eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Giżycko › Dostawa gazu ziemnego na potrzeby produkcji czynnika grzewczego z przeznaczeniem na ogrzewanie budynków nr 39 i 41 w Węgorzewie.Ogłoszenie z dnia 2022-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa gazu ziemnego na potrzeby produkcji czynnika grzewczego z przeznaczeniem na ogrzewanie budynków nr 39 i 41 w Węgorzewie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Oddział zamawiającego: 24 WOG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280602118

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 20

1.5.2.) Miejscowość: Giżycko

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 24wog.zam@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://24wog.wp.mil.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://portal.smartpzp.pl/24wog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Wojskowa Jednostka Budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazu ziemnego na potrzeby produkcji czynnika grzewczego z przeznaczeniem na ogrzewanie budynków nr 39 i 41 w Węgorzewie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c01c6d5b-3e44-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00428732

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006499/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Dostawa gazu ziemnego na potrzeby czynnika grzewczego z przeznaczeniem na ogrzewanie budynków 39 i 41 W Węgorzewie przy ul. Bema 7

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365688/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 66/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego na potrzeby produkcji czynnika grzewczego z przeznaczeniem na ogrzewanie budynków nr 39 i 41 ul. Gen Józefa Bema 7 Węgorzewo działka nr 475/7 obręb 2
2. Warunki dostawy:
1) Kompleksowa dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji
do obiektów będących w administracji 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku. Budynki nr 39 i 41 ul. Gen. Józefa Bema 7,
11-600 Węgorzewo działka 475/7 obręb 2 Węgorzewo.
2) Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego dla obiektów zawarty został
w załączniku nr 5 do SWZ.
3) Zamawiający przyjął szacunkowe zużycie gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) na poziomie 383 000 kWh dla budynków nr 39 i 41 budynki w okresie letnim nie pobierają paliwa gazowego ze względu na sezonowość kotłowni, która jest eksploatowana tylko w okresie zimowym. Zamawiający zamawia ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach roku gazowego zgodnie z zamówieniem. Zamawiający pobierał paliwo gazowe w tym punkcie odbioru i zna profil zużycia gazu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 428232,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 428232,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 428232,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UNIMOT Eneria i Gaz Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9730421440

7.3.3) Ulica: Aleje Jerozolimskie 142A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-305

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 428232,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.