eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złotów › Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej przez okres 12 miesięcyOgłoszenie z dnia 2023-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej przez okres 12 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000300009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 28

1.5.2.) Miejscowość: Złotów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.zlotow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.zlotow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej przez okres 12 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9cfab720-55fc-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00426062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00166711/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej przez okres 12 miesięcy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00400251

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 19/ZP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 249600,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej przez okres 12 miesięcy.
Szacunkowa ilość prania w okresie obowiązywania umowy wynosi około: 4000 kg / 1 miesiąc co stanowi ok. 48 000 kg przez okres 12 miesięcy.
Zamawiający określa szacunkową ilość prania bielizny szpitalnej do zrealizowania w skali jednego miesiąca (podane ilości są ilościami szacunkowymi, Zamawiający nie gwarantuje wykonania podanej szacunkowej ilości kilogramów prania).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawierają załączniki do SWZ:
- nr 2 – opis przedmiotu zamówienia,
- nr 4 – projektowane postanowienia umowy.
Kompleksowa usługa prania bielizny i odzieży szpitalnej obejmuje:
1) Pranie bielizny, dezynfekcję, czyszczenie chemiczne, suszenie, maglowanie, prasowanie odzieży ochronnej, bieżące reperacje (cerowanie, przyszywanie guzików, troków, wszywanie zamków), pranie i komorową dezynfekcję materacy.
2) Segregację oraz pakowanie bielizny.
3) Wymianę tj.: dostarczenie czystej oraz odbiór brudnej bielizny od Zamawiającego

4.5.3.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 318816,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 318816,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 318816,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7761627087

7.3.3) Ulica: ul. Bojanowska 2b

7.3.4) Miejscowość: Sierpc

7.3.5) Kod pocztowy: 09-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 318816,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-11-01 do 2024-11-01

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.