eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej - Dostawa mebli i wyposażenia budynku administracyjno-socjalnego.



Ogłoszenie z dnia 2022-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Jaśle przy ul. Żniwnej – Dostawa mebli i wyposażenia budynku administracyjno-socjalnego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jasło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://um.jaslo.pl/pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://um-jaslo.logintrade.net/zapytania_email,101621,a4ec060c82545f0534d4a63ff9e95b7e.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Jaśle przy ul. Żniwnej – Dostawa mebli i wyposażenia budynku administracyjno-socjalnego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad8fad39-3e55-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00427773

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028413/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej – Dostawa mebli i wyposażenia budynku administracyjno-socjalnego.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej”, wchodzącego w zakres projektu o tej samej nazwie, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368416/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.7021.20.2022.5

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Jaśle przy ul. Żniwnej 11, mebli i wyposażenia budynku administracyjno-socjalnego.


1) B. 0.2. POMIESZCZENIE WAGI
a) Biurko prostokątne - ilość: 2 szt.
b) Szafa metalowa na dokumenty - ilość: 2 szt.
c) Krzesło biurowe (do biurka) - ilość: 2 szt.

2) C. 0.8. POKÓJ ŚNIADANIOWY
a) Stół śniadaniowy - ilość: 1 szt.
b) Krzesło - ilość: 6 szt.
c) Szafka pod zlew – ilość 1 szt.

3) D. 0.13. POMIESZCZENIE BIUROWE
a) Stół konferencyjny - ilość: 1 szt.
b) Krzesło konferencyjne - ilość: 15 szt.
c) Tablica suchościeralna magnetyczna 120x180 – ilość: 1 szt.

4) E.0.4. SZATNIA
a) Szafka ubraniowa podwójna – ilość 6 szt.

Szczegółowy opis mebli i wyposażenia został określony w OPZ stanowiącym załączniku Nr 4 do SWZ.
Dostawa obejmuje montaż mebli i wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach budynku administracyjno-socjalnego.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej 11.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli i wyposażenia do budynku administracyjno – biurowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39100000-3 - Meble

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18720,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28290,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18720,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DOMI Styl Maciej Banaszek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9461425015

7.3.4) Miejscowość: Mełgiew

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1872000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.