eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Dostawa nowego samochodu 9 - osobowegoOgłoszenie z dnia 2023-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa nowego samochodu 9 - osobowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210382619

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kombatantów 34

1.4.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.7.) Numer telefonu: 953030014

1.4.8.) Numer faksu: 957200770

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: info@wiih.gorzow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ihgorzow.ires.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00426609

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-10-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00417183

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej
- Zamawiający spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykonał w
sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, co najmniej 2 dostawy fabrycznie nowych samochodów o wartości co najmniej 150 000 zł każda.

Po zmianie:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ
2. Zamawiający nie wyznacza żadnych warunków udziału w postępowaniu.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:
Dokumenty składane wraz z
ofertą: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

Po zmianie:
Dokumenty składane wraz z ofertą: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Dokumenty składane wraz z ofertą: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
- wykaz zrealizowanych dostaw wykonanych nie wcześniej niż 3 lata przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i podmiotów, na rzecz których dostawy były
wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ

Po zmianie:
Dokumenty składane wraz z ofertą: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.