eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Wykonanie zielonego zakątka w PieszkowicachOgłoszenie z dnia 2022-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wykonanie zielonego zakątka w Pieszkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647618

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768474159

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.stepien@gmina.polkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.polkowice.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie zielonego zakątka w Pieszkowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1bd06fe2-3b2f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00426436

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029243/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Zielony Zakątek Pieszkowice - PBO 2019

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Operacja: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsc spotkań, rekreacji i integracji dla mieszkańców oraz grup defaworyzowanych we wsiach Pieszkowice oraz Guzice w gminie Polkowice. Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362972/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.66.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 206924,80 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 108754,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie zielonego zakątka w Pieszkowicach” realizowane z operacji pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsc spotkań, rekreacji i integracji dla mieszkańców oraz grup defaworyzowanych we wsiach Pieszkowice oraz Guzice w gminie Polkowice”, w ramach zadań budżetowych:
„Zielony zakątek Pieszkowice – PBO 2019” – 900-90095-6050
„Przebudowa miejsca rekreacji we wsi Pieszkowice” 900-90095-6058 i 900-90095-6059

„Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

1.1 Podstawa wykonania robót budowlanych:
- zaświadczenie Starosty Polkowickiego (nr sprawy nr DG.AB.6743.301.2020 z dnia 30.10.2020 r.) o nie wnoszeniu sprzeciwu do wykonania robót budowlanych na działkach geodezyjnych 31/1, 31/3, 31/4, 96 obręb Pieszkowice
1.2 Przedmiot zamówienia
Głównym przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż gotowych elementów zagospodarowania terenu (małej architektury):
a) altanki o konstrukcji drewnianej o wymiarach 3,50 m x 2,50 m, wyposażonej w stół piknikowy i ławki, wraz z montażem na terenie wskazanym w dokumentacji technicznej,
b) montażu nowych elementów małej architektury w tym m.in.: paleniska, huśtawki drewnianej z zadaszeniem, fontanny solarnej, pergoli, drewnianych donic, leżaków parkowych, punktów świetlnych w kształcie kamieni, ławek parkowych i koszy na odpady,
Ponadto wykonane zostanie zagospodarowanie terenu położonego na działkach ewidencyjnych nr 31/1, 31/3, 31/4, 96 obręb Pieszkowice w zakresie:
a) prac przygotowawczych i ziemnych w tym m.in.:
- demontażu istniejących urządzeń zabawowych, ławek i koszy na odpady z transportem na miejsce wskazane, składowaniem nie nadających się do ponownego wbudowania,
- plantowania terenu wraz z przygotowaniem do odtworzenia nawierzchni trawiastej,
b) budowy drewnianego podestu o wymiarach 5,00 m x 3,00 m,
c) zagospodarowania terenu roślinnością (wykonanie nasadzeń, odtworzenie trawników).

1.3 Zakres szczegółowy robót stanowiący przedmiot umowy
Zakres robót stanowiący przedmiot umowy oraz wymagania Zamawiającego co do jej przedmiotu ustalone zostały na podstawie projektu budowlano- wykonawczego autorstwa „MANBUD Mariusz Lamla”, ul. Ułanów Polskich 12, 67-200 Głogów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opisów przedmiarów robót oraz wymogów Zamawiającego.

W opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono wymagania w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami tak aby zapewnić spełnienie co najmniej minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062, t.j.). Przedmiot zamówienia został zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34928210-3 - Wiaty drewniane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45236290-9 - Naprawa terenów rekreacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 279948 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 373305 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 279948 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Park-M Poland Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343516480

7.3.3) Ulica: ul. Piaski 12

7.3.4) Miejscowość: Stary Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-340

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 279948 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-10

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1 rozpoczęcie robót: w dniu przekazania placu budowy (nie później niż w terminie 14 dni po podpisaniu niniejszej umowy),
2 zakończenie: do 10 grudnia 2022 r.
Za termin zakończenia realizacji robót, przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót. Warunkiem uznania przez Zamawiającego robót za zakończone jest złożenie przez Wykonawcę zgłoszenia o zakończeniu robót, na którym fakt wykonania wszystkich robót potwierdził Inspektor nadzoru inwestorskiego/Koordynator
robót.
Wskazanie konkretnego terminu jest związane z warunkami umowy nr 1140/12/21 z dnia 27.12.2021 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsc spotkań, rekreacji i integracji dla mieszkańców oraz grup defaworyzowanych we wsiach Pieszkowice oraz Guzice w gminie Polkowice”, które należy wykonać, odebrać i rozliczyć w 2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.