eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa części i materiałów do BRDM-2RS, IRS-2C oraz części do myjni SANIJET na pojeździe IRS-2COgłoszenie z dnia 2022-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa części i materiałów do BRDM-2RS, IRS-2C oraz części do myjni SANIJET na pojeździe IRS-2C

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121390415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Montelupich 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 261137567

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.gawrysiak@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://3rblog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/3rblog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka Wojskowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa części i materiałów do BRDM-2RS, IRS-2C oraz części do myjni SANIJET na pojeździe IRS-2C

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e595b15b-430a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00426000

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374738/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 137/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 131760,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 Części do BRDM-2RS

4.5.3.) Główny kod CPV: 34913000-0 - Różne części zapasowe

4.5.5.) Wartość części: 6000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 Części do BRDM-2RS

4.5.3.) Główny kod CPV: 34913000-0 - Różne części zapasowe

4.5.5.) Wartość części: 550,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 Części do BRDM-2RS

4.5.3.) Główny kod CPV: 34913000-0 - Różne części zapasowe

4.5.5.) Wartość części: 1980,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 Części do IRS-2C

4.5.3.) Główny kod CPV: 34913000-0 - Różne części zapasowe

4.5.5.) Wartość części: 730,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5 Części do IRS-2C

4.5.3.) Główny kod CPV: 34913000-0 - Różne części zapasowe

4.5.5.) Wartość części: 2800,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 7 Części do IRS-2C

4.5.3.) Główny kod CPV: 34913000-0 - Różne części zapasowe

4.5.5.) Wartość części: 1830,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 7 Części do IRS-2C

4.5.3.) Główny kod CPV: 34913000-0 - Różne części zapasowe

4.5.5.) Wartość części: 34500,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 8 Części do IRS-2C

4.5.3.) Główny kod CPV: 34913000-0 - Różne części zapasowe

4.5.5.) Wartość części: 7500,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 9 Części do IRS-2C

4.5.3.) Główny kod CPV: 34913000-0 - Różne części zapasowe

4.5.5.) Wartość części: 20750,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 10 Części do IRS-2C

4.5.3.) Główny kod CPV: 34913000-0 - Różne części zapasowe

4.5.5.) Wartość części: 4820,00 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 11 Części do myjni SANIJET na pojeździe IRS-2C

4.5.3.) Główny kod CPV: 34913000-0 - Różne części zapasowe

4.5.5.) Wartość części: 50300,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ wskazano kryterium oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów na poziomie 90 pkt za „Cenę oferty” i 10 pkt za kryterium „Gwarancja”. Dodatkowo określono zasady oceny w kryterium „Cena oferty” podając wzór do obliczenia punktów. Jednak w przypadku kryterium „Gwarancja” nie określono tych zasad, nie podając wzoru. Wykonawcy składając ofertę oświadczali, iż udzielają gwarancji zgodnie z okresem podanym w Druku oferta. Wybranie metodologii obliczenia punktacji za kryterium „Gwarancja” analogicznie do sposobu obliczenia punktacji za kryterium „Cena oferty” budziłoby wątpliwości i byłoby niejednoznaczne.
Dodatkowo na stronie postępowania pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/3rblog/public/postepowanie?postepowanie=34548180 w kryteriach oceny ofert nie odznaczona została waga kryteriów, tym samym platforma z automatu określiła ją na poziomie 100 pkt za kryterium „Cena oferty” bez uwzględnienia „Gwarancji”. W związku z powyższym zaistniała rozbieżność w zasadach oceny kryteriów oraz braku informacji na platformie zakupowej o kryteriach ocen innych niż cena, stanowi wadę niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie postępowania, a więc zgodnie z art. 255 pkt. 6) ustawy Pzp postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe stanowi przesłankę obligatoryjnego unieważnienia postępowania. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ wskazano kryterium oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów na poziomie 90 pkt za „Cenę oferty” i 10 pkt za kryterium „Gwarancja”. Dodatkowo określono zasady oceny w kryterium „Cena oferty” podając wzór do obliczenia punktów. Jednak w przypadku kryterium „Gwarancja” nie określono tych zasad, nie podając wzoru. Wykonawcy składając ofertę oświadczali, iż udzielają gwarancji zgodnie z okresem podanym w Druku oferta. Wybranie metodologii obliczenia punktacji za kryterium „Gwarancja” analogicznie do sposobu obliczenia punktacji za kryterium „Cena oferty” budziłoby wątpliwości i byłoby niejednoznaczne.
Dodatkowo na stronie postępowania pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/3rblog/public/postepowanie?postepowanie=34548180 w kryteriach oceny ofert nie odznaczona została waga kryteriów, tym samym platforma z automatu określiła ją na poziomie 100 pkt za kryterium „Cena oferty” bez uwzględnienia „Gwarancji”. W związku z powyższym zaistniała rozbieżność w zasadach oceny kryteriów oraz braku informacji na platformie zakupowej o kryteriach ocen innych niż cena, stanowi wadę niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie postępowania, a więc zgodnie z art. 255 pkt. 6) ustawy Pzp postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe stanowi przesłankę obligatoryjnego unieważnienia postępowania. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ wskazano kryterium oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów na poziomie 90 pkt za „Cenę oferty” i 10 pkt za kryterium „Gwarancja”. Dodatkowo określono zasady oceny w kryterium „Cena oferty” podając wzór do obliczenia punktów. Jednak w przypadku kryterium „Gwarancja” nie określono tych zasad, nie podając wzoru. Wykonawcy składając ofertę oświadczali, iż udzielają gwarancji zgodnie z okresem podanym w Druku oferta. Wybranie metodologii obliczenia punktacji za kryterium „Gwarancja” analogicznie do sposobu obliczenia punktacji za kryterium „Cena oferty” budziłoby wątpliwości i byłoby niejednoznaczne.
Dodatkowo na stronie postępowania pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/3rblog/public/postepowanie?postepowanie=34548180 w kryteriach oceny ofert nie odznaczona została waga kryteriów, tym samym platforma z automatu określiła ją na poziomie 100 pkt za kryterium „Cena oferty” bez uwzględnienia „Gwarancji”. W związku z powyższym zaistniała rozbieżność w zasadach oceny kryteriów oraz braku informacji na platformie zakupowej o kryteriach ocen innych niż cena, stanowi wadę niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie postępowania, a więc zgodnie z art. 255 pkt. 6) ustawy Pzp postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe stanowi przesłankę obligatoryjnego unieważnienia postępowania. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ wskazano kryterium oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów na poziomie 90 pkt za „Cenę oferty” i 10 pkt za kryterium „Gwarancja”. Dodatkowo określono zasady oceny w kryterium „Cena oferty” podając wzór do obliczenia punktów. Jednak w przypadku kryterium „Gwarancja” nie określono tych zasad, nie podając wzoru. Wykonawcy składając ofertę oświadczali, iż udzielają gwarancji zgodnie z okresem podanym w Druku oferta. Wybranie metodologii obliczenia punktacji za kryterium „Gwarancja” analogicznie do sposobu obliczenia punktacji za kryterium „Cena oferty” budziłoby wątpliwości i byłoby niejednoznaczne.
Dodatkowo na stronie postępowania pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/3rblog/public/postepowanie?postepowanie=34548180 w kryteriach oceny ofert nie odznaczona została waga kryteriów, tym samym platforma z automatu określiła ją na poziomie 100 pkt za kryterium „Cena oferty” bez uwzględnienia „Gwarancji”. W związku z powyższym zaistniała rozbieżność w zasadach oceny kryteriów oraz braku informacji na platformie zakupowej o kryteriach ocen innych niż cena, stanowi wadę niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie postępowania, a więc zgodnie z art. 255 pkt. 6) ustawy Pzp postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe stanowi przesłankę obligatoryjnego unieważnienia postępowania. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ wskazano kryterium oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów na poziomie 90 pkt za „Cenę oferty” i 10 pkt za kryterium „Gwarancja”. Dodatkowo określono zasady oceny w kryterium „Cena oferty” podając wzór do obliczenia punktów. Jednak w przypadku kryterium „Gwarancja” nie określono tych zasad, nie podając wzoru. Wykonawcy składając ofertę oświadczali, iż udzielają gwarancji zgodnie z okresem podanym w Druku oferta. Wybranie metodologii obliczenia punktacji za kryterium „Gwarancja” analogicznie do sposobu obliczenia punktacji za kryterium „Cena oferty” budziłoby wątpliwości i byłoby niejednoznaczne.
Dodatkowo na stronie postępowania pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/3rblog/public/postepowanie?postepowanie=34548180 w kryteriach oceny ofert nie odznaczona została waga kryteriów, tym samym platforma z automatu określiła ją na poziomie 100 pkt za kryterium „Cena oferty” bez uwzględnienia „Gwarancji”. W związku z powyższym zaistniała rozbieżność w zasadach oceny kryteriów oraz braku informacji na platformie zakupowej o kryteriach ocen innych niż cena, stanowi wadę niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie postępowania, a więc zgodnie z art. 255 pkt. 6) ustawy Pzp postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe stanowi przesłankę obligatoryjnego unieważnienia postępowania. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ wskazano kryterium oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów na poziomie 90 pkt za „Cenę oferty” i 10 pkt za kryterium „Gwarancja”. Dodatkowo określono zasady oceny w kryterium „Cena oferty” podając wzór do obliczenia punktów. Jednak w przypadku kryterium „Gwarancja” nie określono tych zasad, nie podając wzoru. Wykonawcy składając ofertę oświadczali, iż udzielają gwarancji zgodnie z okresem podanym w Druku oferta. Wybranie metodologii obliczenia punktacji za kryterium „Gwarancja” analogicznie do sposobu obliczenia punktacji za kryterium „Cena oferty” budziłoby wątpliwości i byłoby niejednoznaczne.
Dodatkowo na stronie postępowania pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/3rblog/public/postepowanie?postepowanie=34548180 w kryteriach oceny ofert nie odznaczona została waga kryteriów, tym samym platforma z automatu określiła ją na poziomie 100 pkt za kryterium „Cena oferty” bez uwzględnienia „Gwarancji”. W związku z powyższym zaistniała rozbieżność w zasadach oceny kryteriów oraz braku informacji na platformie zakupowej o kryteriach ocen innych niż cena, stanowi wadę niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie postępowania, a więc zgodnie z art. 255 pkt. 6) ustawy Pzp postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe stanowi przesłankę obligatoryjnego unieważnienia postępowania. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ wskazano kryterium oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów na poziomie 90 pkt za „Cenę oferty” i 10 pkt za kryterium „Gwarancja”. Dodatkowo określono zasady oceny w kryterium „Cena oferty” podając wzór do obliczenia punktów. Jednak w przypadku kryterium „Gwarancja” nie określono tych zasad, nie podając wzoru. Wykonawcy składając ofertę oświadczali, iż udzielają gwarancji zgodnie z okresem podanym w Druku oferta. Wybranie metodologii obliczenia punktacji za kryterium „Gwarancja” analogicznie do sposobu obliczenia punktacji za kryterium „Cena oferty” budziłoby wątpliwości i byłoby niejednoznaczne.
Dodatkowo na stronie postępowania pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/3rblog/public/postepowanie?postepowanie=34548180 w kryteriach oceny ofert nie odznaczona została waga kryteriów, tym samym platforma z automatu określiła ją na poziomie 100 pkt za kryterium „Cena oferty” bez uwzględnienia „Gwarancji”. W związku z powyższym zaistniała rozbieżność w zasadach oceny kryteriów oraz braku informacji na platformie zakupowej o kryteriach ocen innych niż cena, stanowi wadę niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie postępowania, a więc zgodnie z art. 255 pkt. 6) ustawy Pzp postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe stanowi przesłankę obligatoryjnego unieważnienia postępowania. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ wskazano kryterium oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów na poziomie 90 pkt za „Cenę oferty” i 10 pkt za kryterium „Gwarancja”. Dodatkowo określono zasady oceny w kryterium „Cena oferty” podając wzór do obliczenia punktów. Jednak w przypadku kryterium „Gwarancja” nie określono tych zasad, nie podając wzoru. Wykonawcy składając ofertę oświadczali, iż udzielają gwarancji zgodnie z okresem podanym w Druku oferta. Wybranie metodologii obliczenia punktacji za kryterium „Gwarancja” analogicznie do sposobu obliczenia punktacji za kryterium „Cena oferty” budziłoby wątpliwości i byłoby niejednoznaczne.
Dodatkowo na stronie postępowania pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/3rblog/public/postepowanie?postepowanie=34548180 w kryteriach oceny ofert nie odznaczona została waga kryteriów, tym samym platforma z automatu określiła ją na poziomie 100 pkt za kryterium „Cena oferty” bez uwzględnienia „Gwarancji”. W związku z powyższym zaistniała rozbieżność w zasadach oceny kryteriów oraz braku informacji na platformie zakupowej o kryteriach ocen innych niż cena, stanowi wadę niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie postępowania, a więc zgodnie z art. 255 pkt. 6) ustawy Pzp postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe stanowi przesłankę obligatoryjnego unieważnienia postępowania. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ wskazano kryterium oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów na poziomie 90 pkt za „Cenę oferty” i 10 pkt za kryterium „Gwarancja”. Dodatkowo określono zasady oceny w kryterium „Cena oferty” podając wzór do obliczenia punktów. Jednak w przypadku kryterium „Gwarancja” nie określono tych zasad, nie podając wzoru. Wykonawcy składając ofertę oświadczali, iż udzielają gwarancji zgodnie z okresem podanym w Druku oferta. Wybranie metodologii obliczenia punktacji za kryterium „Gwarancja” analogicznie do sposobu obliczenia punktacji za kryterium „Cena oferty” budziłoby wątpliwości i byłoby niejednoznaczne.
Dodatkowo na stronie postępowania pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/3rblog/public/postepowanie?postepowanie=34548180 w kryteriach oceny ofert nie odznaczona została waga kryteriów, tym samym platforma z automatu określiła ją na poziomie 100 pkt za kryterium „Cena oferty” bez uwzględnienia „Gwarancji”. W związku z powyższym zaistniała rozbieżność w zasadach oceny kryteriów oraz braku informacji na platformie zakupowej o kryteriach ocen innych niż cena, stanowi wadę niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie postępowania, a więc zgodnie z art. 255 pkt. 6) ustawy Pzp postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe stanowi przesłankę obligatoryjnego unieważnienia postępowania. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ wskazano kryterium oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów na poziomie 90 pkt za „Cenę oferty” i 10 pkt za kryterium „Gwarancja”. Dodatkowo określono zasady oceny w kryterium „Cena oferty” podając wzór do obliczenia punktów. Jednak w przypadku kryterium „Gwarancja” nie określono tych zasad, nie podając wzoru. Wykonawcy składając ofertę oświadczali, iż udzielają gwarancji zgodnie z okresem podanym w Druku oferta. Wybranie metodologii obliczenia punktacji za kryterium „Gwarancja” analogicznie do sposobu obliczenia punktacji za kryterium „Cena oferty” budziłoby wątpliwości i byłoby niejednoznaczne.
Dodatkowo na stronie postępowania pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/3rblog/public/postepowanie?postepowanie=34548180 w kryteriach oceny ofert nie odznaczona została waga kryteriów, tym samym platforma z automatu określiła ją na poziomie 100 pkt za kryterium „Cena oferty” bez uwzględnienia „Gwarancji”. W związku z powyższym zaistniała rozbieżność w zasadach oceny kryteriów oraz braku informacji na platformie zakupowej o kryteriach ocen innych niż cena, stanowi wadę niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie postępowania, a więc zgodnie z art. 255 pkt. 6) ustawy Pzp postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe stanowi przesłankę obligatoryjnego unieważnienia postępowania. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ wskazano kryterium oceny ofert z podaniem wag tych kryteriów na poziomie 90 pkt za „Cenę oferty” i 10 pkt za kryterium „Gwarancja”. Dodatkowo określono zasady oceny w kryterium „Cena oferty” podając wzór do obliczenia punktów. Jednak w przypadku kryterium „Gwarancja” nie określono tych zasad, nie podając wzoru. Wykonawcy składając ofertę oświadczali, iż udzielają gwarancji zgodnie z okresem podanym w Druku oferta. Wybranie metodologii obliczenia punktacji za kryterium „Gwarancja” analogicznie do sposobu obliczenia punktacji za kryterium „Cena oferty” budziłoby wątpliwości i byłoby niejednoznaczne.
Dodatkowo na stronie postępowania pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/3rblog/public/postepowanie?postepowanie=34548180 w kryteriach oceny ofert nie odznaczona została waga kryteriów, tym samym platforma z automatu określiła ją na poziomie 100 pkt za kryterium „Cena oferty” bez uwzględnienia „Gwarancji”. W związku z powyższym zaistniała rozbieżność w zasadach oceny kryteriów oraz braku informacji na platformie zakupowej o kryteriach ocen innych niż cena, stanowi wadę niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie postępowania, a więc zgodnie z art. 255 pkt. 6) ustawy Pzp postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe stanowi przesłankę obligatoryjnego unieważnienia postępowania. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.