eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Osielsko › Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg na terenie gminy OsielskoOgłoszenie z dnia 2022-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg na terenie gminy Osielsko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Osielsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350688

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szosa Gdańska 55A

1.5.2.) Miejscowość: Osielsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-031

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@osielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.osielsko.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg na terenie gminy Osielsko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20ceeab5-3fe7-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00426676

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019844/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Wykonanie dok.proj. budowy dróg na terenie gm. Osielsko (ul. Zbożowa, Gryczana, Paprociowa, Tatarakowa, Sokola Osielsko, Rekreacyjna Bożenkowo, Leśna Polana Jarużyn)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370487/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IiZP.271.U.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 1: BUDOWA UL. ZBOŻOWEJ I GRYCZANEJ W OSIELSKU
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m na odcinku około 1320 m (kategoria ruchu KR2, klasa techniczna „D”). Odwodnienie polegające na sprowadzeniu wód z pasa drogowego na teren przyległy (np. drenaż francuski, kanalizacja, rowy). W ramach zadania projekt kanału technologicznego, przebudowa uzbrojenia znajdującego się w pasie drogowym wraz z przedłużeniem wszystkich istniejących odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granicy nowych działek, zaprojektowanie odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granic działek w przypadku ich braku wraz z oświadczeniami właścicielami niniejszych działek o akceptacji lokalizacji projektowanych odgałęzień, projekt organizacji ruchu. Należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. Przyłącze wodociągowe wzdłuż działki nr 201/17 do likwidacji. Należy dokonać przepięcia przyłącza wodociągowego z działki 201/18 do istniejącej sieci. Konieczność zastosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu pozyskania terenu pod poszerzenie pasa drogowego. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający dysponuje opinią geotechniczną, którą udostępnia w ramach niniejszego zadania i przekaże Wykonawcy do dalszego opracowania dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 63414,63 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 2: BUDOWA UL. LEŚNA POLNA W JARUŻYNIE
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m na odcinku około 620 m (kategoria ruchu KR2, klasa techniczna „D”) zgodnie z załączoną koncepcją projektu zagospodarowania terenu. Odwodnienie polegające na sprowadzeniu wód z pasa drogowego na teren przyległy. W ramach zadania projekt kanału technologicznego, oświetlenia, przebudowa uzbrojenia znajdującego się w pasie drogowym, projekt organizacji ruchu. Należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. Konieczność zastosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu pozyskania terenu pod poszerzenie pasa drogowego. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający dysponuje opinią geotechniczną, którą udostępnia w ramach niniejszego zadania i przekaże Wykonawcy do dalszego opracowania dokumentacji projektowej oraz PZT w wersji elektronicznej (plik dwg), którą również przekaże Wykonawcy do wykorzystania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 40650,41 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 3: BUDOWA UL. PAPROCIOWEJ I TATARAKOWEJ W OSIELSKU
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m (kategoria ruchu KR2, klasa techniczna „D”) około 120 m ul. Paprociowej oraz na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m (kategoria ruchu KR2, klasa techniczna „D”) około 120 m ul. Tatarakowej. Odwodnienie polegające na sprowadzeniu wód z pasa drogowego na teren przyległy. W ramach zadania projekt kanału technologicznego, oświetlenia, przebudowa uzbrojenia znajdującego się w pasie drogowym, przedłużenie istniejących odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granicy nowych działek, zaprojektowanie odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granic działek w przypadku ich braku wraz z oświadczeniami właścicielami niniejszych działek o akceptacji lokalizacji projektowanych odgałęzień, projekt stałej organizacji ruchu. Należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. Konieczność zastosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu pozyskania terenu pod poszerzenie pasa drogowego. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Rady Gminy nr VIII/100/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Zamawiający dysponuje opinią geotechniczną, którą udostępnia w ramach niniejszego zadania i przekaże Wykonawcy do dalszego opracowania dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 24796,75 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 4: BUDOWA UL. SOKOLEJ W OSIELSKU
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z asfaltu betonowego o szerokości 5,0 m na odcinku około 230 m (kategoria ruchu KR2, klasa techniczna „D”) . Odwodnienie polegające na sprowadzeniu wód z pasa drogowego na teren przyległy. W ramach zadania projekt kanału technologicznego, oświetlenia, przebudowy uzbrojenia znajdującego się w pasie drogowym, przedłużenie istniejących odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granicy nowych działek, zaprojektowanie odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granic działek w przypadku ich braku wraz z oświadczeniami właścicielami niniejszych działek o akceptacji lokalizacji projektowanych odgałęzień, projekt stałej organizacji ruchu. Należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. Konieczność zastosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu pozyskania terenu pod poszerzenie pasa drogowego. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego– uchwała Rady Gminy nr IV/57/97 z dnia 18 września 1997 r. Zamawiający dysponuje opinią geotechniczną, którą udostępnia w ramach niniejszego zadania i przekaże Wykonawcy do dalszego opracowania dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 24390,24 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 5: PROJEKT ROZBUDOWY UL. REKREACYJNEJ W BOŻENKOWIE
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego o szerokości 5,50 m na wraz z ciągiem pieszo – rowerowym o szerokości 3,0 m z betonu asfaltowego długości ok 980 m (kategoria ruchu KR2, klasa techniczna „L”). Skrzyżowanie ul. Rekreacyjnej i ul. Grobla zaprojektować jako mini – rondo. Odwodnienie polegające na sprowadzeniu wód z pasa drogowego na teren przyległy. W ramach zadania projekt kanału technologicznego, oświetlenia, przebudowa uzbrojenia znajdującego się w pasie drogowym, projekt organizacji ruchu oraz należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. Konieczność zastosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu pozyskania terenu pod poszerzenie pasa drogowego. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz częściowo przylega do terenów ogródków działkowych. Zamawiający dysponuje opinią geotechniczną, którą udostępnia w ramach niniejszego zadania i przekaże Wykonawcy do dalszego opracowania dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 44715,45 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 77674,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 137760,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 103320,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6222594233

7.3.4) Miejscowość: Kalisz

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 103320,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59163,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 99630,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 71340,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6222594233

7.3.4) Miejscowość: Kalisz

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 71340,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55596,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 79950,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 68880,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Inżynierii Drogowej BID S.C. Agnieszka Szczuraszek - Kostencka, Paweł Szczuraszek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9671282579

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 68880,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36531,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 65190,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 63960,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Inżynierii Drogowej BID S.C. Agnieszka Szczuraszek - Kostencka, Paweł Szczuraszek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9671282579

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 63960 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 95448,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 123000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 95940,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6222594233

7.3.4) Miejscowość: Kalisz

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 95940 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.