eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złotów › Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej przez okres 12 miesięcyOgłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej przez okres 12 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000300009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 28

1.5.2.) Miejscowość: Złotów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.zlotow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.zlotow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej przez okres 12 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9cfab720-55fc-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00400251

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00166711/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej przez okres 12 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie jest prowadzone w
języku polskim w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow 3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij
wiadomość”: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu)
oświadczeń wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuję się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie
przycisku „wyślij” wiadomości”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomości została wysłana do Zamawiającego. 4. Wykonawca
może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji za pośrednictwem udostępnionego kanału. Wyjaśnienia treści
specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 284 ustawy p.z.p. Treść pytań (bez ujawniania źródła
zapytania) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu zmiany specyfikacji, Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie
w sekcji „Komunikaty”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: Pan Mariusz Troczyński, kontakt: tel. 67 263 22 33 wew. 565, e-mail: m.troczynski@szpital.zlotow.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P. Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P. Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 19/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej przez okres 12 miesięcy.
Szacunkowa ilość prania w okresie obowiązywania umowy wynosi około: 4000 kg / 1 miesiąc co stanowi ok. 48 000 kg przez okres 12 miesięcy.
Zamawiający określa szacunkową ilość prania bielizny szpitalnej do zrealizowania w skali jednego miesiąca (podane ilości są ilościami szacunkowymi, Zamawiający nie gwarantuje wykonania podanej szacunkowej ilości kilogramów prania).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawierają załączniki do SWZ:
- nr 2 – opis przedmiotu zamówienia,
- nr 4 – projektowane postanowienia umowy.
Kompleksowa usługa prania bielizny i odzieży szpitalnej obejmuje:
1) Pranie bielizny, dezynfekcję, czyszczenie chemiczne, suszenie, maglowanie, prasowanie odzieży ochronnej, bieżące reperacje (cerowanie, przyszywanie guzików, troków, wszywanie zamków), pranie i komorową dezynfekcję materacy.
2) Segregację oraz pakowanie bielizny.
3) Wymianę tj.: dostarczenie czystej oraz odbiór brudnej bielizny od Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-11-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Kryterium nr 1 - Cena brutto oferty (C) – waga kryterium 60 %
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego.
W kryterium „Cena brutto oferty” maksymalną liczbę punktów, tj. 60 punktów (1% = 1 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych, zgodnie z poniższym wzorem:
najniższa zaoferowana cena brutto oferty
C = --------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto oferty ocenianej
- podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
- cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
b) Kryterium nr 2 – Czas wykonania usługi reperacji bielizny uszkodzonej (R) – waga kryterium 40 %
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. W kryterium nr 2 – „Czas wykonania usługi reperacji bielizny uszkodzonej” maksymalną liczbę punktów, tj. 40 punktów (1% = 1 pkt) otrzyma oferta, która zaoferuje najkrótszy czas reperacji bielizny uszkodzonej tj.:

Lp. Czas wykonania usługi reperacji bielizny uszkodzonej (liczony w dniach roboczych, od dnia przekazania bielizny przeznaczonej do reperacji do pralni Wykonawcy) Liczba punktów do uzyskania
1 do 4 dni 40 pkt
2 do 5 dni 20 pkt
3 do 7 dni 0 pkt
Maksymalny czas reperacji bielizny uszkodzonej może wynieść 7 dni roboczych, liczony od dnia przekazania bielizny do pralni Wykonawcy.
Suma punktów uzyskana przez ofertę Wykonawcy „S” obliczana wg wzoru: S = C + R
Podstawą przyznania punktów w kryterium "czas wykonania usługi reperacji bielizny uszkodzonej" będzie czas podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Określenie przez Wykonawcę czasu reperacji w więcej niż jednym przedziale lub brak wskazania go w ogóle spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego domniemania, iż Wykonawca zaoferował maksymalny, tj. 7 dniowy czas reperacji. Określenie czasu reperacji na poziomie niższym niż 2 dni spowoduje przyjęcie do kryteriów oceny ofert wartości 2 dni, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty czas reperacji deklarowany przez Wykonawcę.
c) Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w kryterium wynosi 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne.
2. Obowiązuje następujący sposób obliczenia wartości brutto w formularzu ofertowym: cena netto za 1 kilogram prania x ilość (szacunkowa ilość kilogramów w okresie 12 miesięcy) = wartość netto; wartość netto x stawka vat = wartość VAT; wartość netto + wartość vat = wartość brutto. Przy ustalaniu ceny należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia liczba po przecinku jest równa pięć lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi reperacji bielizny uszkodzonej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (przedstawi), wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał należycie co najmniej dwa świadczenia polegające na kompleksowej usłudze prania bielizny szpitalnej o wartości minimum 300 000,00 zł każda usługa, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, co potwierdzi odpowiednim wykazem zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje pralnią spełniającą wymagania określone w: Wytycznych Ministra Zdrowia w zakresie wymogów prawidłowego funkcjonowania pralni dla podmiotów świadczących usługi pralnicze na rzecz podmiotów świadczących usługi lecznicze (szpitali) z dnia 09 listopada 2022 r.; Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz.U. z 2000 nr 40, poz. 469); Przepisach o charakterze sanitarnohigienicznym, szczególnie przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2023 poz. 1284 t.j.), oraz posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością RABC system kontroli skażenia biologicznego w zakresie usługi prania, dezynfekcji oraz wynajmu bielizny, odzieży i obłożeń operacyjnych zgodny z polską normą PN-EN 14065:2005 lub normą równoważną, co potwierdzi odpowiednim oświadczeniem zgodnie z załącznikiem nr 5A do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu tj. oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) – stanowiące załącznik nr 3A do SWZ
3) Oświadczenie wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p oraz w art. 5K rozporządzenia (UE) nr 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 8 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał należycie co najmniej dwa świadczenia polegające na kompleksowej usłudze prania bielizny szpitalnej o wartości minimum 300 000,00 zł każda usługa, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, co potwierdzi odpowiednim wykazem zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
3) Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu pralnią spełniającą wymagania określone w: Wytycznych Ministra Zdrowia w zakresie wymogów prawidłowego funkcjonowania pralni dla podmiotów świadczących usługi pralnicze na rzecz podmiotów świadczących usługi lecznicze (szpitali) z dnia 09 listopada 2022 r.; Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz.U. z 2000 nr 40, poz. 469); Przepisach o charakterze sanitarnohigienicznym, szczególnie przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2023 poz. 1284 t.j.), oraz posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością RABC system kontroli skażenia biologicznego w zakresie usługi prania, dezynfekcji oraz wynajmu bielizny, odzieży i obłożeń operacyjnych zgodny z polską normą PN-EN 14065:2005 lub normą równoważną, co potwierdzi odpowiednim oświadczeniem zgodnie z załącznikiem nr 5A do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku SBL Złotów, nr rachunku: 67 8941 0006 0017 7904 20 0000 10 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania: 19/ZP/2023”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona .
Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W związku z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian w następujących sytuacjach:
1) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego. Zmiany w tym zakresie ograniczone będą wyłącznie do dostosowania umowy do zmienionych regulacji prawnych.
2) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku, gdy ze względów organizacyjnych lub technicznych leżących po stronie Zamawiającego, nie było możliwe przystąpienie do wykonania lub kontynuowanie umowy, w terminie przewidzianym przez Zamawiającego,
3) Dopuszcza się możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu umowy– zmiana ta może być związana ze zmianą obowiązujących przepisów, zmianą ilości kilogramów prania, koniecznością zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zmniejszoną ilością przyjmowanych pacjentów, zmianą sytuacji epidemiologicznej przy czym Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia na poziomie 70 % wartości brutto umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwało roszczenie do zrealizowania całości umowy oraz naliczania kar umownych. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone za faktycznie zrealizowane usługi.
4) zmiany nie powodujące zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia tj. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.),
5) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania (technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
a) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż określonych w umowie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa;
b) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
c) pojawienie się nowszych technologii wykonania przedmiotu umowy gwarantujących co najmniej taki sam standard wykonania Przedmiotu Umowy lub obniżenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy;
d) zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na zakres lub sposób realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku przewlekłości w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy mających wpływ na terminy realizacji Umowy.
W związku z art. 439 ustawy Pzp Strony umowy przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia umownego, zarówno obniżenia jak i podwyższenia, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – ogłaszanych w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Strona będzie uprawniona do złożenia wniosku waloryzacyjnego w przypadku gdy różnica poziomu wskaźnika GUS dla cen materiałów lub kosztów określonych w umowie (z dnia zawarcia umowy) w stosunku do cen z dnia ustalenia waloryzacji wyniesie powyżej 3 pkt procentowych. Zmiana wynagrodzenia możliwa jest od dnia zaistnienia zdarzenia uprawniającego stronę do złożenia wniosku waloryzacyjnego oraz udowodnienia wpływu zmian cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy.
Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia objętego umową jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zmian ww. wskaźnika wynosi 6% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy w całym okresie jej realizacji. Zamawiającym dopuszcza zmianę wynagrodzenia dopiero po upływie okresu 6 miesięcy obowiązywania umowy i nie częściej niż raz na 6 miesięcy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.