eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miastko › Dzierżawa myjni do endoskopów wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji - 24/TP/2023Ogłoszenie z dnia 2023-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dzierżawa myjni do endoskopów wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji - 24/TP/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 222007697

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybickiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Miastko

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalmiastko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmiastko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c9077c1-4711-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa myjni do endoskopów wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji - 24/TP/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c9077c1-4711-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00428295

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00376830

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 24/TP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 2 szt. myjni do endoskopów wraz ze środkami do mycia i dezynfekcji w ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 - Formularzu asortymentowo – ilościowym do IDW, oraz utrzymanie oferowanego sprzętu medycznego w ciągłej sprawności technicznej (przeglądy techniczne, testy, naprawy, wymiany części –
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sprzętu medycznego), demontaż po okresie dzierżawy.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, nie starszy niż 2018 r. i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów.
3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać niezbędne dokumenty, instrukcje i gwarancje w języku polskim. Dokumenty, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi Wykonawca dostarczy zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych).
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw środków myjących i dezynfekujących w okresie trwania umowy.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 173880 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 173880 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 173880 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Varimed Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8990202964

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 173880 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.