
 czynności związane z montażem instalacji sanitarnych,
 czynności związane z ręcznym wykonywaniem prac budowlanych.
27.1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawców, o których mowa w art. 94 Prawa zamówień publicznych.
29.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
30.1. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
31.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
31.2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
31.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
32.1. Zamawiający nie przewiduje zawrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 PZP
33.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
33.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
34.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
35.1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
36.1. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.