eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Tychy z podziałem na zadaniaOgłoszenie z dnia 2022-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Tychy z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Tychy

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Miasta Tychy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 49

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 327763808

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.umtychy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Tychy z podziałem na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f8483f9-3971-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00427054

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013168/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Tychy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358181/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP.271.47.2022.AW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 751491,31 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1
Przedmiotem zadania nr 1 jest: „Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy w okresie od 1 stycznia 2023r do 31 grudnia 2023r.”.

Zamówienie obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy w ilości: 15 830 szt. punktów świetlnych w tym 5 366 szt. punktów świetlnych będących na gwarancji (według załącznika nr 2 do umowy) w okresie trwania umowy, dla których konserwacja oświetlenia ulicznego jest ograniczona wyłącznie do dostawy i wymiany źródła światła.
Przedmiot umowy został podzielony na dwie grupy:

1. prace trwające na przestrzeni całego okresu zamówienia objęte miesięczną stawką zryczałtowaną (I grupa prac – ryczałt konserwacyjny),
2. prace konserwacyjne i awaryjne wykonywane przez cały okres zamówienia na podstawie wskazań przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego, w których Zamawiający określi zakres i termin realizacji prac. Wykonane prace objęte będą rozliczeniem po wykonaniu poszczególnych zadań na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie w danym okresie rozliczeniowym (II grupa prac – prace konserwacyjne i awaryjne) o których mowa w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 24 godzinnego dyżuru oraz całodobowej dyspozycyjności (gotowości) do reakcji na zgłaszane awarie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

1. W przypadku wskazania w dokumentach zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych opisywanym.
2. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP,
zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty dokumenty potwierdzające równoważność zaoferowanych rozwiązań. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Wykonawca wykazuje równoważność przy użyciu dowolnych (wiarygodnych) środków. Niewykazanie równoważności skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.5.5.) Wartość części: 664619,45 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2

Przedmiotem zadania nr 2 jest: „Konserwacja w roku 2023 oświetlenia ulicznego zakupionego przez Gminę Miasta Tychy od firmy Tauron Dystrybucja S.A.”

Zamówienie obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy, zakupionego w 2017r. od firmy Tauron Dystrybucja S.A., w ilości 77 szt. punktów świetlnych na sieci kablowej.

Przedmiot umowy został podzielony na dwie grupy:
1. prace trwające na przestrzeni całego okresu zamówienia objęte miesięczną stawką zryczałtowaną (I grupa prac – ryczałt konserwacyjny),
2. prace konserwacyjne i awaryjne wykonywane przez cały okres zamówienia na podstawie wskazań przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego, w których Zamawiający określi zakres i termin realizacji prac. Wykonane prace objęte będą rozliczeniem po wykonaniu poszczególnych zadań na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie dla danego roku rozliczeniowego (II grupa prac – prace konserwacyjne i awaryjne) o których mowa w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 24 godzinnego dyżuru oraz całodobowej dyspozycyjności (gotowości) do reakcji na zgłaszane awarie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

1. W przypadku wskazania w dokumentach zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych opisywanym.
2. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP,
zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty dokumenty potwierdzające równoważność zaoferowanych rozwiązań. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Wykonawca wykazuje równoważność przy użyciu dowolnych (wiarygodnych) środków. Niewykazanie równoważności skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.5.5.) Wartość części: 86871,86 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Art. 255 pkt 3) ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Kwota, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w zakresie zadania nr 1 to 690 610,62 zł brutto. Wartość oferty z najniższą ceną to 789 959,87 zł.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 789959,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1017030,17 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Art. 255 pkt 3) ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Kwota, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w zakresie zadania 2 to 92 084,17 zł brutto. Wartość oferty z najniższą ceną to 591 654,76 zł.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 591654,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 591654,76 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.